Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Economische ZakenStaatsblad 2014, 561Klein Koninklijk Besluit

Besluit van 17 december 2014, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet van 17 december 2014, houdende regels ten behoeve van een verantwoorde groei van de melkveehouderij (Wet verantwoorde groei melkveehouderij)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 15 december 2014, nr. WJZ / 14197421;

Gelet op artikel III van de Wet van 17 december 2014, houdende regels ten behoeve van een verantwoorde groei van de melkveehouderij (Wet verantwoorde groei melkveehouderij);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Wet van 17 december 2014, houdende regels ten behoeve van een verantwoorde groei van de melkveehouderij (Wet verantwoorde groei melkveehouderij) treedt in werking met ingang van 1 januari 2015.

Onze Minister van Economische Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit, dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 17 december 2014

Willem-Alexander

De Staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma

Uitgegeven de vierentwintigste december 2014

De Minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten

NOTA VAN TOELICHTING

In lijn met het kabinetsbeleid inzake vaste verandermomenten (Kamerstukken II 2009/10, 29 515, nr. 309) treedt de wet van 17 december 2014, houdende regels ten behoeve van een verantwoorde groei van de melkveehouderij (Wet verantwoorde groei melkveehouderij) in werking met ingang van 1 januari 2015. Op grond van genoemd beleid geldt dat in beginsel twee maanden voor inwerkingtreding bekendmaking van de wet dient plaats te vinden. Hiervan wordt wel afgeweken, omdat inwerkingtreding met ingang van 1 januari 2015 aanmerkelijke private en publieke nadelen voorkomt. Immers, de wet is een belangrijke voorwaarde voor het behouden van de derogatie in het kader van de Nitraatrichtlijn. De Aanwijzingen voor de regelgeving laten afwijking in dat geval toe (Aanwijzing voor de regelgeving nr. 174).

De Staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma