Besluit van 20 november 2014 tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit Successiewet 1956 in verband met de vastlegging van de informatieplicht voor bepaalde financiële ondernemingen alsmede invoering van een informatieplicht voor voormalige algemeen nut beogende instellingen

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Financiën van 23 september 2014, nr. DB 2014/359M;

Gelet op artikel 75 van de Successiewet 1956;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 5 november 2014, No. WOB.14.0348/III);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Financiën van 17 november 2014, nr. DB 2014/448M;

Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

Het Uitvoeringsbesluit Successiewet 1956 wordt als volgt gewijzigd:

A. In het opschrift van hoofdstuk IA wordt «Informatieverplichting» vervangen door: Informatieverplichtingen.

B. Na artikel 10c worden twee artikelen ingevoegd, luidende:

Artikel 10d

 • 1. Als administratieplichtigen als bedoeld in artikel 75, eerste lid, van de Successiewet 1956 worden voor de verstrekking van de gegevens en inlichtingen, bedoeld in het tweede lid, aangewezen: banken, beleggingsinstellingen, financiële instellingen, levensverzekeraars en schadeverzekeraars als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht.

 • 2. Als gegevens en inlichtingen als bedoeld in artikel 75, eerste lid, van de Successiewet 1956 worden aangewezen:

  • a. met betrekking tot een uitkering ineens uit een levensverzekering, ongevallenverzekering daaronder begrepen, ten gevolge van of na het overlijden van een verzekerde:

   • 1°. de naam, het woonadres, de geboortedatum en het burgerservicenummer van de erflater;

   • 2°. de datum van het overlijden van de erflater;

   • 3°. de datum waarop de uitkering heeft plaatsgevonden;

   • 4°. het bedrag van de uitkering;

   • 5°. het bedrag aan betaalde premies;

   • 6°. de datum van aanvaarding van de begunstiging;

   • 7°. het nummer van de polis;

  • b. met betrekking tot een uitkering ineens uit een kapitaalverzekering, anders dan ten gevolge van of na het overlijden van een verzekerde, aan een ander dan de verzekeringnemer:

   • 1°. de naam, het woonadres, de geboortedatum en het burgerservicenummer van de verzekeringnemer;

   • 2°. de datum waarop de uitkering heeft plaatsgevonden;

   • 3°. het bedrag van de uitkering;

   • 4°. het bedrag aan betaalde premies;

   • 5°. de datum van aanvaarding van de begunstiging;

   • 6°. het nummer van de polis;

  • c. met betrekking tot de verkrijging van een recht op periodieke uitkeringen ten gevolge van of na het overlijden van een verzekerde:

   • 1°. de naam, het woonadres, de geboortedatum en het burgerservicenummer van de erflater;

   • 2°. de datum van het overlijden van de erflater;

   • 3°. het bedrag aan betaalde premies;

   • 4°. het jaarlijkse bedrag aan periodieke uitkeringen;

   • 5°. de waarde van het recht op periodieke uitkeringen;

   • 6°. de datum van aanvaarding van de begunstiging;

   • 7°. het nummer van de polis;

  • d. met betrekking tot de verkrijging van een recht op periodieke uitkeringen, anders dan ten gevolge van of na het overlijden van een verzekerde, door een ander dan de verzekeringnemer:

   • 1°. de naam, het woonadres, de geboortedatum en het burgerservicenummer van de verzekeringnemer;

   • 2°. het bedrag aan betaalde premies;

   • 3°. het jaarlijks bedrag aan periodieke uitkeringen;

   • 4°. de waarde van het recht op periodieke uitkeringen;

   • 5°. de datum van aanvaarding van de begunstiging;

   • 6°. het nummer van de polis;

  • e. met betrekking tot de overgang van een aanspraak ingevolge een levensverzekering van een verzekeringnemer of een onherroepelijk begunstigde naar een bloed- of aanverwant in de dalende lijn:

   • 1°. de naam, het woonadres, de geboortedatum en het burgerservicenummer van de oorspronkelijke verzekeringnemer;

   • 2°. de datum van de overgang;

   • 3°. de waarde van de aanspraak op de datum van de overgang;

   • 4°. het bedrag aan betaalde premies voor de aanspraak tot en met de datum van overgang;

   • 5°. het nummer van de polis;

  • f. met betrekking tot premiebetalingen voor een verzekering waarbij de premie geheel of gedeeltelijk verschuldigd is door een ouder of grootouder van de verzekeringnemer:

   • 1°. de naam, het woonadres, de geboortedatum en het burgerservicenummer van de ouder of grootouder;

   • 2°. het bedrag van de door de ouder of grootouder betaalde premie;

   • 3°. het nummer van de polis;

  • g. met betrekking tot de verkrijging van een recht op periodieke uitkeringen of een uitkering ineens ten gevolge van of na het overlijden van een verzekerde ter zake van een stamrecht als bedoeld in de artikelen 19 of 44f van de Wet op de inkomstenbelasting 1964, zoals die wet luidde op 31 december 1991, uit een kapitaalverzekering die uitsluitend kan worden gebruikt als koopsom voor een lijfrente als bedoeld in artikel 25, derde lid, van die wet, zoals die luidde op genoemde datum, of uit een kapitaal dat anderszins moet worden uitgekeerd als periodieke uitkering:

   • 1°. de naam, het woonadres, de geboortedatum en het burgerservicenummer van de erflater;

   • 2°. de datum van het overlijden van de erflater;

   • 3°. de datum waarop de uitkering heeft plaatsgevonden;

   • 4°. het bedrag van de uitkering, onderscheidenlijk het jaarlijkse bedrag aan periodieke uitkeringen;

   • 5°. de waarde van het recht op periodieke uitkeringen;

   • 6°. het bedrag aan betaalde premies;

   • 7°. de datum van aanvaarding van de begunstiging;

   • 8°. het nummer van de polis;

  • h. met betrekking tot de wijziging van de tenaamstelling van een spaarrekening eigen woning als bedoeld in artikel 10bis.5 van de Wet inkomstenbelasting 2001 of een beleggingsrecht eigen woning als bedoeld in dat artikel, anders dan ten gevolge van overlijden, indien de nieuwe houder een bloed- of aanverwant in de dalende lijn van de oorspronkelijke houder is:

   • 1°. de naam, het woonadres, de geboortedatum en het burgerservicenummer van de oorspronkelijke houder;

   • 2°. het rekeningnummer dan wel het nummer van het beleggingsrecht;

   • 3°. de datum van de wijziging van de tenaamstelling van de rekening, onderscheidenlijk het beleggingsrecht;

   • 4°. de hoogte van het tegoed op de spaarrekening, onderscheidenlijk de waarde van het beleggingsrecht, op de datum van de wijziging van de tenaamstelling;

   • 5°. het totale overgemaakte bedrag naar de rekening, onderscheidenlijk de beheerder van het beleggingsrecht;

  • i. met betrekking tot de overgang van een levensverzekering die niet ten gevolge van het overlijden van de verzekeringnemer wordt beëindigd, naar de verkrijgers krachtens erfrecht:

   • 1°. de naam, het woonadres, de geboortedatum en het burgerservicenummer van de oorspronkelijke verzekeringnemer;

   • 2°. de datum van het overlijden van de erflater;

   • 3°. de waarde van de verzekering;

   • 4°. het nummer van de polis.

