Wet van 27 november 2013 tot wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg, de Wet cliëntenrechten zorg en enkele andere wetten in verband met het tijdig signaleren van risico’s voor de continuïteit van zorg alsmede in verband met het aanscherpen van procedures met het oog op de kwaliteit en bereikbaarheid van zorg

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! Doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de Wet marktordening gezondheidszorg, de Wet cliëntenrechten zorg en enkele andere wetten te wijzigen teneinde te waarborgen dat tijdig risico’s voor de continuïteit van zorg worden gesignaleerd, bij een voorgenomen concentratie van een of meer zorgaanbieders de effecten op de kwaliteit en bereikbaarheid van de zorg alsmede de belangen van cliënten en personeel zorgvuldig worden meegewogen, alsmede in geval van ernstig tekortschieten in de kwaliteit van de zorgverlening als gevolg van de organisatiestructuur van de zorgaanbieder, de zorgaanbieder zo nodig kan worden verplicht wijzigingen in deze organisatiestructuur aan te brengen;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

De Wet marktordening gezondheidszorg wordt als volgt gewijzigd:

A

Aan artikel 16 wordt, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel i door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende:

 • j. de taak als bedoeld in artikel 60a, tweede lid, onderdeel a, van de Wet cliëntenrechten zorg.

B

Artikel 45 wordt als volgt gewijzigd:

1. De zinsnede «de zorgmarkten of» wordt vervangen door: de zorgmarkten,.

2. Voor de komma wordt na het woord «concurrentie» de volgende zinsnede ingevoegd: of de tijdige signalering van risico’s voor de continuïteit van de bij de algemene maatregel van bestuur aangewezen vormen van zorg als bedoeld in artikel 56a, eerste lid.

C

In artikel 47 wordt «In deze paragraaf» vervangen door: In de artikelen 48 en 49.

D

Na artikel 49 worden vier nieuwe artikelen ingevoegd, luidende:

Artikel 49a

 • 1. Het is een zorgaanbieder als bedoeld in artikel 1, onderdeel c, onder 1, verboden een concentratie als omschreven in de Mededingingswet tot stand te brengen, zonder daaraan voorafgaande goedkeuring van de zorgautoriteit.

 • 2. Een aanvraag voor het verkrijgen van de goedkeuring wordt ingediend door de zorgaanbieder dan wel, in geval het meer dan een zorgaanbieder betreft, de zorgaanbieders gezamenlijk.

 • 3. Het verbod, bedoeld in het eerste lid, is niet van toepassing op een zorgaanbieder die in de regel door minder dan vijftig personen zorg doet verlenen.

Artikel 49b

 • 1. De aanvraag, bedoeld in artikel 49a, tweede lid, gaat vergezeld van een rapport over de verwachte effecten van de beoogde concentratie.

 • 2. Het rapport biedt ten minste inzicht in:

  • a. de doelstellingen van de concentratie;

  • b. de redenen voor concentratie;

  • c. de structuur van de beoogde organisatie van de zorgaanbieder of zorgaanbieders;

  • d. de financiële gevolgen van de concentratie voor de zorgaanbieder of zorgaanbieders;

  • e. de gevolgen van de concentratie voor de zorgverlening aan de cliënt;

  • f. de risico’s van de concentratie voor de kwaliteit en bereikbaarheid van de zorg en de wijze waarop deze risico’s worden ondervangen;

  • g. het oordeel en de aanbevelingen van cliënten, personeel en andere betrokkenen over het voornemen tot concentratie en de wijze waarop zij dit kenbaar hebben kunnen maken, alsmede een onderbouwing voor de wijze waarop het oordeel of de aanbevelingen zijn meegewogen bij het voornemen tot concentratie;

  • h. de wijze waarop en het tijdsbestek waarbinnen de concentratie zal worden gerealiseerd.

 • 3. Bij ministeriële regeling kunnen nadere eisen worden gesteld aan de inhoud van het rapport.

Artikel 49c

 • 1. De zorgautoriteit besluit binnen vier weken op een aanvraag als bedoeld in artikel 49a, tweede lid.

 • 2. De zorgautoriteit onthoudt haar goedkeuring aan de concentratie indien:

  • a. cliënten, personeel en andere betrokkenen niet op een zorgvuldige wijze zijn betrokken bij de voorbereiding van de concentratie, waarbij zij in ieder geval tijdig en op begrijpelijke wijze op de hoogte moeten zijn gebracht van de inhoud van de concentratieplannen en de manier waarop oordelen of aanbevelingen hierover kenbaar kunnen worden gemaakt;

  • b. het oordeel en de aanbevelingen van cliënten, personeel en andere betrokkenen niet overtuigend en beargumenteerd zijn meegewogen in de besluitvorming tot concentratie;

  • c. als gevolg van de concentratie de continuïteit van bij algemene maatregel van bestuur aangewezen vormen van zorg als bedoeld in artikel 56a, eerste lid, in gevaar komt.

