Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en WetenschapStaatsblad 2013, 352Wet

Wet van 11 september 2013, houdende wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2013, vastgesteld bij de wet van 28 januari 2013, Stb. 34;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2013 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de in artikel 1 bedoelde begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

In afwijking van artikel 5, vierde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 wordt voor het jaar 2013 een meerjarige begrotingsreserve ten laste van het niet-beleidsartikel Apparaatskosten (artikelnummer 95) aangehouden ten behoeve van de budgettaire garantstelling voor leningen en kredieten, bedoeld in de artikelen 48, eerste lid, en 49, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2001.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 juni, dan treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.histnoot

Gegeven te Wassenaar, 11 september 2013

Willem-Alexander

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker

Uitgegeven de vierentwintigste september 2013

De Minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Departementale suppletoire begrotingsstaat (Voorjaarsnota)

Begroting 2013

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII)

Bedragen x € 1.000

   

(1)

   

(2)

   
 

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

 

34.352.608

1.190.482

 

172.086

– 31.766

               
 

Beleidsartikelen

 

34.107.453

1.189.915

 

– 34.044

– 31.766

01

Primair onderwijs

9.726.096

9.727.312

1.661

– 12.278

– 12.388

0

03

Voortgezet onderwijs

7.043.703

7.074.820

1.361

95.807

95.807

0

04

Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

3.564.888

3.500.665

0

24.749

– 12.979

0

06

Hoger beroepsonderwijs

2.608.146

2.603.548

1.213

121.168

– 26.631

4.768

07

Wetenschappelijk onderwijs

4.060.547

4.018.288

16

94.446

– 12.011

0

08

Internationaal beleid

8.573

16.969

99

927

79

0

09

Arbeidsmarkt en personeelsbeleid

437.534

437.534

0

– 52.779

– 52.779

0

11

Studiefinanciering

4.039.626

4.039.626

763.301

23.887

23.887

– 37.005

12

Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten

115.298

115.298

6.189

– 3.184

– 3.184

– 1.469

13

Lesgelden

7.000

7.000

223.529

– 13

– 13

– 4.129

14

Cultuur

983.643

789.155

1.945

– 39.337

– 39.352

3.069

15

Media

875.893

876.224

190.500

3.008

3.023

3.000

16

Onderzoek en wetenschapsbeleid

811.107

885.520

101

2.457

2.057

0

25

Emancipatie

7.620

15.494

0

– 1.054

440

0

               
 

Niet-beleidsartikelen

 

245.155

567

 

206.130

0

91

Nominaal en onvoorzien

– 818

– 818

0

201.526

201.526

0

95

Apparaatskosten

245.973

245.973

567

4.604

4.604

0


XHistnoot
histnoot

Kamerstuk 33 640 VIII