Besluit van 17 juli 2013 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van enkele bepalingen van de Wet vereenvoudiging regelingen UWV alsmede een bepaling van de Verzamelwet SZW 2013

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 12 juli 2013, nr. 2013-0000094508;

Gelet op artikel IX van de Wet vereenvoudiging regelingen UWV en artikel XXIX van de Verzamelwet SZW 2013;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De artikelen I, onderdelen G, H, K, L, N en Q, IV, onderdeel A, V en VIIIB van de Wet vereenvoudiging regelingen UWV alsmede artikel IVA van de Verzamelwet SZW 2013 treden in werking met ingang van 1 september 2014.

Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 17 juli 2013

Willem-Alexander

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher

Uitgegeven de tweeëntwintigste augustus 2013

De Minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten

Naar boven