 • 3. Een administratieplichtige is gehouden de gegevens en inlichtingen te verstrekken op de door de inspecteur voorgeschreven wijze. De gegevens en inlichtingen worden uiterlijk verstrekt op de laatste dag van de kalendermaand volgend op de kalendermaand waarin de omstandigheid of gebeurtenis waarop de gegevens en inlichtingen betrekking hebben, heeft plaatsgevonden dan wel volgend op de kalendermaand waarin de administratieplichtige kennis heeft gekregen van die omstandigheid of gebeurtenis. De inspecteur is bevoegd in bijzondere gevallen deze termijn te verlengen.

 • 4. Een administratieplichtige kan de verstrekking van gegevens en inlichtingen achterwege laten indien:

  • a. de erflater of de schenker ten tijde van het overlijden, onderscheidenlijk ten tijde van de schenking, niet in Nederland woonde en hij evenmin op grond van de artikelen 2 of 3 van de Successiewet 1956 geacht wordt ten tijde van zijn overlijden, onderscheidenlijk ten tijde van de schenking, in Nederland te hebben gewoond;

  • b. de gegevens of inlichtingen door de inspecteur zijn aangewezen als van verstrekking vrijgestelde gegevens en inlichtingen en aan de aan die vrijstelling verbonden voorwaarden is voldaan.

 • 5. Als administratieplichtige als bedoeld in artikel 75, eerste lid, laatste volzin, van de Successiewet 1956 wordt voor de verstrekking van de gegevens en inlichtingen, bedoeld in het zesde lid, aangewezen: degene die een uitkering moet doen krachtens een ten behoeve van een derde gemaakt beding.

 • 6. Als gegevens en inlichtingen als bedoeld in artikel 75, eerste lid, van de Successiewet 1956 ter zake van een ten behoeve van een derde gemaakt beding worden aangewezen:

  • 1°. de naam, het woonadres, de geboortedatum en het burgerservicenummer van degene die het beding heeft gemaakt;

  • 2°. de datum van de omstandigheid of gebeurtenis die aanleiding is voor de uitkering of de verandering in de uitkering;

  • 3°. de datum waarop de uitkering of de verandering in de uitkering heeft plaatsgevonden;

  • 4°. het bedrag van de uitkering of van de verandering in de uitkering.

Artikel 10e

 • 1. Als administratieplichtigen als bedoeld in artikel 75, eerste lid, van de Successiewet 1956 worden voor de verstrekking van de gegevens en inlichtingen, bedoeld in het tweede lid, aangewezen: in Nederland gevestigde instellingen die ingevolge artikel 5b, zevende of achtste lid, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen niet meer als algemeen nut beogende instelling zijn aangemerkt.

 • 2. Als gegevens en inlichtingen als bedoeld in artikel 75, eerste lid, van de Successiewet 1956 worden aangewezen:

  • a. het totaalbedrag van de schenkingen gedaan door de instelling in het kalenderjaar aan algemeen nut beogende instellingen en aan sociaal belang behartigende instellingen;

  • b. het totaalbedrag van de schenkingen gedaan door de instelling in het kalenderjaar, andere dan bedoeld in onderdeel a, die per verkrijger het in artikel 33, onderdeel 7°, van de Successiewet 1956 genoemde bedrag niet te boven gaan, alsmede het aantal verkrijgers daarvan;

  • c. het totaalbedrag van de schenkingen gedaan door de instelling in het kalenderjaar, andere dan bedoeld in de onderdelen a en b;

  • d. het totaalbedrag per verkrijger van de schenkingen gedaan door de instelling in het kalenderjaar, indien dit het in artikel 33, onderdeel 7°, van de Successiewet 1956 genoemde bedrag te boven gaat, alsmede:

   • 1°. indien de verkrijger een natuurlijk persoon is: de naam, de geboortedatum, het woonadres en het burgerservicenummer van deze persoon, dan wel ingeval deze persoon niet in Nederland woont een door de fiscale woonstaat aan deze persoon toegekend fiscaal identificatienummer indien dat bekend is;

   • 2°. indien de verkrijger een rechtspersoon is: de naam, het adres, het vestigingsadres en het nummer, bedoeld in artikel 12, onderdeel a, van de Handelsregisterwet 2007, van deze rechtspersoon, dan wel ingeval de rechtspersoon niet in Nederland is gevestigd een door de fiscale woonstaat toegekend identificatienummer indien dat bekend is;

  • e. een verloopoverzicht van het ANBI-vermogen.

 • 3. De gegevens en inlichtingen, bedoeld in het tweede lid, hoeven niet te worden verstrekt indien het ANBI-vermogen niet meer bedraagt dan € 25.000:

  • a. op het tijdstip met ingang waarvan de instelling ingevolge artikel 5b, zevende of achtste lid, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen niet meer als algemeen nut beogende instelling is aangemerkt, of

  • b. bij het begin van het kalenderjaar waarop de gegevens en inlichtingen betrekking hebben.

 • 4. Voor de toepassing van dit artikel wordt onder ANBI-vermogen verstaan: het eigen vermogen van de instelling op het tijdstip met ingang waarvan deze ingevolge artikel 5b, zevende of achtste lid, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen niet meer als algemeen nut beogende instelling is aangemerkt, verminderd met de bedragen die vanaf dat tijdstip zijn besteed ter verwezenlijking van haar doelstelling en aan de daarmee verband houdende beheerkosten.

 • 5. Een verloopoverzicht van het ANBI-vermogen als bedoeld in het tweede lid, onderdeel e, is een overzicht van de ontwikkeling per kalenderjaar van het ANBI-vermogen vanaf het tijdstip met ingang waarvan de instelling ingevolge artikel 5b, zevende of achtste lid, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen niet meer als algemeen nut beogende instelling is aangemerkt.

