Besluit van 30 augustus 2013 tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 14 mei 2013, houdende wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning om te regelen dat eigen bijdragen voor maatschappelijke opvang en vrouwenopvang door gemeenten bij verordening worden geregeld, en vervolgens door of namens hen worden vastgesteld en geïnd, en dat de toegang tot de maatschappelijke ondersteuning voor vreemdelingen die rechtmatig in Nederland verblijf houden, in bepaalde gevallen wordt uitgesloten (Stb. 2013, 202)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 1 augustus 2013, kenmerk 133668-107166-DMO;

Gelet op artikel II van de wet van 14 mei 2013, houdende wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning om te regelen dat eigen bijdragen voor maatschappelijke opvang en vrouwenopvang door gemeenten bij verordening worden geregeld, en vervolgens door of namens hen worden vastgesteld en geïnd, en dat de toegang tot de maatschappelijke ondersteuning voor vreemdelingen die rechtmatig in Nederland verblijf houden, in bepaalde gevallen wordt uitgesloten;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De wet van 14 mei 2013, houdende wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning om te regelen dat eigen bijdragen voor maatschappelijke opvang en vrouwenopvang door gemeenten bij verordening worden geregeld, en vervolgens door of namens hen worden vastgesteld en geïnd, en dat de toegang tot de maatschappelijke ondersteuning voor vreemdelingen die rechtmatig in Nederland verblijf houden, in bepaalde gevallen wordt uitgesloten (Stb. 2013, 202), treedt in werking op 1 januari 2014.

Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 30 augustus 2013

Willem-Alexander

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn

Uitgegeven de negentiende september 2013

De Minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten

NOTA VAN TOELICHTING

Met de wet van 14 mei 2013 (Stb. 2013, 202) tot wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning (de Wmo) is geregeld dat eigen bijdragen voor maatschappelijke opvang en vrouwenopvang door gemeenten bij verordening worden geregeld, en vervolgens door of namens hen worden vastgesteld en geïnd. Tevens is de Wmo zo gewijzigd dat het voor gemeenten eenvoudiger is burgers van de Europese Unie die minder dan drie maanden dan wel werkzoekend in Nederland zijn, de toegang tot de maatschappelijke opvang te weigeren.

In artikel II van de wet is bepaald dat deze wet in werking treedt op een bij koninklijk besluit te bepalen datum.

In verband met het beleid inzake vaste verandermomenten treden wetswijzigingen in beginsel in werking op 1 juli of 1 januari van enig jaar. Voorts geldt dat de termijn tussen de publicatiedatum van een wet en het tijdstip van inwerkingtreding, indien een wet direct relevant is voor mede-overheden, minimaal drie maanden bedraagt. Hiervan is in casu sprake omdat gemeenten voor het opleggen van een eigen bijdrage voor opvangvoorzieningen eerst een (gewijzigde) verordening moeten vaststellen.

De wet is op 6 juni 2013 gepubliceerd in Staatsblad 202.

Gelet op het beleid van de vaste verandermomenten, wordt het tijdstip van de inwerkingtreding van de wet met dit besluit vastgesteld op 1 januari 2014.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn

Naar boven