Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Algemene ZakenStaatsblad 2013, 397Wet

Wet van 11 september 2013 tot wijziging van de begrotingsstaten van het ministerie van Algemene Zaken (IIIA) en van het Kabinet der Koningin (IIIB) en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Algemene Zaken en van het Kabinet van de Koning (III) voor het jaar 2012, vastgesteld bij de wet van 31 januari 2012, Stb. 2013, nr. 74;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De begrotingsstaten van het Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (III) voor het jaar 2013 worden gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staten.

Artikel 2

De vaststelling van de in artikel 1 bedoelde begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 juni, dan treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.histnoot

Gegeven te Wassenaar, 11 september 2013

Willem-Alexander

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken, M. Rutte

Uitgegeven de tweeëntwintigste oktober 2013

De Minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten

Wijziging van de begrotingsstaten van het ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (III) voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Departementale suppletoire begrotingsstaat behorende bij de Wet van 11 september 2013, Stb. 397

Begroting 2013

Ministerie van Algemene Zaken (III)

Bedragen in EUR 1.000

   

(1)

(2)

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

 

58.687

4.197

 

1.537

2.144

               
 

Beleidsartikelen

           

1

Bevorderen van de eenheid van het algemeen regeringsbeleid

58.687

58.687

4.197

1.537

1.537

2.144

               
 

Niet-beleidsartikel

           

3

Nominaal en onvoorzien

Wijziging van de begrotingsstaten van het ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (III) voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Departementale suppletoire begrotingsstaat behorende bij de Wet van 11 september 2013, Stb. 397

Begroting 2013

Kabinet van de Koning (III)

Bedragen in EUR 1.000

   

(1)

(2)

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

 

2.402

2.402

 

8

8

               
 

Beleidsartikelen

           

1

Kabinet van de Koning

2.402

2.402

2.402

8

8

8

Wijziging van de begrotingsstaten van het ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (III) voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Departementale suppletoire begrotingsstaat behorende bij de Wet van 11 september 2013, Stb. 397

Begroting 2013

De Commissie van toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (III)

Bedragen in EUR 1.000

   

(1)

(2)

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

 

1.075

0

 

1

0

               
 

Beleidsartikelen

           

1

Commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten

1.075

1.075

0

1

1

0


XHistnoot
histnoot

Kamerstuk 33 640 III