 • 6. De gegevens en inlichtingen, bedoeld in het tweede lid, worden langs elektronische weg verstrekt binnen acht maanden na afloop van het kalenderjaar. De inspecteur kan regels stellen met betrekking tot de wijze waarop deze gegevens en inlichtingen worden verstrekt. De inspecteur kan ontheffing verlenen van het langs elektronische weg verstrekken van deze gegevens en inlichtingen indien het langs elektronische weg verstrekken van deze gegevens en inlichtingen redelijkerwijs niet verlangd kan worden.

 • 7. Het niet, niet tijdig, onjuist of onvolledig verstrekken van de gegevens en inlichtingen, bedoeld in het tweede lid, wordt aangemerkt als een overtreding.

C. In het opschrift van hoofdstuk 3 wordt «Slotbepaling» vervangen door: Overgangs- en slotbepalingen.

D. Na het opschrift van hoofdstuk 3 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 15a

 • 1. Artikel 10e is niet van toepassing op instellingen die met ingang van een vóór 1 januari 2013 gelegen datum ingevolge artikel 5b, zevende of achtste lid, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen niet meer als algemeen nut beogende instelling zijn aangemerkt.

 • 2. Artikel 10e is voor het eerst van toepassing met betrekking tot kalenderjaren na 31 december 2012.

 • 3. De gegevens en inlichtingen over het kalenderjaar 2013 worden, in afwijking in zoverre van artikel 10e, zesde lid, tussen 1 februari 2015 en 1 mei 2015 verstrekt.

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2015.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.histnoot

Wassenaar, 20 november 2014

Willem-Alexander

De Staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes

Uitgegeven de vierde december 2014

De Minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten

NOTA VAN TOELICHTING

1. Inleiding

Op grond van de Successiewet 1956 (SW 1956) kunnen bij of krachtens algemene maatregel van bestuur administratieplichtigen worden aangewezen die uit eigen beweging bepaalde, eveneens bij of krachtens algemene maatregel van bestuur aangewezen, gegevens en inlichtingen moeten verstrekken aan de Belastingdienst. Ook kunnen regels worden gesteld met betrekking tot het uiterste tijdstip en de wijze waarop die gegevens en inlichtingen aan de inspecteur worden verstrekt. Het gaat hierbij onder andere om de verstrekking van gegevens en inlichtingen in het kader van de voor de aanslagregeling schenk- en erfbelasting benodigde contra-informatie. Met het onderhavige besluit worden op basis van de hiervoor bedoelde bevoegdheid enkele informatieverplichtingen opgenomen in het Uitvoeringsbesluit Successiewet 1956 (UBSW 1956). Dit betreft de vastlegging van de renseigneringsverplichting voor bepaalde financiële ondernemingen en uitvoerders van derdenbedingen alsmede de invoering van een renseigneringsverplichting voor voormalige algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s).

2. Informatieverplichting verzekeraars en dergelijke

Op basis van de SW 1956, zoals deze luidde tot 1 januari 2014, kon bij ministeriële regeling een specifieke verplichting voor het verstrekken van gegevens en inlichtingen (renseignering) worden opgelegd aan primair verzekeraars en de uitvoerders van derdenbedingen. Hieraan was uitvoering gegeven in artikel 12 van de Uitvoeringsregeling schenk- en erfbelasting. De SW 1956, zoals deze als gevolg van de Fiscale verzamelwet 2013 per 1 januari 2014 is komen te luiden, bevat een ruimere delegatiebepaling op grond waarvan bij algemene maatregel van bestuur informatieverplichtingen kunnen worden vastgesteld. Daarmee kan de verplichting tot het verschaffen van informatie ten behoeve van de heffing van schenk- en erfbelasting worden uitgebreid tot andere gegevens en tot een ruimere kring van administratieplichtigen. Van deze bevoegdheid wordt gebruikgemaakt om in het UBSW 1956 een artikel op te nemen voor de renseignering van handelingen met betrekking tot en uitkeringen uit levensverzekeringen, spaarrekeningen eigen woning, beleggingsrechten eigen woning en van uitkeringen wegens derdenbeding die van belang kunnen zijn voor de schenk- en erfbelasting. Vastgelegd wordt de bestaande praktijk die gebaseerd is op afspraken tussen de Belastingdienst enerzijds en de Nederlandse Vereniging van Banken en het Verbond van Verzekeraars anderzijds. Die afspraken hebben hun beslag gekregen in de Handleiding renseignering levensverzekeringen en de Handleiding banken.

3. Invoering van een informatieverplichting voor voormalige ANBI’s

De wens van het kabinet en de sector filantropie, vertegenwoordigd door de Stichting Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie (SBF), om beter samen te werken, heeft geleid tot het op 21 juni 2011 gesloten convenant «Ruimte voor Geven». Een van de onderdelen van het convenant betreft het vergroten van de transparantie van de sector filantropie en het versterken van het publieksvertrouwen. De afgelopen periode zijn de voorwaarden om de status van ANBI te verkrijgen of te behouden uitgebreid in het kader van de versterking van de integriteit van ANBI’s en ter versterking van het publieksvertrouwen. Zo geldt voor ANBI’s per 1 januari 2014 de publicatieverplichting (het openbaar maken van diverse gegevens via internet).1 Indien een ANBI niet meer voldoet aan de voorwaarden voor de ANBI-status, wordt – al dan niet op verzoek van de instelling zelf – de ANBI-status ingetrokken. Dit heeft tot gevolg dat vanaf de datum met ingang waarvan de instelling niet meer als ANBI is aangemerkt de heffing van schenkbelasting wel aan de orde kan zijn. Daarom heeft het kabinet besloten, zoals bij de parlementaire behandeling van Overige fiscale maatregelen 2014 aan de orde is geweest, aan voormalige ANBI’s een informatieverplichting (renseigneringsverplichting) op te leggen.2 In essentie houdt de informatieverplichting in dat die voormalige ANBI’s actief een lijst van door hen gedane schenkingen en een verloopoverzicht van het ANBI-vermogen verstrekken aan de Belastingdienst. De informatieverplichting is van toepassing op elke instelling die met ingang van een na 31 december 2012 gelegen datum de ANBI-status heeft verloren of verliest. Bij deze datum is aangesloten omdat de publicatieverplichting is vastgelegd in Overige fiscale maatregelen 2013 dat op 1 januari 2013 in werking is getreden. Het onderhavige besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2015; de informatieverplichting zal voor het eerst van toepassing zijn over het kalenderjaar 2013.

