Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Infrastructuur en MilieuStaatsblad 2014, 496Klein Koninklijk Besluit

Besluit van 9 december 2014, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het besluit van 29 oktober 2014 tot wijziging van het Vuurwerkbesluit (beperking afsteektijden consumentenvuurwerk) (Stb. 2014, 416)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van 8 december 2014 nr. IenM/BSK-2014/242245, Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken;

Gelet op artikel II van het besluit van 29 oktober 2014 tot wijziging van het Vuurwerkbesluit (beperking afsteektijden consumentenvuurwerk) (Stb. 2014, 416);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Het besluit van 29 oktober 2014 tot wijziging van het Vuurwerkbesluit (beperking afsteektijden consumentenvuurwerk) (Stb. 2014, 416) treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Onze Minister van Infrastructuur en Milieu is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 9 december 2014

Willem-Alexander

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld

Uitgegeven de twaalfde december 2014

De Minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten

NOTA VAN TOELICHTING

Dit besluit voorziet in de inwerkingtreding van het besluit van 29 oktober 2014 tot wijziging van het Vuurwerkbesluit (beperking afsteektijden consumentenvuurwerk) (Stb. 2014, 416). Deze wijziging van het Vuurwerkbesluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst. Hiermee wordt, met een beroep op uitzonderingsgrond a van Aanwijzing 174 van de Aanwijzingen voor de Regelgeving, afgeweken van de vaste verandermomenten van regelgeving. In de nota van toelichting bij de wijziging van het Vuurwerkbesluit is de wenselijkheid van zo spoedig mogelijke inperking van de afsteektijden van consumentenvuurwerk aangegeven.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld