Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van DefensieStaatsblad 2013, 349Wet

Wet van 11 september 2013 tot wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2013 en vastgesteld bij de wet van 28 januari 2013;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2013 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de in artikel 1 bedoelde begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 juni, dan treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.histnoot

Gegeven te Wassenaar, 11 september 2013

Willem-Alexander

De Minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert

Uitgegeven de twintigste september 2013

De Minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten

Departementale suppletoire begrotingsstaat behorende bij de wet van 11 september 2013, Stb. 349

Begroting 2013

   

(1)

   

(2)

   

(3)=(1)+(2)

Omschrijving

Oorspronkelijke ontwerpbegroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

Standen 1e suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

TOTAAL

7.917.027

7.776.971

373.783

121.411

11.509

– 24.406

8.038.438

7.788.480

349.377

                     

Beleidsartikelen

6.159.950

6.019.894

366.846

124.171

14.269

– 24.252

6.284.121

6.034.163

342.594

1.

Inzet

213.150

213.150

13.707

27.279

27.279

– 7.000

240.429

240.429

6.707

2.

Taakuitvoering zeestrijdkrachten

714.076

714.076

20.164

8.151

8.151

– 120

722.227

722.227

20.044

3.

Taakuitvoering landstrijdkrachten

1.135.839

1.135.839

20.523

32.705

32.705

0

1.168.544

1.168.544

20.523

4.

Taakuitvoering luchtstrijdkrachten

663.949

663.949

15.286

721

721

– 59

664.670

664.670

15.227

5.

Taakuitvoering koninklijke marechaussee

317.618

317.618

4.652

16.008

16.008

– 62

333.626

333.626

4.590

6.

Investeringen krijgsmacht

1.313.418

1.173.362

205.528

– 37.129

– 147.031

– 68.870

1.276.289

1.026.331

136.658

7.

Ondersteuning krijgsmacht door Defensie Materieelorganisatie

862.466

862.466

42.667

2.937

2.937

35.266

865.403

865.403

77.933

8.

Ondersteuning krijgsmacht door Commando Dienstencentra

939.434

939.434

44.319

73.499

73.499

16.593

1.012.933

1.012.933

60.912

                     

Niet-beleidsartikelen

1.757.077

1.757.077

6.937

– 2.760

– 2.760

– 154

1.754.317

1.754.317

6.783

9.

Algemeen

95.502

95.502

0

6.333

6.333

0

101.835

101.835

0

10.

Centraal apparaat

1.592.910

1.592.910

6.937

34.461

34.461

– 154

1.627.371

1.627.371

6.783

11.

Geheime uitgaven

5.264

5.264

 

0

0

0

5.264

5.264

 

12.

Nominaal en onvoorzien

63.401

63.401

 

– 43.554

– 43.554

0

19.847

19.847

 

XHistnoot
histnoot

Kamerstuk 33 640 X