4. Overige aspecten

Aan de wijzigingen in dit besluit zijn geen budgettaire aspecten en geen EU-aspecten verbonden. De maatregel is uitvoerbaar en handhaafbaar door de Belastingdienst. Omdat het wat betreft de renseignering over (levens)verzekeringen gaat om vastlegging van een reeds bestaande werkwijze is geen sprake van additionele uitvoeringskosten. De in verband met toezicht op de informatieplicht van voormalige ANBI’s benodigde capaciteit van de Belastingdienst is reeds bij de parlementaire behandeling van Overige fiscale maatregelen 2014 (€ 0,5 miljoen vanaf 2014) gemeld. Gelet op de uitwerking in het onderhavige besluit worden de administratieve lasten voor de voormalige ANBI’s geschat op € 0,2 miljoen per jaar.

Een concept van het onderhavige besluit is toegezonden aan het Verbond van Verzekeraars en de SBF hetgeen aanleiding heeft gegeven tot enkele aanpassingen in het onderhavige besluit.

II. Artikelsgewijze toelichting

Artikel I, onderdeel A (opschrift hoofdstuk IA van het Uitvoeringsbesluit Successiewet 1956)

In dit onderdeel wordt voorzien in een wijziging van het opschrift van hoofdstuk IA van het UBSW 1956. Aangezien hoofdstuk IA van het UBSW 1956 niet langer uitsluitend ziet op de in artikel 10c van het UBSW 1956 opgenomen informatieverplichting, komt het opschrift te luiden: Informatieverplichtingen.

Artikel I, onderdeel B (artikelen 10d en 10e van het Uitvoeringsbesluit Successiewet 1956)

In dit onderdeel wordt uitvoering gegeven aan de delegatiebepaling opgenomen in artikel 75 van de SW 1956 door introductie van de artikelen 10d en 10e van het UBSW 1956.

Artikel 10d (renseignering levensverzekeringen, spaarrekeningen eigen woning, beleggingsrechten eigen woning en uitkeringen krachtens een derdenbeding)

Het in het UBSW 1956 op te nemen artikel 10d geeft uitvoering aan de delegatiebevoegdheid in artikel 75 van de SW 1956 waar het gaat om de renseignering omtrent levensverzekeringen, spaarrekeningen eigen woning, beleggingsrechten eigen woning en uitkeringen krachtens een derdenbeding. De Handleiding renseignering levensverzekeringen bevat de bestaande afspraken tussen de Belastingdienst en het Verbond van Verzekeraars; de Handleiding banken bevat de bestaande afspraken tussen de Belastingdienst en de banken. De genoemde handleidingen (de Handleiding) waarvan de uitgangspunten integraal zijn overgenomen bij de vormgeving van genoemd artikel 10d, zijn voor de betrokkenen te raadplegen op een speciaal daarvoor in het leven geroepen website van de Belastingdienst, namelijk www.cggp.nl. Het in het UBSW 1956 op te nemen artikel 10d bevat de essentialia voor deze renseignering. De handleidingen zelf blijven daarbij van groot belang als nadere invulling van de regelgeving omdat daarin tot in detail is beschreven hoe het proces van renseignering in zijn werk gaat. De handleidingen worden regelmatig geactualiseerd. Bij de vormgeving van artikel 10d is zo veel mogelijk aangesloten bij de systematiek van de renseigneringsregeling van artikel 22 van het Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001.

Het eerste lid wijst met betrekking tot levensverzekeringen, spaarrekeningen eigen woning als bedoeld in artikel 10bis.5 van de Wet inkomstenbelasting 2001 (Wet IB 2001) en beleggingsrechten eigen woning als bedoeld in dat artikel als administratieplichtigen die onder een renseigneringsverplichting vallen, aan: banken, beleggingsinstellingen, financiële instellingen, levensverzekeraars en schadeverzekeraars als bedoeld in de Wet op het financieel toezicht. Het tweede lid bepaalt welke gegevens en inlichtingen met betrekking tot levensverzekeringen, spaarrekeningen eigen woning en beleggingsrechten eigen woning moeten worden gerenseigneerd. Deze zijn beschreven in het tweede lid, onderdelen a tot en met i. Voor alle onderdelen vindt de renseignering, net als thans onder de huidige renseigneringsregeling, plaats op basis van de gegevens van de erflater of schenker, in veel gevallen is dat de verzekeringnemer. De onderdelen a tot en met d hebben betrekking op de meest voorkomende situaties, de onderdelen e tot en met i op een aantal meer bijzondere situaties. In alle gevallen worden de naam, het adres en de woonplaats (NAW-gegevens) van de erflater verstrekt, zijn burgerservicenummer, de datum van overlijden alsmede de gegevens ter zake van de uitkering(en) die nodig zijn voor de vaststelling van de erfbelasting, met dien verstande dat in de gevallen waarin er sprake is van een uitkering anders dan ten gevolge van overlijden – dus van schenking – de gegevens van de schenker in de plaats komen van die van de erflater en de gegevens die van belang zijn voor de berekening van de schenkbelasting in de plaats komen van de gegevens die van belang zijn voor de berekening van de erfbelasting.

Het tweede lid, onderdelen a en b, ziet op uitkeringen ineens terwijl de onderdelen c en d betrekking hebben op periodieke uitkeringen. Het tweede lid, onderdeel a, ziet op uitkeringen ineens uit – kort gezegd – een levensverzekering ten gevolge van of na het overlijden van een verzekerde, de erflater. Een uitkering ineens kan ook bestaan uit bijvoorbeeld: de restitutie van de betaalde premies, een reeks vaststaande uitkeringen (bijvoorbeeld een kapitaalverzekering die wordt uitgekeerd in een vast aantal termijnen), of de verhoging van het kapitaal wegens winstdeling.De verzekering zal meestal een levensverzekering zijn, bijvoorbeeld een kapitaalverzekering eigen woning, maar het kan ook gaan om een ongevallenverzekering die tot uitkering komt ten gevolge van het overlijden van een verzekerde. Natura-uitvaartverzekeringen vallen niet onder de renseigneringsplicht.

Het tweede lid, onderdeel b, heeft betrekking op uitkeringen ineens uit een kapitaalverzekering, anders dan vanwege het overlijden van een verzekerde, aan een ander dan de verzekeringnemer. Onderdeel b onderscheidt zich in zoverre van onderdeel a dat hier geen sprake is van een erflater maar van een schenker.

