Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en WetenschapStaatsblad 2013, 34Wet

Wet van 28 januari 2013, houdende de vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2013

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 105 van de Grondwet de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk bij de wet moet worden vastgesteld en dat in artikel 1 van de Comptabiliteitswet 2001 wordt bepaald welke begrotingen tot die van het Rijk behoren;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De bij deze wet behorende departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2013 wordt vastgesteld.

Artikel 2

De bij deze wet behorende begrotingsstaat inzake de baten-lastendienst Dienst Uitvoering Onderwijs en het Nationaal Archief van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2013 wordt vastgesteld.

Artikel 3

In afwijking van artikel 5, vierde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 wordt voor het jaar 2013 een meerjarige begrotingsreserve ten laste van het niet-beleidsartikel Apparaatskosten (artikel 95) aangehouden.

Artikel 4

De vaststelling van de in artikelen 1 en 2 bedoelde begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 5

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het jaar waarop de vaststelling van de begroting betrekking heeft. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.histnoot

Gegeven te ’s-Gravenhage, 28 januari 2013

Beatrix

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker

Uitgegeven de achtste februari 2013

De Minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2013

Departementale begrotingsstaat (VIII) behorende bij de Wet van 28 januari 2013, Stb. 34

Begroting 2013

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bedragen x € 1 000

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

TOTAAL

 

34.352.608

1.190.482

       

Beleidsartikelen

 

34.107.453

1.189.915

01 Primair onderwijs

9.726.096

9.727.312

1.661

03 Voortgezet onderwijs

7.043.703

7.074.820

1.361

04 Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

3.564.888

3.500.665

0

06 Hoger beroepsonderwijs

2.608.146

2.603.548

1.213

07 Wetenschappelijk onderwijs

4.060.547

4.018.288

16

08 Internationaal beleid

8.573

16.969

99

09 Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid

437.534

437.534

0

11 Studiefinanciering

4.039.626

4.039.626

763.301

12 Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten

115.298

115.298

6.189

13 Lesgelden

7.000

7.000

223.529

14 Cultuur

983.643

789.155

1.945

15 Media

875.893

876.224

190.500

16 Onderzoek en wetenschapsbeleid

811.107

885.520

101

25 Emancipatie

7.620

15.494

0

       

Niet-beleidsartikelen

 

245.155

567

91 Nominaal en onvoorzien

– 818

– 818

0

95 Apparaatskosten

245.973

245.973

567

Vaststelling van de Begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten behorende bij de Wet van 28 januari 2013, Stb. 34

Begroting 2013

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bedragen x € 1 000

Naam baten-lastendienst

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)

231.668

231.668

0

Nationaal Archief (NA)

27.593

27.593

0

Totaal

259.261

259.261

0

Naam baten-lastendienst

Totaal kapitaaluitgaven

Totaal kapitaalontvangsten

Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)

6.914

0

Nationaal Archief (NA)

2.940

1.000

Totaal

9.854

1.000


XHistnoot
histnoot

Kamerstuk 33 400 VIII