Wet van 28 januari 2013 tot wijziging van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de begrotingsstaat van de begroting van de Koning (I) voor het jaar 2012, vastgesteld bij de wet van 26 januari 2012, Stb. 2012, nr. 51, laatstelijk gewijzigd bij wet van 13 september 2012, Stb. 2012, nr. 435;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De begrotingstaat behorende bij de begroting van de Koning (I) voor het jaar 2012 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de in artikel 1 bedoelde begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 december van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 december, dan treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.histnoot

Gegeven te ’s-Gravenhage, 28 januari 2013

Beatrix

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken, M. Rutte

Uitgegeven de negentiende februari 2013

De Minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten

Wijziging van de begrotingsstaat behorende bij de begroting van de Koning (I) voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Suppletoire begrotingsstaat behorende bij de Wet van 28 januari 2013, Stb. 59

Begroting 2012

De Koning (I)

Bedragen x € 1000

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

 

39.495

nihil

         
 

Niet-beleidsartikelen

39.495

39.495

nihil

1

Grondwettelijke uitkering aan de leden van het koninklijk huis

7.216

7.216

nihil

2

Functionele uitgaven van de Koning

26.682

26.682

nihil

3

Doorbelaste uitgaven van andere begrotingen

5.597

5.597

nihil

Art.

Omschrijving

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

 

198

406

         
 

Niet-beleidsartikelen

198

198

406

1

Grondwettelijke uitkering aan de leden van het koninklijk huis

2

Functionele uitgaven van de Koning

174

174

301

3

Doorbelaste uitgaven van andere begrotingen

24

24

105

Art.

Omschrijving

Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

 

343

         
 

Niet-beleidsartikelen

343

343

1

Grondwettelijke uitkering aan de leden van het koninklijk huis

2

Functionele uitgaven van de Koning

185

185

3

Doorbelaste uitgaven van andere begrotingen

158

158


XHistnoot
histnoot

Kamerstuk 33 480 I

Naar boven