Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en WetenschapStaatsblad 2013, 512Klein Koninklijk Besluit

Besluit van 28 november 2013, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet subsidiëring landelijke onderwijsondersteunende activiteiten 2013 (Stb. 2013, 438)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 25 november 2013, nr. WJZ/567498(10420), directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Gelet op artikel 14 van de Wet subsidiëring landelijke onderwijsondersteunende activiteiten 2013;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Wet subsidiëring landelijke onderwijsondersteunende activiteiten 2013 treedt met uitzondering van artikel 3, eerste lid, onderdelen a en b, in werking met ingang van 1 januari 2014.

Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 28 november 2013

Willem-Alexander

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker

Uitgegeven de tiende december 2013

De Minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten

NOTA VAN TOELICHTING

Dit besluit regelt de inwerkingtreding van de Wet subsidiëring landelijke onderwijsondersteunende activiteiten 2013 (de Wet SLOA 2013). Bij de inwerkingtreding worden twee onderdelen uitgezonderd, namelijk de taken van Stichting Cito die in wetten worden geregeld die nog niet in werking zijn getreden. Dat betreft het ontwikkelen van de centrale eindtoets voor het primair onderwijs, en de diagnostische tussentijdse toets voor het voortgezet onderwijs.

Indien de Eerste Kamer het wetsvoorstel centrale eindtoets en leerling- en onderwijsvolgsysteem (Kamerstukken I 2012/13, 33 157, A) aanvaardt, dan wordt het ontwikkelen van die centrale eindtoets een wettelijke taak van Stichting Cito. Als dat wetsvoorstel tot wet wordt verheven en in werking treedt, zal tegelijkertijd artikel 3, eerste lid, onderdeel a, van de Wet SLOA 2013 in werking treden.

Het wetsvoorstel leerlingvolgsysteem en diagnostische tussentijdse toets voortgezet onderwijs (Kamerstukken II 2013/13, 33 661, nr 2) is in behandeling bij de Tweede Kamer. Wanneer dat tot wet wordt verheven en in werking treedt, dan treedt ook artikel 3, eerste lid, onderdeel b, van de Wet SLOA 2013 in werking.

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker