Besluit van 9 maart 2015, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het Besluit van 27 januari 2015, houdende wijziging van het Besluit stimulering duurzame energieproductie (Stb. 2015, 47)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Economische Zaken van 5 maart 2015, nr. WJZ / 15028769;

Gelet op artikel II, van het Besluit van 27 januari 2015, houdende wijziging van het Besluit stimulering duurzame energieproductie;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Het Besluit van 27 januari 2015, houdende wijziging van het Besluit stimulering duurzame energieproductie (Stb. 2015, 47) treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Onze Minister van Economische Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 9 maart 2015

Willem-Alexander

De Minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp

Uitgegeven de zeventiende maart 2015

De Minister van Veiligheid en Justitie, S.A. Blok

Naar boven