Het tweede lid, onderdelen c en d, ziet op de verkrijging van een recht op periodieke uitkeringen. Het tweede lid, onderdeel c, ziet op de situatie van verkrijging van een recht op periodieke uitkeringen als gevolg van het overlijden van een verzekerde. Het tweede lid, onderdeel d, daarentegen ziet op de situatie van verkrijging van een recht op periodieke uitkeringen, anders dan in verband met het overlijden van een verzekerde, door een ander dan de verzekeringnemer. Onderdeel c betreft derhalve een renseignering voor de erfbelasting en onderdeel d een renseignering voor de schenkbelasting. De waarde van een recht op periodieke uitkeringen, waaronder begrepen een lijfrente, moet worden berekend met toepassing van de artikelen 5 tot en met 9 van het UBSW 1956.

Onderdeel e betreft een renseignering voor de schenkbelasting voor de situatie van overgang van aanspraken op grond van een levensverzekering van een verzekeringnemer of een onherroepelijk begunstigde naar een bloed- of aanverwant in de dalende lijn. Een voorbeeld is een nog niet tot uitkering gekomen levensverzekering waarvan de begunstiging wordt overgedragen. Specifieke gegevens voor dit onderdeel zijn de datum van de overgang van de aanspraken en de waarde in het economisch verkeer van de aanspraken op die datum (onderdeel e, onder 2° en 3°).

Onderdeel f betreft de renseignering voor de schenkbelasting van premiebetalingen voor een verzekering waarbij de premie geheel of gedeeltelijk verschuldigd is door een ouder of grootouder van de verzekeringnemer.

Onderdeel g betreft de renseignering voor de erfbelasting voor de situaties waarin er sprake kan zijn van een belastinglatentie ter zake van verschuldigde inkomstenbelasting als bedoeld in artikel 20, vijfde lid, van de SW 1956. Het betreft de verkrijging van een recht op periodieke uitkeringen (stamrecht) of een uitkering ineens als gevolg van het tot uitkering komen van een stamrecht als bedoeld in de artikelen 19 of 44f van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 of van een kapitaalverzekering die uitsluitend kan worden gebruikt als koopsom voor een lijfrente als bedoeld in artikel 25, derde lid, van die wet, zoals deze artikelen luidden op 31 december 1991, of een kapitaal dat anderszins moet worden uitgekeerd als periodieke uitkering. Het gaat hier bijvoorbeeld om een recht dat periodieke uitkeringen of verstrekkingen oplevert en dat is bedongen ten laste van de stakingswinst of door afneming van de fiscale oudedagsreserve (vóór 1992) of een kapitaalverzekering die uitsluitend kan worden gebruikt als koopsom voor een lijfrente. Van bedoelde kapitaalverzekering is sprake indien in verband met het overlijden van een verzekerde een verzekering expireert en het verzekerde kapitaal moet worden aangewend voor de aankoop van een lijfrente of een ander recht op periodieke uitkeringen. Er kan hierbij sprake zijn van een zogenoemde saldolijfrente, een lijfrente waarvoor de premie op geen enkele wijze in aanmerking kon worden genomen bij de bepaling van het belastbaar inkomen omdat de verzekeringsovereenkomst niet aan de wettelijke voorwaarden hiervoor voldeed.

Onderdeel h betreft de renseignering voor de schenkbelasting van een wijziging in de tenaamstelling van een spaarrekening eigen woning of een beleggingsrecht eigen woning, anders dan ten gevolge van overlijden, indien de nieuwe houder een bloed- of aanverwant in de dalende lijn van de oorspronkelijke houder is.

Onderdeel i betreft de renseignering voor de erfbelasting van de overgang van een levensverzekering die niet expireert ten gevolge van het overlijden van de verzekeringnemer omdat het verzekerd lijf een ander is. Ten gevolge van het overlijden gaat het verzekeringnemerschap over op de verkrijgers krachtens erfrecht. De nog niet tot uitkering gekomen levensverzekering heeft een waarde die in de heffing van erfbelasting wordt betrokken.

Vervolgens regelt het derde lid dat de in het tweede lid bepaalde gegevens en inlichtingen maandelijks aan de inspecteur moeten worden verstrekt op de door de inspecteur voorgeschreven wijze. De gegevens en inlichtingen worden verstrekt uiterlijk de laatste dag van de kalendermaand volgend op de kalendermaand waarop de omstandigheid of gebeurtenis zich heeft voorgedaan waarop de in het tweede lid bedoelde gegevens en inlichtingen betrekking hebben dan wel volgend op de maand waarin de administratieplichtige kennis heeft gekregen van die omstandigheid of gebeurtenis. Als bijvoorbeeld de verzekeraar pas in de maand april heeft vernomen van een overlijden dat heeft plaatsgevonden in januari van dat kalenderjaar, dan verstrekt de verzekeraar de relevante gegevens uiterlijk 31 mei. De inspecteur heeft de bevoegdheid deze termijn in bijzondere gevallen te verlengen. Deze verlenging zal in de toekomst in de Handleiding worden vastgelegd.

Op grond van het vierde lid hoeven voor een aantal situaties geen gegevens te worden verstrekt. Deze situaties zijn beschreven in de onderdelen a en b. Onderdeel a ziet op situaties waarin de schenk- of erfbelasting niet van toepassing is. Het betreft een overlijden of schenking waarbij de erflater, dan wel de schenker, ten tijde van het overlijden onderscheidenlijk de schenking, niet in Nederland woonde en evenmin op grond van de artikelen 2 of 3 van de SW 1956 geacht wordt ten tijde van het doen van het overlijden, respectievelijk de schenking, in Nederland te hebben gewoond. Dit kan zich bijvoorbeeld voordoen bij een vijftien jaar geleden geëmigreerde ouder die premies voor een verzekering betaalt (tweede lid, onderdeel f). Onderdeel b geeft de inspecteur de mogelijkheid om onder voorwaarden administratieplichtigen vrij te stellen van de verstrekking van bepaalde gegevens. Een voorbeeld is dat het in de belasting te betrekken bedrag, bijvoorbeeld een uitkering ineens, beneden een bepaalde grens blijft.

Het vijfde lid regelt dat ook degenen die een uitkering moeten doen krachtens een ten behoeve van een derde gemaakt beding, worden aangewezen op grond van artikel 75, eerste lid, laatste volzin, van de SW 1956. In het zesde lid zijn de gegevens en inlichtingen opgesomd die moeten worden verstrekt door degene die een uitkering moet doen krachtens een ten behoeve van een derde gemaakt beding.

