Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van FinanciënStaatsblad 2014, 84Wet

Wet van 22 januari 2014 tot wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Financiën (IXB en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaten van het Ministerie van Financiën, voor het jaar 2013;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2013 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De bij deze wet behorende begrotingsstaat van de Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2013 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 december van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 december, dan treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.histnoot

Gegeven te Wassenaar, 22 januari 2014

Willem-Alexander

De Minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem

Uitgegeven de eenentwintigste februari 2014

De Minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Departementale suppletoire begrotingsstaat (Najaarsnota) behorende bij de Wet van 22 januari 2014, Stb. 84

Begroting 2013

Ministerie van Financiën (IXB)

(x € 1.000)

   

(1)

(2)

(3)

(4)

 

Omschrijving

Stand vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) ISB

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

 

10.965.828

127.353.113

       

240.781

– 6.526.515

 

35.087

– 2.027.297

                           
 

Beleidsartikelen

 

10.757.122

127.325.767

 

3.800.000

812.883

 

231.492

– 6.532.674

 

47.857

– 2.024.862

01

Belastingen

3.244.427

3.244.427

119.063.575

     

160.386

160.386

– 6.895.121

– 192.299

– 192.299

– 2.913.399

02

Financiële markten

59.938

59.938

176.748

     

943

943

– 7.223

– 6.145.197

1.985

122.878

03

Financieringsactiviteiten publiek-private sector

336.637

1.994.237

5.027.343

14.500.000

3.800.000

812.883

– 1.613

– 78.613

356.900

– 78.989

471.998

923.994

04

Internationale financiële betrekkingen

434.005

2.449.757

32.394

     

0

150.000

0

– 48.141.770

0

1.792

05

Exportkrediet- en investeringsverzekering

10.616.386

113.106

128.550

     

0

0

14.000

0

0

73.700

06

BTW-Compensatiefonds

2.895.357

2.895.357

2.895.357

     

– 1.230

– 1.230

– 1.230

– 234.127

– 234.127

– 234.127

07

Beheer materiële activa

300

300

1.800

     

6

6

0

300

300

300

                           

Niet-beleidsartikelen

 

208.706

27.346

       

9.289

6.159

 

– 12.770

– 2.435

08

Centraal Apparaat

203.021

203.021

27.346

     

11.755

11.755

6.159

– 13.452

– 13.452

– 2.435

09

Algemeen

   

0

     

0

0

0

0

0

0

10

Nominaal en onvoorzien

5.685

5.685

0

     

– 2.466

– 2.466

0

682

682

0

ISB=Incidentele suppletoire begroting

ISB Staatsinterventie SNS = incidentele suppletoire begroting staatsinterventie SNS

ISB DNB=Incidentele suppletoire begroting DNB

Wijziging van de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Suppletoire begrotingsstaat (Najaarsnota) behorende bij de Wet van 22 januari 2014, Stb. 84

Begroting 2013

Nationale Schuld (IXA)

(x € 1.000)

 

Vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting

 

Omschrijving

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Totaal

50.257.744

50.257.744

48.027.819

347.222

347.222

4.254.586

– 4.091.018

– 4.091.018

3.302.640

                     

11

Financiering staatsschuld

42.011.412

42.011.412

46.105.830

– 1.272.841

– 1.272.841

4.004.001

– 2.390.296

– 2.390.296

3.278.674

12

Kasbeheer

8.246.332

8.246.332

1.921.989

1.620.063

1.620.063

250.585

– 1.700.722

– 1.700.722

23.966


XHistnoot
histnoot

Kamerstuk 33 805 IX