Besluit van 21 maart 2014, houdende wijziging van enkele besluiten in verband met het vervangen van de aanduiding «Koningin» door «Koning» in deze besluiten

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister voor Wonen en Rijksdienst van 13 maart 2014, nr. 2013-0000619609, Directie Constitutionele Zaken en Wetgeving;

Gelet op de artikelen 125, eerste lid, en 125quinquies, eerste lid, onder f, van de Ambtenarenwet;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord;

Gezien het nader rapport van Onze Minister voor Wonen en Rijksdienst van 13 maart 2014;

Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

Het Algemeen Rijksambtenarenreglement wordt als volgt gewijzigd:

A

In de artikelen 6, negende lid, 7, tweede lid, 35a, 49b, tweede lid, onderdeel b, 49c en 49e, eerste lid, wordt «Kabinet der Koningin» telkens vervangen door: Kabinet van de Koning.

B

In artikel 21, zevende lid, onderdeel a, wordt «verjaardag van de Koningin» vervangen door: verjaardag van de Koning.

ARTIKEL II

In artikel 34, zevende lid, onderdeel a, van het Ambtenarenreglement Staten-Generaal wordt «de dag, waarop de verjaardag van de Koningin wordt gevierd» vervangen door: de dag waarop de verjaardag van de Koning wordt gevierd.

ARTIKEL III

In artikel 1, eerste lid, onderdeel b, van het Besluit melden vermoeden van misstand bij Rijk en politie wordt «Kabinet der Koningin» vervangen door: Kabinet van de Koning.

ARTIKEL IV

In artikel 2 van het Besluit personenchauffeurs Rijksdienst wordt «Kabinet der Koningin» telkens vervangen door: Kabinet van de Koning.

ARTIKEL V

In artikel 1, tweede lid, van het Besluit vergoeding representatiekosten rijkspersoneel wordt «Kabinet der Koningin» vervangen door: Kabinet van de Koning.

ARTIKEL VI

In artikel 24, onderdeel b, van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 wordt «Kabinet der Koningin» vervangen door: Kabinet van de Koning.

ARTIKEL VII

In de artikelen 3 en 18 van het Reisbesluit binnenland wordt «Kabinet der Koningin» telkens vervangen door: Kabinet van de Koning.

ARTIKEL VIII

In de artikelen 3 en 19 van het Reisbesluit buitenland wordt «Kabinet der Koningin» telkens vervangen door: Kabinet van de Koning.

ARTIKEL IX

In artikel 2, vierde lid, van het Verplaatsingskostenbesluit 1989 wordt «Kabinet der Koningin» vervangen door: Kabinet van de Koning.

ARTIKEL X

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.histnoot

Wassenaar, 21 maart 2014

Willem-Alexander

De Minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok

Uitgegeven de achtste april 2014

De Minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten

NOTA VAN TOELICHTING

Sinds de troonswisseling van 30 april 2013 is Koning Willem-Alexander het staatshoofd van het Koninkrijk der Nederlanden.

In enkele besluiten die onder de verantwoordelijkheid van de minister voor Wonen en Rijksdienst vallen, wordt nog de aanduiding «Koningin» gebruikt. Hierbij wordt steeds gedoeld op de Koning in grondwettelijke zin, dus het staatshoofd. Op grond van artikel 2 van de Wet van 22 juni 1891, betreffende de wettelijk vastgestelde formulieren, ambtstitels en officiële benamingen in verband met het overgaan van de Kroon op een Koningin, doet het gebruik van de aanduiding «Koningin» niet af aan de rechtsgeldige toepassing van deze wettelijke voorschriften. In wet- en regelgeving is het echter wenselijk voor het staatshoofd de grondwettelijke term «Koning» te gebruiken en is het voorts wenselijk om een feitelijk accurate aanduiding te bezigen. Dit wijzigingsbesluit strekt daartoe.

De Minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok


XHistnoot
histnoot

Het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State wordt met de daarbijbehorende stukken openbaar gemaakt door publicatie in de Staatscourant.

Naar boven