Artikel 10e (renseignering voormalige ANBI’s)

Het in het UBSW 1956 op te nemen artikel 10e geeft uitvoering aan de delegatiebevoegdheid in artikel 75 van de SW 1956 waar het gaat om de renseignering door voormalige ANBI’s. Op grond van de SW 1956 gelden vrijstellingen van schenk- en erfbelasting voor schenkingen en verervingen aan een ANBI alsmede een vrijstelling voor schenkingen door een ANBI voor zover die schenkingen plaatsvinden in het kader van het algemeen belang. Dit is uiteraard anders voor een voormalige ANBI.

Een voormalige ANBI is een instelling die gedurende een bepaalde periode als ANBI is aangemerkt, maar ingevolge een voor bezwaar vatbare beschikking als bedoeld in artikel 5b, zevende en achtste lid, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR) vanaf enig tijdstip niet meer als ANBI is aangemerkt. Schenkingen door voormalige ANBI’s zijn in beginsel belast met schenkbelasting. Dit is mogelijk niet voor elke voormalige ANBI en voor de ontvanger van een schenking door die instelling vanzelfsprekend. Daarom kan aan de hand van informatie van de voormalige ANBI over de gedane uitkeringen toezicht erop worden gehouden dat de begiftigde zijn verplichtingen uit hoofde van de schenkbelasting nakomt. De melding is echter niet alleen relevant als contra-informatie. Op grond van artikel 40 van de SW 1956 kan de inspecteur ook de schenker uitnodigen tot het doen van aangifte.

Een voormalige ANBI is als rechtspersoon administratieplichtig in de zin van artikel 53 van de AWR. Op grond daarvan kunnen met toepassing van artikel 75 van de SW 1956 bij algemene maatregel van bestuur aan deze administratieplichtigen aanvullende informatieverplichtingen worden opgelegd. De invoering van het onderhavige artikel 10e van het UBSW 1956 dient hiertoe. Van een informatieverplichting ter zake van schenkingen aan de voormalige ANBI of de verkrijging krachtens erfrecht door de voormalige ANBI is afgezien omdat dit geen toegevoegde waarde heeft gelet op de bestaande verplichting tot aangifte door de voormalige ANBI voor de schenk- of erfbelasting binnen twee maanden na afloop van het kalenderjaar waarin de schenking wordt verkregen, respectievelijk acht maanden na het overlijden van de erflater.

In het eerste lid worden alle in Nederland gevestigde voormalige ANBI’s aangemerkt als administratieplichtigen in de zin van artikel 75 van de SW 1956 (waarvoor de aanvullende informatieverplichtingen gaan gelden). Ingevolge het in artikel 15a van het UBSW 1956 op te nemen overgangsrecht, geldt artikel 10e van het UBSW 1956 echter niet voor voormalige ANBI’s die reeds met ingang van een vóór 1 januari 2013 gelegen datum niet meer als ANBI zijn aangemerkt. Het zou weliswaar theoretisch correct zijn om alle voormalige ANBI’s onder het bereik van artikel 10e van het UBSW 1956 te brengen, maar aangezien er ook ANBI’s zijn die al jaren geleden hun ANBI-status hebben verloren, zou dat niet werkbaar zijn. Bij de datum van 1 januari 2013 is aangesloten omdat de publicatieplicht op het internet voor ANBI’s is vastgelegd in Overige fiscale maatregelen 2013, welke wet op 1 januari 2013 in werking is getreden. Sinds de aankondiging van de publicatieplicht is er een substantieel aantal verzoeken tot intrekking van de ANBI-status bij de inspecteur ingediend.

In het tweede lid wordt geregeld welke gegevens voormalige ANBI’s actief moeten gaan verstrekken aan de inspecteur. Deze gegevens hebben betrekking op het kalenderjaar aangezien de praktijk leert dat het zelden voorkomt dat het boekjaar van een instelling niet gelijkloopt met het kalenderjaar en de voor het onderhavige besluit relevante vrijstelling van de schenkbelasting in artikel 33, onderdeel 7°, van de SW 1956 per kalenderjaar van toepassing is. De instelling hoeft de jaarstukken zoals het (financieel) jaarverslag niet actief te verstrekken aan de Belastingdienst, maar de Belastingdienst kan deze uiteraard wel opvragen indien nodig.

De onderdelen a tot en met d van het tweede lid hebben betrekking op in het kalenderjaar gedane schenkingen door de instelling. Onderdeel a regelt de verstrekking van het totaalbedrag van de in het kalenderjaar door de instelling gedane schenkingen aan ANBI’s en aan een sociaal belang behartigende instellingen (SBBI’s). Onderdeel b regelt de verstrekking van het totaalbedrag van de door de instelling in het kalenderjaar gedane schenkingen, andere dan in onderdeel a, die per verkrijger het in artikel 33, onderdeel 7°, van de SW 1956 genoemde bedrag niet te boven gaan, alsmede het aantal verkrijgers. Onderdeel c regelt de verstrekking van het totaalbedrag van de schenkingen gedaan door de instelling in het kalenderjaar, indien deze schenkingen per verkrijger – niet zijnde een ANBI of SBBI – het in artikel 33, onderdeel 7°, van de SW 1956 genoemde bedrag te boven gaan. Onderdeel d regelt de verstrekking van het bedrag van de door de instelling in het kalenderjaar gedane schenkingen per verkrijger indien dit het in artikel 33, onderdeel 7°, van de SW 1956 genoemde bedrag te boven gaat (2014: € 2.092), met daarbij de NAW-gegevens van de verkrijger en bij een natuurlijk persoon ook het burgerservicenummer (BSN). Voor alle duidelijkheid kan worden opgemerkt dat de instelling op grond van artikel 75 van de SW 1956 juncto artikel 53, tweede lid, van de AWR gehouden is het BSN van in casu de verkrijger te vermelden en dat de verkrijger op grond van artikel 47b van laatstgenoemde wet verplicht is zijn BSN aan de instelling te verstrekken. Indien deze persoon niet beschikt over een BSN moet, indien dat nummer bekend is, een daarmee vergelijkbaar fiscaal identificatienummer worden vermeld dat is toegekend door de fiscale woonstaat van die persoon. Indien de verkrijger een rechtspersoon is, wordt naast de NAW-gegevens het nummer, bedoeld in artikel 12, onderdeel a, van de Handelsregisterwet 2007, verstrekt. Dit is het zogenoemde Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer (RSIN). Indien de rechtspersoon niet in Nederland is gevestigd betreft het, indien dat bekend is, het door de fiscale woonstaat toegekende identificatienummer. Wat betreft schenkingen gedaan door de voormalige ANBI wordt nogmaals opgemerkt dat de voormalige ANBI ook door de inspecteur kan worden uitgenodigd tot het doen van aangifte ingevolge artikel 40 van de SW 1956. Voor alle duidelijkheid wordt verder opgemerkt dat de gegevens die de voormalige ANBI over door haar gedane schenkingen verstrekt op grond van de onderdelen a en b, uitsluitend voor het totaaloverzicht relevant zijn. Voor die schenkingen is in de regel geen schenkbelasting verschuldigd. Het tweede lid, onderdeel e, heeft betrekking op het verloopoverzicht van het ANBI-vermogen; zie hiervoor de toelichting op het vierde en vijfde lid.

