Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesStaatsblad 2013, 393Wet

Wet van 11 september 2013, houdende wijziging van de begrotingsstaten van het Provinciefonds voor het jaar 2012 (slotwet)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2012, vastgesteld bij de wet van 26 januari 2012, Stb. 2012, 43, gewijzigd bij de wet van 13 september 2012, Stb. 2012, 445 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 28 januari 2013, Stb. 2013, 53;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2012 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de in artikel 1 bedoelde begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Het verplichtingenbedrag bedoeld in artikel 5, eerste lid van de Financiële-verhoudingswet ter zake van de algemene uitkering wordt voor het uitkeringsjaar 2012 vastgesteld op € 487.586.000. De verplichtingenbedragen in artikel 5, tweede lid van de Financiële-verhoudingswet ter zake integratie-uitkeringen en decentralisatie-uitkeringen zijn respectievelijk € 308.410.000 en € 890.345.000.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.histnoot

Gegeven te Wassenaar, 11 september 2013

Willem-Alexander

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk

Uitgegeven de tweeëntwintigste oktober 2013

De Minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten

Wijziging van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2012 (slotwet)

Begrotingsstaat behorende bij de Wet van 11 september 2013, Stb. 393

Begroting 2012

provinciefonds B(51)

Onderdeel verplichtingen, uitgaven en ontvangsten. (x € 1.000)

   

(1)

(2)

(3)

Artikel

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

01

provinciefonds

1.116.489

1.116.489

1.116.489

48.107

48.107

48.107

213.252

213.252

213.252

   

(4)=(1)+(2)+(3)

(5)

(6)=(5)-(4)

Artikel

Omschrijving

Totaal geraamd

Realisatie

Slotwetmutaties (+ of –)(+ = tekortschietend geraamd)

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

01

provinciefonds

1.377.848

1.377.848

1.377.848

1.686.341

1.686.017

1.686.017

308.493

308.169

308.169


XHistnoot
histnoot

Kamerstuk 33 605 C