Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en WetenschapStaatsblad 2013, 452Klein Koninklijk Besluit

Besluit van 4 november 2013, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van onderdelen van de Wet van 25 februari 2012 tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs in verband met verzelfstandiging van dislocaties (Stb. 2012, 209), van het Besluit van 30 augustus 2013 tot wijziging van diverse algemene maatregelen van bestuur op het terrein van het primair, voortgezet en hoger onderwijs en de educatie in verband met de correctie van verwijzingen, alsmede de harmonisatie van bepalingen en enkele andere technische aanpassingen (Stb. 2013, 338), en van een onderdeel van het Besluit van 1 juli 2010, houdende wijziging van enkele uitvoeringsbesluiten van de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met verruiming van uitbestedings- en doorstroommogelijkheden voor leerlingen (Stb. 2010, 283)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 31 oktober 2013, nr. WJZ/540887 (10396), directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Gelet op artikel II van de Wet van 25 februari 2012 tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs in verband met verzelfstandiging van dislocaties (Stb. 2012, 209), artikel XXXI van het Besluit van 30 augustus 2013 tot wijziging van diverse algemene maatregelen van bestuur op het terrein van het primair, voortgezet en hoger onderwijs en de educatie in verband met de correctie van verwijzingen, alsmede de harmonisatie van bepalingen en enkele andere technische aanpassingen (Stb. 2013, 338), en artikel V van het Besluit van 1 juli 2010, houdende wijziging van enkele uitvoeringsbesluiten van de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met verruiming van uitbestedings- en doorstroommogelijkheden voor leerlingen (Stb. 2010, 283);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1. Inwerkingtreding van onderdelen van de Wet van 25 februari 2012 (Stb. 2012, 209)

Artikel I, onderdeel B voor wat betreft het vijfde lid van artikel 121, en onderdeel C voor wat betreft het zevende lid van artikel 134, van de Wet van 25 februari 2012 tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs in verband met verzelfstandiging van dislocaties (Stb. 2012, 209) treedt in werking met ingang van 1 januari 2014.

Artikel 2. Inwerkingtreding van het Besluit van 30 augustus 2013 (Stb. 2013, 338)

  • 1. Het Besluit van 30 augustus 2013 tot wijziging van diverse algemene maatregelen van bestuur op het terrein van het primair, voortgezet en hoger onderwijs en de educatie in verband met de correctie van verwijzingen, alsmede de harmonisatie van bepalingen en enkele andere technische aanpassingen (Stb. 2013, 338) treedt, met uitzondering van de artikelen XIII, XXIII, onderdeel C, en XXIV, onderdeel B, in werking met ingang van 1 januari 2014.

  • 2. Artikel XIII van het Besluit van 30 augustus 2013 tot wijziging van diverse algemene maatregelen van bestuur op het terrein van het primair, voortgezet en hoger onderwijs en de educatie in verband met de correctie van verwijzingen, alsmede de harmonisatie van bepalingen en enkele andere technische aanpassingen (Stb. 2013, 338) treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2013.

  • 3. De artikelen XXIII, onderdeel C, en XXIV, onderdeel B, van het Besluit van 30 augustus 2013 tot wijziging van diverse algemene maatregelen van bestuur op het terrein van het primair, voortgezet en hoger onderwijs en de educatie in verband met de correctie van verwijzingen, alsmede de harmonisatie van bepalingen en enkele andere technische aanpassingen (Stb. 2013, 338) treden in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst en werken terug tot en met 1 augustus 2013.

Artikel 3. Inwerkingtreding van een onderdeel van het Besluit van 1 juli 2010 (Stb. 2010, 283)

Artikel III, onderdeel B, van het Besluit van 1 juli 2010, houdende wijziging van enkele uitvoeringsbesluiten van de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met verruiming van uitbestedings- en doorstroommogelijkheden voor leerlingen (Stb. 2010, 283) treedt in werking met ingang van 1 januari 2014.

Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 4 november 2013

Willem-Alexander

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker

Uitgegeven de veertiende november 2013

De Minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten

NOTA VAN TOELICHTING

Naast de inwerkingtreding van het Besluit van 30 augustus 2013 tot wijziging van diverse algemene maatregelen van bestuur op het terrein van het primair, voortgezet en hoger onderwijs en de educatie in verband met de correctie van verwijzingen, alsmede de harmonisatie van bepalingen en enkele andere technische aanpassingen (Stb. 2013, 338) wordt in dit besluit ook de datum van inwerkingtreding van de nog niet in werking getreden onderdelen van de Wet van 25 februari 2012 tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs in verband met verzelfstandiging van dislocaties (Stb. 2012, 209) bepaald.

Artikel IV, onderdelen C en D, van het hiervoor genoemde besluit voegen respectievelijk een artikel 16a en 19a toe aan het Besluit bekostiging WPO. De grondslag voor deze artikelen staat in artikel 134, zevende lid, en artikel, 121, vijfde lid, van de Wet op het primair onderwijs. Daarom treedt artikel I, onderdeel B voor wat betreft het vijfde lid van artikel 121, en onderdeel C voor wat betreft het zevende lid van artikel 134, van de Wet van 25 februari 2012 tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs in verband met verzelfstandiging van dislocaties (Stb. 2012, 209) gelijktijdig, met ingang van 1 januari 2014, in werking.

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker