Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en WetenschapStaatsblad 2014, 423Klein Koninklijk Besluit

Besluit van 27 oktober 2014, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het Besluit van 4 juli 2014 tot wijziging van enige besluiten op het terrein van onderwijs in verband met het vervangen van de verplichte maatschappelijke stage door een facultatief programmaonderdeel, het schrappen van het verplichte vak algemene natuurwetenschappen uit het gemeenschappelijk deel van de vwo-profielen en het invoeren van de vakbenaming Latijnse en Griekse taal en cultuur (Stb. 2014, 295)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 20 oktober 2014, nr. WJZ/668092(10513), directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Gelet op artikel IX van het Besluit van 4 juli 2014 tot wijziging van enige besluiten op het terrein van onderwijs in verband met het vervangen van de verplichte maatschappelijke stage door een facultatief programmaonderdeel, het schrappen van het verplichte vak algemene natuurwetenschappen uit het gemeenschappelijk deel van de vwo-profielen en het invoeren van de vakbenaming Latijnse en Griekse taal en cultuur (Stb. 2014, 295);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

  • 1. Het Besluit van 4 juli 2014 tot wijziging van enige besluiten op het terrein van onderwijs in verband met het vervangen van de verplichte maatschappelijke stage door een facultatief programmaonderdeel, het schrappen van het verplichte vak algemene natuurwetenschappen uit het gemeenschappelijk deel van de vwo-profielen en het invoeren van de vakbenaming Latijnse en Griekse taal en cultuur (Stb. 2014, 295) treedt, met uitzondering van de artikelen en onderdelen die in het tweede en derde lid worden genoemd, in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 augustus 2014.

  • 2. Artikel I treedt in werking met ingang van 1 augustus 2015.

  • 3. Artikel II, onderdeel B, subonderdeel 4, onderdeel C, subonderdeel 4, onderdeel M, subonderdeel 4, en onderdeel N, subonderdeel 4, artikel III, onderdeel B, subonderdelen 1, 4 en 5, voor wat betreft het vervallen van onderdeel e en het verletteren van onderdeel g tot onderdeel e, en 7, en onderdeel C, subonderdeel 1, artikel IV, onderdeel A, subonderdelen 1 en 3, en onderdeel B, subonderdeel 2, artikel V, onderdeel A, onderdeel B, subonderdelen 1 en 3, en onderdeel C, artikel VI, onderdeel B, subonderdelen 1, 4 en 5, voor wat betreft het vervallen van onderdeel e en het verletteren van onderdeel g tot onderdeel e, en 7, en onderdeel C, en artikel VII, onderdeel A, subonderdelen 1 en 3, en onderdeel B, treden met ingang van 1 augustus 2017 in werking.

Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 27 oktober 2014

Willem-Alexander

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker

Uitgegeven de dertiende november 2014

De Minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten

NOTA VAN TOELICHTING

Dit besluit regelt de inwerkingtreding van het Besluit van 4 juli 2014 tot wijziging van enige besluiten op het terrein van onderwijs in verband met het vervangen van de verplichte maatschappelijke stage door een facultatief programmaonderdeel, het schrappen van het verplichte vak algemene natuurwetenschappen uit het gemeenschappelijk deel van de vwo-profielen en het invoeren van de vakbenaming Latijnse en Griekse taal en cultuur (Stb. 2014, 295). De inwerkingtreding van voornoemd besluit sluit aan bij die van de Wet van 19 juni 2014 tot wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet voortgezet onderwijs BES in verband met het vervangen van de verplichte maatschappelijke stage door een facultatief programmaonderdeel, het invoeren van de vakbenaming Latijnse en Griekse taal en cultuur en het schrappen van het verplichte vak algemene natuurwetenschappen uit het gemeenschappelijk deel van de vwo-profielen (Stb. 2014, 245). Dat betekent dat de maatregelen om de verplichte maatschappelijke stage af te schaffen en de vakbenaming in Latijnse en Griekse taal te wijzigen met terugwerkende kracht met ingang van 1 augustus 2014 in werking treden. De bekostiging van de maatschappelijke stage wordt echter een jaar later, met ingang van 1 augustus 2015, stopgezet. Om deze reden treedt artikel I met ingang van 1 augustus 2015 in werking. Dit geeft scholen een overgangstermijn van een jaar om het onderwijsprogramma aan te passen aan het facultatief worden van de maatschappelijke stage. Ten slotte treden de artikelen die gaan over het afschaffen van het verplichte vak algemene natuurwetenschappen in werking met ingang van 1 augustus 2017. De leerlingen die in het schooljaar 2014–2015 zijn begonnen aan de vierde klas vwo zijn nog, als laatste cohort, verplicht algemene natuurwetenschappen te doen als onderdeel van het examen in 2017.

In beginsel worden voor onderwijswetgeving twee vaste inwerkingtredingsdata gehanteerd, namelijk 1 augustus en 1 januari, en geldt een minimale invoeringstermijn van twee maanden. De invoeringstermijn is de termijn tussen publicatie in het Staatsblad en de inwerkingtreding. Om aan te kunnen sluiten bij het vaste verandermoment van 1 augustus 2014 en om aan te sluiten bij de inwerkingtreding van de artikelen uit voornoemde wet, zal een aantal artikelen uit het eerdergenoemde besluit met terugwerkende kracht in werking treden met ingang van 1 augustus 2014. Hierbij wordt afgeweken van de vaste invoeringstermijn. Deze afwijking brengt geen nadelen met zich mee, omdat de scholen eerder – in ieder geval twee maanden voor inwerkingtreding – op de hoogte zijn gesteld van de inhoud van dit besluit en de wet. De scholen hebben daardoor hiermee al rekening kunnen houden. Een eerdere publicatie en inwerkingtreding van dit besluit kon niet bewerkstelligd worden vanwege de nahangprocedure bij de Tweede Kamer en de Eerste Kamer, die vanwege de start hiervan tijdens het zomerreces, eind september 2014 afliep.

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker