Besluit van 8 september 2014 houdende wijziging van het Besluit OM-afdoening, het Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren en het Kostuum- en titulatuurbesluit rechterlijke organisatie in verband met de wettelijke verankering van de centrale verwerking openbaar ministerie en tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 19 juni 2014 tot wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie en enige andere wetten in verband met de wettelijke regeling van de centrale verwerking openbaar ministerie (Stb. 2014, 225)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van 7 juli 2014, nr: 536118;

Gelet op de artikelen 257b, 257d, vierde lid, en 572, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering, de artikelen 22e, 22k, 74, vijfde lid, en 77ff, vierde lid, van het Wetboek van Strafrecht, de artikelen 5g, eerste lid, en 54 van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en artikel V van de Wet van 19 juni 2014 tot wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie en enige andere wetten in verband met de wettelijke regeling van de centrale verwerking openbaar ministerie (Stb. 2014, 225);

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 16 juli 2014, nummer W03.14.0232/II);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van 3 september 2014, nr.552393;

Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

In het Besluit OM-afdoening wordt in artikel 1.1, onderdeel d, «of het functioneel parket;» vervangen door: , het functioneel parket of het parket centrale verwerking openbaar ministerie;.

ARTIKEL II

In artikel 2h, eerste lid, onderdeel a, onder 3°, van het Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren wordt «of het parket-generaal,» vervangen door: , het parket centrale verwerking openbaar ministerie of het parket-generaal,.

ARTIKEL III

In artikel 1, onderdeel a, van het Kostuum- en titulatuurbesluit rechterlijke organisatie wordt «of het parket-generaal:» vervangen door: , het parket centrale verwerking openbaar ministerie of het parket-generaal:.

ARTIKEL IV

De Wet van 19 juni 2014 tot wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie en enige andere wetten in verband met de wettelijke regeling van de centrale verwerking openbaar ministerie (Stb. 2014, 225) alsmede dit besluit treden in werking met ingang van 1 januari 2015.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.histnoot

Wassenaar, 8 september 2014

Willem-Alexander

De Minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten

Uitgegeven de zestiende september 2014

De Minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten

NOTA VAN TOELICHTING

Met de wet tot Wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie en enige andere wetten in verband met de wettelijke regeling van de centrale verwerking openbaar ministerie is het parket centrale verwerking openbaar ministerie (hierna: de CVOM) als afzonderlijk onderdeel van het openbaar ministerie opgenomen in artikel 137b van de Wet op de rechterlijke organisatie. De met dit besluit geregelde wijzigingen van het Besluit OM-afdoening, het Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren en het Kostuum- en titulatuurbesluit rechterlijke organisatie houden verband met deze wettelijke positionering van de CVOM. Voor de achtergronden van de wettelijke positionering van de CVOM wordt verwezen naar de memorie van toelichting bij bovengenoemde wet (Kamerstukken II 2013–2014, 33 850, nr. 3).

De Minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten


XHistnoot
histnoot

Het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State wordt met de daarbijbehorende stukken openbaar gemaakt door publicatie in de Staatscourant.

Naar boven