Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Infrastructuur en MilieuStaatsblad 2014, 18Wet

Wet van 18 december 2013 tot vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2014

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 105 van de Grondwet de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk bij de wet moet worden vastgesteld en dat in artikel 1 van de Comptabiliteitswet 2001 wordt bepaald welke begrotingen tot die van het Rijk behoren en dat overigens de inrichting van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Infrastructuurfonds moet geschieden met inachtneming van de bepalingen van de Wet op het Infrastructuurfonds (Stb. 1993, 319);

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De bij deze wet behorende begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2014 wordt vastgesteld.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven of op na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.histnoot

Gegeven te Wassenaar, 18 december 2013

Willem-Alexander

De Minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

Uitgegeven de zeventiende januari 2014

De Minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2014

Begrotingsstaat behorende bij de Wet van 18 december 2013, Stb. 2014, 18

Begroting 2014

Infrastructuurfonds

Bedragen x € 1.000

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijke vastgestelde begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

12

Hoofdwegennet

4.279.533

2.800.084

133.839

13

Spoorwegen

2.018.957

2.397.939

65.249

14

Regionaal, lokale infrastructuur

230.817

241.969

 

15

Hoofdvaarwegennet

657.706

895.163

32.113

17

Megaprojecten Verkeer en Vervoer

 

24.368

 

18

Overige uitgaven en ontvangsten

228.916

235.032

 

19

Bijdragen andere begrotingen Rijk

   

6.363.354

 

TOTAAL

 

6.594.555

6.594.555


XHistnoot
histnoot

Kamerstuk 33 750 A