Het derde lid bevat een vrijstelling van de informatieverplichting voor voormalige ANBI’s waarvan het ANBI-vermogen niet meer dan € 25.000 bedraagt op het tijdstip met ingang waarvan de instelling niet meer als ANBI wordt aangemerkt dan wel bij het begin van het kalenderjaar. Met de ondergrens van € 25.000 wordt de jaarlijkse informatiestroom die de Belastingdienst bereikt, ingeperkt tot de grotere vermogens. Daarmee wordt voorkomen dat zowel de uitvoeringslasten voor de Belastingdienst als de administratieve lasten voor voormalige ANBI’s onevenredig groot worden.

Het vierde lid definieert het ANBI-vermogen voor de toepassing van het onderhavige artikel. Het uitgangspunt is dat het hele vermogen van de voormalige ANBI bestemd is voor het bereiken van het algemeen nuttige doel zoals dat is vastgelegd in de statuten van de instelling. Het ANBI-vermogen is dan het eigen vermogen van de instelling op het tijdstip waarop de instelling niet meer als ANBI wordt aangemerkt, verminderd met de bedragen die na genoemd tijdstip zijn besteed aan de verwezenlijking van de doelstelling en de bedragen die zijn besteed aan daarmee verband houdende beheerkosten. Het feit dat een instelling niet meer als ANBI wordt aangemerkt, laat onverlet dat zo’n instelling haar uitgaven zal blijven doen passend binnen haar doelstelling zoals vastgelegd in de statuten van de instelling. Binnen de doelstelling passende schenkingen aan ANBI’s en SBBI’s (vrijgesteld van schenkbelasting) verminderen het ANBI-vermogen. Het ANBI-vermogen kan ook verminderen door schenkingen die passen binnen de doelstelling maar niet zijn vrijgesteld van schenkbelasting. Het ANBI-vermogen wordt niet verminderd met bestedingen die zijn gedaan anders dan in het kader van de algemeen nuttige doelstelling. Als een instelling een – in beginsel belaste – schenking heeft gedaan aan bijvoorbeeld de zoon van de bestuurder, neemt het ANBI-vermogen derhalve niet af met dat bedrag. Overigens is het doen van zo’n schenking voor een stichting ook in strijd met artikel 285, derde lid, van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en ook in strijd met de statuten van de instelling.

In het vijfde lid wordt het verloopoverzicht, bedoeld in het tweede lid, onderdeel e, gedefinieerd. Dit verloopoverzicht is het overzicht van de ontwikkeling per kalenderjaar van het ANBI-vermogen, bedoeld in het vierde lid, vanaf het tijdstip met ingang waarvan de instelling niet meer als ANBI is aangemerkt. Startpunt voor dit overzicht is het eigen vermogen van de instelling op het tijdstip met ingang waarvan deze niet meer als ANBI is aangemerkt. Vervolgens worden per kalenderjaar de bedragen aan bestedingen gedaan conform de statutaire doelstelling ten algemenen nutte, uitgesplitst in vrijgestelde schenkingen aan ANBI’s en SBBI’s en overige schenkingen, in mindering gebracht op het ANBI-vermogen. Ook de beheerkosten worden op het ANBI-vermogen in mindering gebracht. Het eigen vermogen van de instelling is dus niet per definitie hetzelfde als het ANBI-vermogen, zoals ook blijkt uit onderstaande voorbeelden.

Voorbeeld 1

Stichting X is met ingang van 1 januari 2014 niet langer als ANBI aangemerkt. Stichting X heeft op dat moment een eigen vermogen van € 600.000. Stichting X heeft het kalenderjaar als boekjaar. Stichting X heeft een jaarlijks rendement op dit vermogen van € 30.000 en ontvangt nog jaarlijks donaties. Als gevolg van de daling van het vermogen daalt het rendement (in absolute termen); aangenomen wordt dat de jaarlijkse donaties, rekening houdend met eventueel verschuldigde schenkbelasting, zodanig toenemen dat de jaarlijkse inkomsten blijven uitkomen op € 50.000. De inkomsten na 1 januari 2014 worden niet tot het ANBI-vermogen gerekend, maar ze behoren wel tot het eigen vermogen van de instelling. Aan uitkeringen ten behoeve van haar doelstelling besteedt de voormalige ANBI € 150.000 per jaar. Dit betekent het volgende voor de afbouw van het vermogen van stichting X:

1 januari 2014:

eigen vermogen = ANBI-vermogen: € 600.000

1 januari 2015:

eigen vermogen: € 600.000 + € 50.000 -/- € 150.000 = € 500.000

 

ANBI-vermogen: € 600.000 -/- € 150.000 = € 450.000

1 januari 2016:

eigen vermogen: € 500.000 + € 50.000 -/- € 150.000 = € 400.000

 

ANBI-vermogen: € 450.000 -/- € 150.000 = € 300.000

1 januari 2017:

eigen vermogen: € 400.000 + € 50.000 -/- € 150.000 = € 300.000

 

ANBI-vermogen: € 300.000 -/- € 150.000 = € 150.000

1 januari 2018:

eigen vermogen: € 300.000 + € 50.000 -/- € 150.000 = € 200.000

 

ANBI-vermogen: € 150.000 -/- € 150.000 = € 0

Dit betekent dat Stichting X voor de jaren 2014 tot en met 2017 moet voldoen aan de informatieverplichting, bedoeld in artikel 10e van het UBSW 1956. Dat houdt in dat Stichting X over deze jaren gegevens moet verstrekken overeenkomstig genoemd artikel 10e. Vanaf 2018 is Stichting X hiervan vrijgesteld.

