Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Infrastructuur en MilieuStaatsblad 2014, 82Klein Koninklijk Besluit

Besluit van 29 januari 2014 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het besluit van 6 januari 2014 tot wijziging van het Activiteitenbesluit milieubeheer, het Besluit omgevingsrecht en enkele andere besluiten (nieuwe activiteiten en herstel van gebreken van wetstechnische en inhoudelijk ondergeschikte aard) (Stb. 20)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van 21 januari 2014, nr. IenM/BSK-2013/277307, Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken;

Gelet op artikel IX van het Besluit van 6 januari 2014 tot wijziging van het Activiteitenbesluit milieubeheer, het Besluit omgevingsrecht en enkele andere besluiten (nieuwe activiteiten en herstel van gebreken van wetstechnische en inhoudelijk ondergeschikte aard) (Stb. 20);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Het Besluit van 6 januari 2014 tot wijziging van het Activiteitenbesluit milieubeheer, het Besluit omgevingsrecht en enkele andere besluiten (nieuwe activiteiten en herstel van gebreken van wetstechnische en inhoudelijk ondergeschikte aard) (Stb. 20) treedt in werking met ingang van 1 maart 2014.

Onze Minister van Infrastructuur en Milieu is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 29 januari 2014

Willem-Alexander

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld

Uitgegeven de twintigste februari 2014

De Minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten

NOTA VAN TOELICHTING

Met dit besluit wordt voorzien in de inwerkingtreding met ingang van 1 maart 2014 van het Besluit van 6 januari 2014 tot wijziging van het Activiteitenbesluit milieubeheer, het Besluit omgevingsrecht en enkele andere besluiten (nieuwe activiteiten en herstel van gebreken van wetstechnische en inhoudelijk ondergeschikte aard) (Stb. 20).

In afwijking van de invoeringstermijn en de vaste verandermomenten is het besluit op 21 januari 2014 gepubliceerd (Stb. 20) en zal het met ingang van 1 maart 2014 in werking treden. Uitstel tot het volgende vaste verandermoment (1 juli 2014) is niet wenselijk. Het is van belang dat de reparaties zo snel mogelijk in werking treden.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld