Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Sociale Zaken en WerkgelegenheidStaatsblad 2013, 409Wet

Wet van 25 september 2013 tot wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2012 (slotwet)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV), van de begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten van dit ministerie, alle voor het jaar 2012 en vastgesteld bij de wet van 26 januari 2012, Stb. 74, laatstelijk gewijzigd bij de wet van ........ 2013, Stb. ...;

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2012 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat inzake de diensten die een baten-lastenstelsel voeren voor het jaar 2012 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De vaststelling van de in de artikelen 1 en 2 bedoelde begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.histnoot

Gegeven te Wassenaar, 25 september 2013

Willem-Alexander

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher

Uitgegeven de drieëntwintigste oktober 2013

De Minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten

Departementale suppletoire begrotingsstaat (slotwet) behorende bij de Wet van 25 september 2013, Stb. 409

Begroting 2012

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV)

Bedragen x € 1.000

   

(1)

(2)

(3)

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting NJN

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

 

31.066.016

1.847.508

 

967.670

56.689

 

– 104.389

191.261

 

Beleidsartikelen

                 

41

Inkomensbeleid

772

822

0

– 212

– 212

0

– 416

– 416

0

42

Arbeidsparticipatie

1.235

1.123

0

– 838

– 838

0

629

629

0

43

Arbeidsverhoudingen

4.189

4.189

21.878

– 1.765

– 1.765

– 1.062

– 686

– 686

3.000

44

Gezond en veilig werken

18.057

18.057

9.962

– 805

– 805

– 851

– 3.511

– 3.511

0

45

Pensioenbeleid

820

820

0

1.823

1.823

0

– 2.194

– 2.194

0

46

Inkomensbescherming met activering

6.935.504

6.936.031

0

399.218

481.557

0

743.021

117.290

73.463

47

Aan het werk: Bemiddeling en Re-integratie

1.466.003

1.466.065

270.860

18.970

19.091

411

– 57.758

– 57.758

26.053

48

Sociale werkvoorziening

2.404.122

2.404.122

0

– 2.390

– 3.125

0

16.232

232

0

49

Overige inkomensbescherming

632.673

632.673

0

18.771

18.771

0

77.092

77.092

16.373

50

Tegemoetkoming specifieke kosten

5.512.933

5.512.933

142.272

32.891

32.891

0

33.171

33.171

70.369

51

Rijksbijdragen aan sociale fondsen

10.788.746

10.788.746

0

410.865

410.865

0

361

361

37

52

Kinderopvang

2.954.658

2.961.078

1.399.036

– 9.840

– 9.840

47.141

– 191.964

– 191.964

0

                     
 

Niet-beleidsartikelen

                 

96

Apparaatsuitgaven kerndepartement

236.391

236.391

3.500

17.300

17.300

8.450

– 4.400

– 4.400

1.906

97

Aflopende regelingen

2.633

2.633

0

0

0

0

477

477

0

98

Algemeen

38.468

38.481

0

– 2.873

– 2.259

2.600

– 6.644

– 6.644

60

99

Nominaal en onvoorzien

61.852

61.852

0

4.216

4.216

0

– 66.068

– 66.068

0

Departementale suppletoire begrotingsstaat (slotwet) behorende bij de Wet van 25 september 2013, Stb. 409

Begroting 2012

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV)

Bedragen x € 1.000

   

(4)=(1)+(2)+(3)

(5)

(6) = (5)–(4)

Art.

Omschrijving

Totaal geraamd

Realisatie

Slotwetmutaties (+ of –)

+ is tekortschietend t.o.v. geraamd bedrag

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

 

31.929.297

2.095.458

 

31.897.995

2.103.173

 

– 31.302

– 7.715

 

Beleidsartikelen

                 

41

Inkomensbeleid

144

194

0

90

194

0

– 54

0

0

42

Arbeidsparticipatie

1.026

914

0

1.599

859

0

573

– 55

0

43

Arbeidsverhoudingen

1.738

1.738

23.816

912

1.214

22.299

– 826

– 524

1.517

44

Gezond en veilig werken

13.741

13.741

9.111

12.765

12.633

7.124

– 976

– 1.108

1.987

45

Pensioenbeleid

449

449

0

326

304

0

– 123

– 145

0

46

Inkomensbescherming met activering

8.077.743

7.534.878

73.463

8.178.424

7.531.530

74.762

100.681

– 3.348

– 1.299

47

Aan het werk: Bemiddeling en Re-integratie

1.427.215

1.427.398

297.324

1.269.061

1.410.931

300.467

– 158.154

– 16.467

– 3.143

48

Sociale werkvoorziening

2.417.964

2.401.229

0

2.415.828

2.401.062

64

– 2.136

– 167

– 64

49

Overige inkomensbescherming

728.536

728.536

16.373

728.058

728.058

16.374

– 478

– 478

– 1

50

Tegemoetkoming specifieke kosten

5.578.995

5.578.995

212.641

5.609.106

5.609.106

247.339

30.111

30.111

– 34.698

51

Rijksbijdragen aan sociale fondsen

11.199.972

11.199.972

37

11.205.022

11.205.022

37

5.050

5.050

0

52

Kinderopvang

2.752.854

2.759.274

1.446.177

2.719.210

2.723.087

1.419.269

– 33.644

– 36.187

26.908

                     
 

Niet-beleidsartikelen

                 

96

Apparaatsuitgaven kerndepartement

249.291

249.291

13.856

245.160

242.137

12.542

– 4.131

– 7.154

1.314

97

Aflopende regelingen

3.110

3.110

0

3.993

4.100

426

883

990

– 426

98

Algemeen

28.951

29.578

2.660

26.647

27.758

2.470

– 2.304

– 1.820

190

99

Nominaal en onvoorzien

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2012 (slotwet)

Suppletoire begrotingsstaat inzake de baten-lastendienst(en) (slotwet) behorende bij de Wet van 25 september 2013, Stb. 409

Begroting 2012

Baten-lastendienst Agentschap SZW en Inspectie Werk en Inkomen

Bedragen x € 1.000

 

(1)

(2)

(3)

(4)=(1)+(2)+(3)

(5)

(6)=(5)–(4)

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting

Totaal geraamd

Realisatie

Slotwetmutaties (+ of –) (+ = tekortschietend t.o.v. geraamd bedrag)

Agentschap SZW

           

Totaal baten

21.796

– 1.004

208

21.000

22.650

1.650

Totaal lasten

21.796

– 1.004

998

21.790

23.392

1.602

Saldo van baten en lasten

0

0

– 790

– 790

– 742

48

             

Totale kapitaalontvangsten

0

0

0

0

0

0

Totale kapitaaluitgaven

250

700

0

950

1.425

475

Inspectie Werk en Inkomen

           

Totale baten

10.130

– 75

630

10.685

10.820

135

Totale lasten

10.130

520

– 245

10.405

10.478

73

Saldo van baten en lasten

0

– 595

875

280

342

62

             

Totale kapitaalontvangsten

0

0

0

0

0

0

Totale kapitaaluitgaven

2.520

2.200

0

4.720

2.200

– 2.520


XHistnoot
histnoot

Kamerstuk 33 605 XV