  • d. het rapport als bedoeld in artikel 49b, eerste lid, onvoldoende inzicht biedt in de verwachte effecten van de beoogde concentratie aan de hand van de eisen, bedoeld in artikel 49b, tweede en derde lid.

 • 3. De zorgautoriteit kan aan de goedkeuring voorwaarden, voorschriften of beperkingen verbinden.

 • 4. In geval de zorgautoriteit haar goedkeuring verleent aan de concentratie, maakt zij het rapport als bedoeld in artikel 49b openbaar. Gegevens die ingevolge artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur niet voor verstrekking in aanmerking komen, worden niet openbaar gemaakt.

 • 5. De zorgautoriteit geeft de mededingingsautoriteit inzicht in de gevolgen die de concentratie zal hebben voor de betaalbaarheid, toegankelijkheid en, volgens de bevindingen van de ambtenaren van het staatstoezicht, voor de kwaliteit van zorg.

Artikel 49d

 • 1. De zorgautoriteit kan, indien zij een redelijk vermoeden heeft dat zij haar goedkeuring niet zal onthouden, in spoedeisende gevallen op verzoek van degene die de aanvraag voor het verkrijgen van de goedkeuring heeft gedaan, ontheffing verlenen van het in artikel 49a, eerste lid, bedoelde verbod.

 • 2. De ontheffing kan onder beperkingen worden verleend en aan de ontheffing kunnen binnen vier weken na het verlenen van de ontheffing voorwaarden of voorschriften worden verbonden.

E

In artikel 62, eerste lid, wordt na «regelmatig moeten worden verstrekt» ingevoegd: dan wel onder welke omstandigheden deze moeten worden verstrekt.

F

In de artikelen 76, 82 en 85, eerste lid, wordt na «49,» telkens ingevoegd: 49a, 49c, derde lid, 49d, tweede lid,.

ARTIKEL II

De Wet cliëntenrechten zorg wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 33, vierde lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. Onderdeel b komt te luiden:

 • b. het aangaan van een concentratie als omschreven in de Mededingingswet waarbij de zorgaanbieder is betrokken.

2. Onderdeel c vervalt.

B

Artikel 40, eerste lid, onderdeel e, onder 2° komt te luiden:

 • 2°. Het goedkeuren van een concentratie als omschreven in de Mededingingswet waarbij de zorgaanbieder is betrokken;

C

Na artikel 60 wordt een nieuw artikel 60a ingevoegd, luidende:

Artikel 60a

 • 1. Indien Onze Minister van oordeel is dat de organisatiestructuur van de zorgaanbieder in ernstige mate afbreuk doet aan het verlenen van goede zorg als bedoeld in artikel 5, kan hij de aanwijzing, bedoeld in artikel 60, eerste lid, in de vorm van een structurele maatregel aan de zorgaanbieder opleggen ten einde voortgaande inbreuk op de kwaliteit van de zorgverlening te voorkomen.

 • 2. Onze Minister geeft een aanwijzing als bedoeld in het eerste lid, niet:

  • a. dan nadat op diens verzoek over de bedrijfskundige gevolgen van de voorgenomen aanwijzing voor de desbetreffende zorgaanbieder een rapport als bedoeld in artikel 21, eerste lid, van de Wet marktordening gezondheidszorg is uitgebracht door de in dat artikel bedoelde zorgautoriteit, en

  • b. indien het doel om voortgaande inbreuk op de kwaliteit van zorgverlening te voorkomen middels een even effectieve, voor de desbetreffende zorgaanbieder minder belastende maatregel kan worden bereikt.

D

In artikel 61 wordt «een krachtens artikel 60 gegeven aanwijzing of bevel» vervangen door: een krachtens de artikelen 60 of 60a gegeven aanwijzing of bevel.

ARTIKEL III

De Mededingingswet wordt als volgt gewijzigd:

A

1. Voor de tekst van artikel 34 wordt de aanduiding «1.» geplaatst.

2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

 • 2. Geen melding kan worden gedaan indien een goedkeuring voor een concentratie als bedoeld in artikel 49a, eerste lid, van de Wet marktordening gezondheidszorg, dan wel een ontheffing als bedoeld in artikel 49d van die wet, ontbreekt.

