Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en WetenschapStaatsblad 2013, 547Klein Koninklijk Besluit

Besluit van 11 december 2013, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het Besluit van 24 september 2013 tot wijziging van onder meer het Besluit kerndoelen WEC en het Onderwijskundig besluit WEC in verband met de kwaliteit van het speciaal en voortgezet speciaal onderwijs (Stb. 2013, 387)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 6 december 2013, nr. WJZ/576869 (10424), directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Gelet op artikel VI van het Besluit van 24 september 2013 tot wijziging van onder meer het Besluit kerndoelen WEC en het Onderwijskundig besluit WEC in verband met de kwaliteit van het speciaal en voortgezet speciaal onderwijs;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Het Besluit van 24 september 2013 tot wijziging van onder meer het Besluit kerndoelen WEC en het Onderwijskundig besluit WEC in verband met de kwaliteit van het speciaal en voortgezet speciaal onderwijs treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 augustus 2013.

Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 11 december 2013

Willem-Alexander

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker

Uitgegeven de achttiende december 2013

De Minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten

NOTA VAN TOELICHTING

Dit besluit regelt de inwerkingtreding van het Besluit van 24 september 2013 tot wijziging van onder meer het Besluit kerndoelen WEC en het Onderwijskundig besluit WEC in verband met de kwaliteit van het speciaal en voortgezet speciaal onderwijs (Stb. 2013, 387; hierna: het Besluit kwaliteit (v)so). Het Besluit kwaliteit (v)so hangt samen met de Wet van 11 oktober 2012 tot wijziging van onder meer de Wet op de expertisecentra in verband met de kwaliteit van het speciaal en voortgezet speciaal onderwijs (Stb. 2012, 545; hierna: de Wet kwaliteit (v)so). De Wet kwaliteit (v)so is op 1 augustus 2013 in werking getreden. Vanwege de genoemde samenhang werkt het Besluit kwaliteit (v)so terug tot en met 1 augustus 2013. Die datum is via diverse kanalen, zoals de website www.passendonderwijs.nl, brochures van de PO-raad en de Stichting Projecten Speciaal Onderwijs en op bijeenkomsten van scholen en leerkrachten, gecommuniceerd naar het onderwijsveld, dat geldt ook voor de inhoud van het Besluit kwaliteit (v)so. Zo is de tekst van dat besluit op internet gepubliceerd in het kader van de openbare internetconsultatie. Daarnaast is de inhoud van dat besluit bij de communicatie over de Wet kwaliteit (v)so als uitwerking daarvan meegenomen. Voor de in het Besluit kwaliteit (v)so opgenomen kerndoelen geldt dat deze in nauwe samenwerking met leerkrachten, schoolleiders en schoolbesturen tot stand zijn gekomen en het onderwijsveld via consultatiebijeenkomsten, de websites www.passendonderwijs.nl en www.slo.nl en brochures over de inhoud is voorgelicht. Tevens is over de inhoud van het Besluit kwaliteit (v)so gecommuniceerd door het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs (LECSO) en op www.passendonderwijs.nl via nieuwsberichten en nieuwsbrieven.

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker