Besluit van 19 mei 2014 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het Besluit tot wijziging van het Besluit SUWI en enige andere besluiten in verband met gegevensverstrekking aan werkgevers en verzekeraars en enige andere technische wijzigingen

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 15 mei 2014, nr. 2014, 69086;

Gelet op Artikel V van het Besluit van 19 mei 2014 tot wijziging van het Besluit SUWI en enige andere besluiten in verband met gegevensverstrekking aan werkgevers en verzekeraars en enige andere technische wijzigingen;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De artikelen van het Besluit van 19 mei 2014 tot wijziging van het Besluit SUWI en enige andere besluiten in verband met gegevensverstrekking aan werkgevers en verzekeraars en enige andere technische wijzigingen (Stb. 2014, 177) treden in werking met ingang van 1 juni 2014, met dien verstande dat:

  • a. artikel II, onderdeel B, terugwerkt tot en met 1 juni 2013;

  • b. artikel III terugwerkt tot en met 1 januari 2013.

Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 19 mei 2014

Willem-Alexander

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher

Uitgegeven de zesentwintigste mei 2014

De Minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten

NOTA VAN TOELICHTING

Dit besluit regelt de inwerkingtreding van het Besluit tot wijziging van het Besluit SUWI en enige andere besluiten in verband met gegevensverstrekking aan werkgevers en verzekeraars en enige andere technische wijzigingen. In artikel V van dat Besluit is bepaald dat de artikelen van dit besluit in werking treden op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld. Dit besluit regelt dat de artikelen in werking treden met ingang van 1 juni 2014. Reden hiervoor is dat werkgevers, het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen en het Centrum voor Verzekeringsstatistiek gebaat zijn bij spoedige inwerkingtreding. De overige artikelen zien op reparatie van bestaande wetgeving en ook om die reden is spoedige inwerkingtreding gewenst. Artikel II, onderdeel B, en artikel III werken terug om de regels te laten aansluiten op de praktijk.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher

Naar boven