B

In de artikelen 35, vierde lid, en 38, eerste en tweede lid, wordt «artikelen 34» telkenmale vervangen door: artikelen 34, eerste lid,.

C

In de artikelen 37, zesde lid, 40, eerste lid, en 73 wordt «artikel 34» telkenmale vervangen door: artikel 34, eerste lid,.

D

In artikel 39, eerste lid, wordt «Artikel 34» vervangen door: Artikel 34, eerste lid,.

E

In artikel 74 wordt «artikel 34» vervangen door: artikel 34, eerste lid.

ARTIKEL IV

Na artikel 93 van de Zorgverzekeringswet wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 93a

Een ieder die uit hoofde van de toepassing van artikel 45 van de Wet marktordening gezondheidszorg gegevens of inlichtingen ontvangt ten behoeve van de tijdige signalering van risico’s voor het kunnen voldoen aan de verplichting, bedoeld in artikel 11, eerste lid, onderdeel a, is verplicht tot geheimhouding van deze gegevens, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hem tot mededeling verplicht.

ARTIKEL V

De Kwaliteitswet zorginstellingen wordt als volgt gewijzigd:

A

In Hoofdstuk IV wordt na artikel 8 een nieuw artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 8a

 • 1. Indien Onze Minister van oordeel is dat de organisatiestructuur van de zorgaanbieder in ernstige mate afbreuk doet aan het verlenen van verantwoorde zorg als bedoeld in artikel 2, kan hij de aanwijzing, bedoeld in artikel 8, eerste lid, in de vorm van een structurele maatregel aan de zorgaanbieder opleggen ten einde voortgaande inbreuk op de kwaliteit van de zorgverlening te voorkomen.

 • 2. Onze Minister geeft een aanwijzing als bedoeld in het eerste lid, niet:

  • a. dan nadat op diens verzoek over de bedrijfskundige gevolgen van de voorgenomen aanwijzing voor de desbetreffende zorgaanbieder een rapport als bedoeld in artikel 21, eerste lid, van de Wet marktordening gezondheidszorg is uitgebracht door de in dat artikel bedoelde zorgautoriteit, en

  • b. indien het doel om voortgaande inbreuk op de kwaliteit van zorgverlening te voorkomen middels een even effectieve, voor de desbetreffende zorgaanbieder minder belastende maatregel kan worden bereikt.

B

In artikel 10 wordt «een krachtens artikel 8 gegeven aanwijzing of bevel» vervangen door: een krachtens de artikelen 8 of 8a gegeven aanwijzing of bevel.

ARTIKEL VI

De Wet marktordening gezondheidszorg wordt gewijzigd als volgt:

Aan artikel 16 wordt, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel f door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende:

 • g. de taak als bedoeld in artikel 8a, tweede lid, onderdeel a, van de Kwaliteitswet zorginstellingen.

ARTIKEL VIa

Onze Minister zendt binnen drie jaar na de inwerkingtreding van deze wet aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk.

ARTIKEL VII

Indien artikel 81 van het bij koninklijke boodschap van 7 juni 2010 ingediende voorstel van wet houdende een Wet cliëntenrechten zorg (Kamerstukken II 2009/10, 32 402, nrs. 1–3 e.v.) tot wet wordt verheven en in werking treedt nadat de artikelen V en VI in werking zijn getreden, komt onderdeel B van genoemd artikel 81 van de Wet cliëntenrechten zorg te luiden:

B

Aan artikel 16 worden, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel f door een puntkomma, vier onderdelen toegevoegd, luidende:

 • g. toezicht op de uitvoering van de artikelen 46, 47 en 47c, tweede lid, van de Wet cliëntenrechten zorg;

 • h. uitvoering van de artikelen 56c en 56d en toezicht op de afwikkeling daarvan;

 • i. de taak als bedoeld in artikel 60a, tweede lid, onderdeel a, van de Wet cliëntenrechten zorg;

 • j. uitvoering van het in artikel 67, vierde lid, van de Wet cliëntenrechten zorg genoemde artikel 18 van de Wet toelating zorginstellingen en toezicht op de naleving van die bepaling.

ARTIKEL VIII

De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.histnoot

Gegeven te Wassenaar, 27 november 2013

Willem-Alexander

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers

Uitgegeven de twaalfde december 2013

De Minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten


XHistnoot
histnoot

Kamerstuk 33 253

Naar boven