Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Economische ZakenStaatsblad 2014, 507Klein Koninklijk Besluit

Besluit van 8 december 2014, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet op de bedrijveninvesteringszones

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Economische Zaken van 4 december 2014, nr. WJZ / 14188063;

Gelet op artikel 10 van de Wet op de bedrijveninvesteringszones;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Wet op de bedrijveninvesteringszones treedt in werking met ingang van 1 januari 2015.

Onze Minister van Economische Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit, dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 8 december 2014

Willem-Alexander

De Minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp

Uitgegeven de zeventiende december 2014

De Minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten

NOTA VAN TOELICHTING

In lijn met het kabinetsbeleid inzake vaste verandermomenten (Kamerstukken II 2009/10, 29 515, nr. 309) treedt de Wet op de bedrijveninvesteringszones in werking met ingang van 1 januari 2015. Op grond van genoemd beleid geldt dat in beginsel twee maanden voor inwerkingtreding bekendmaking van de wet dient plaats te vinden. Hiervan wordt wel afgeweken, omdat inwerkingtreding met ingang van 1 januari 2015 aanmerkelijke private en publieke nadelen voorkomt. Immers, vanaf het moment dat de wet in werking treedt is het weer mogelijk nieuwe bedrijveninvesteringszones op te richten. De Aanwijzingen voor de regelgeving laten afwijking in dat geval toe (Aanwijzing voor de regelgeving nr. 174).

De Minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp