Besluit van 24 maart 2014 tot wijziging van het Besluit van 11 februari 2014 houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 11 december 2013 tot wijziging van de Wet cliëntenrechten zorg en andere wetten in verband met de taken en bevoegdheden op het gebied van de kwaliteit van de zorg (Stb. 2013, 578)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 21 maart 2014, kenmerk 345688-118488-WJZ;

Gelet op artikel XXXXX van de Wet van 11 december 2013, tot wijziging van de Wet cliëntenrechten zorg en andere wetten in verband met de taken en bevoegdheden op het gebied van de kwaliteit van de zorg (Stb. 2013, 578);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

In het enig artikel van het Besluit van 11 februari 2014 houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 11 december 2013 tot wijziging van de Wet cliëntenrechten zorg en andere wetten in verband met de taken en bevoegdheden op het gebied van de kwaliteit van de zorg (Stb. 2013, 578) wordt vóór de zinsnede «in werking met ingang van 1 april 2014» ingevoegd: met uitzondering van de Artikelen I tot en met VI.

Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is belast met de uitvoering van dit besluit, dat met toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 24 maart 2014

Willem-Alexander

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers

Uitgegeven de achtentwintigste maart 2014

De Minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten

NOTA VAN TOELICHTING

Als gevolg van een misslag zijn de Artikelen I tot en met VI van het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet cliëntenrechten zorg en andere wetten in verband met de taken en bevoegdheden op het gebied van de kwaliteit van de zorg (Stb. 2013, 578) niet uitgezonderd van het tijdstip waarop het wetsvoorstel in werking treedt. Het onderhavige besluit beoogt het Besluit van 11 februari 2014 (Stb. 2014, 93) op dit punt te corrigeren.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers

Naar boven