Voorbeeld 2

Stichting Y is met ingang van 1 januari 2013 niet langer als ANBI aangemerkt. Stichting Y heeft op dat moment een eigen vermogen van € 60.000. Stichting Y heeft het kalenderjaar als boekjaar. Stichting Y heeft jaarlijks inkomsten van € 20.000, deels afkomstig uit een jaarlijks rendement op het vermogen en deels giften. Stichting Y geeft jaarlijks € 20.000 uit. Deze uitgaven bestaan uit € 5.000 beheerkosten (personeel, administratie, belasting en dergelijke) en € 15.000 donaties waarvan € 12.000 donaties aan ANBI-instellingen en € 3.000 als schenking buiten haar doelstelling aan een natuurlijk persoon (de zoon van de bestuurder die daarover schenkbelasting verschuldigd is). Dit betekent het volgende voor de informatieverplichting:

Stichting Y verstrekt gegevens inzake de € 15.000 door haar verstrekte giften conform artikel 10e, tweede lid, onderdeel a, van het UBSW 1956. Het ANBI-vermogen bedraagt op 1 januari 2013 € 60.000 en neemt jaarlijks af met € 17.000 (€ 5.000 beheerskosten en € 12.000 donaties aan ANBI’s). Het eigen vermogen daarentegen blijft € 60.000 omdat de inkomsten even hoog zijn als de uitgaven. Het voorgaande betekent het volgende voor de afbouw van het ANBI-vermogen:

1 januari 2013:

eigen vermogen = ANBI-vermogen: € 60.000

1 januari 2014:

eigen vermogen: € 60.000 + € 20.000 -/- € 20.000 = € 60.000

 

ANBI-vermogen: € 60.000 -/- € 17.000 = € 43.000

1 januari 2015:

eigen vermogen: € 60.000 + € 20.000 -/- € 20.000 = € 60.000

 

ANBI-vermogen: € 43.000 -/- € 17.000 = € 26.000

1 januari 2016:

eigen vermogen: € 60.000 + € 20.000 -/- € 20.000 = € 60.000

 

ANBI-vermogen: € 26.000 -/- € 17.000 = € 9.000

Over het kalenderjaar 2016 is stichting Y niet meer aan de informatieverplichting onderworpen aangezien het ANBI-vermogen is gedaald tot onder de grens van € 25.000. Gelet op artikel I, onderdeel D, van het onderhavige besluit dient stichting X de informatie over kalenderjaar 2013 tussen 1 februari en 1 mei 2015 te verstrekken. De informatie over kalenderjaar 2014 en 2015 wordt in de eerste acht maanden van 2015, respectievelijk 2016, verstrekt.

In het zesde lid wordt gespecificeerd op welke manier en binnen welke termijn de gegevens moeten worden verstrekt, namelijk langs elektronische weg en binnen acht maanden na afloop van het kalenderjaar. De genoemde termijn sluit doorgaans goed aan bij de datum waarop de jaarrekening wordt vastgesteld aangezien deze doorgaans uiterlijk zes maanden na afloop van het boekjaar door het bestuur wordt opgesteld en uiterlijk zeven maanden na afloop van het boekjaar wordt vastgesteld. De inspecteur – in casu het ANBI-team van de Belastingdienst – geeft aan op welke wijze de gegevens dienen te worden verstrekt, bijvoorbeeld door middel van een door hem verstrekt elektronisch formulier. De inspecteur kan ontheffing verlenen van het langs elektronische weg verstrekken van deze gegevens indien dat redelijkerwijs niet verlangd kan worden. Hierbij kan worden gedacht aan een relatief kleine instelling die vanwege het niet (kunnen) voldoen aan de publicatieverplichting op internet niet langer als ANBI wordt aangemerkt.

Artikel 75, tweede lid, van de SW 1956 biedt de mogelijkheid om het niet voldoen aan de informatieverplichting aan te merken als een overtreding. In artikel 10e, zevende lid, van het UBSW 1956 wordt van deze mogelijkheid gebruikgemaakt. Indien de in het tweede lid van laatstgenoemd artikel genoemde gegevens niet, niet tijdig, niet juist of niet volledig aan de inspecteur zijn verstrekt, wordt dit aangemerkt als een overtreding. Indien deze overtreding te wijten is aan opzet of grove schuld van de administratieplichtige, vormt het een vergrijp ter zake waarvan de inspecteur op grond van artikel 75, tweede lid, van de SW 1956 een bestuurlijke boete van ten hoogste het bedrag van de geldboete van de vierde categorie, bedoeld in artikel 23, vierde lid, van het Wetboek van Strafrecht, ofwel (maximaal) € 20.250, kan opleggen.

Artikel I, onderdeel C (opschrift hoofdstuk 3 van het Uitvoeringsbesluit Successiewet 1956)

De wijziging van het opschrift van hoofdstuk 3 van het UBSW 1956 hangt samen met de invoeging van artikel 15a van het UBSW 1956 (zie hierna).

Artikel I, onderdeel D (artikel 15a van het Uitvoeringsbesluit Successiewet 1956)

Ingevolge het in artikel 15a van het UBSW 1956 op te nemen overgangsrecht, geldt artikel 10e van het UBSW 1956 niet voor voormalige ANBI’s die reeds met ingang van een vóór 1 januari 2013 gelegen datum niet langer als ANBI zijn aangemerkt (zie de toelichting op artikel 10e van het UBSW 1956). Voorts wordt in het tweede lid van genoemd artikel 15a geregeld dat artikel 10e van het UBSW 1956 voor het eerst van toepassing is op de jaren na 31 december 2012. Op grond van het derde lid dienen de gegevens, bedoeld in artikel 10e van het UBSW 1956, over het kalenderjaar 2013, in afwijking in zoverre van het zesde lid van laatstgenoemd artikel, tussen 1 februari en 1 mei 2015 te worden verstrekt. Streven is dat per 1 februari 2015 een formulier van de website van de Belastingdienst kan worden gedownload en vervolgens ingevuld, afgedrukt en opgestuurd naar de Belastingdienst. Bedoeling is dat eind 2015 het gehele proces langs elektronische weg kan verlopen.

Artikel II (inwerkingtreding)

Artikel II voorziet in de inwerkingtreding van dit besluit.

De Staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes


X Noot
1

Neergelegd in artikel 5b, eerste lid, onderdeel a, onder 2°, van de AWR en artikel 1a, eerste lid, onderdeel j, zevende en achtste lid, van de Uitvoeringsregeling AWR 1994.

X Noot
2

Kamerstukken II 2013/14, 33 753, nr. 5, blz. 3.

XHistnoot
histnoot

Het advies van de Afdeling Advisering van de Raad van State wordt niet openbaar gemaakt, omdat het uitsluitend opmerkingen van redactionele aard bevat (artikel 26, vijfde lid, van de Wet op de Raad van State).

Naar boven