Besluit van 24 juni 2013 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Verzamelwet SZW 2013

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 20 juni 2013, nr. 2013-0000080840;

Gelet op artikel XXIX van de Verzamelwet SZW 2013;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De artikelen van de Verzamelwet SZW 2013 treden met uitzondering van artikel IVA in werking met ingang van 1 juli 2013, met dien verstande dat:

  • a. artikel II, onderdeel B, terugwerkt tot en met 1 juli 1998;

  • b. artikel XXI, onderdelen A en C, terug werken tot en met 1 januari 2010;

  • c. artikel VII, onderdeel C, terugwerkt tot en met 1 januari 2011;

  • d. artikel VIII, onderdeel D, en artikel XXII, onderdeel A1, terug werken tot en met 1 januari 2012;

  • e. artikel XIX, onderdeel B, terugwerkt tot en met 1 juli 2012;

  • f. artikel IVB terugwerkt tot en met 5 november 2012;

  • g. artikel I, onderdeel C, artikel II, onderdeel D (wijziging artikel 45a), onder 1 en onder 2, het zesde lid, artikel III, onderdeel C (wijziging artikel 17j), onder 1 en onder 2, het zesde lid, artikel V, onderdeel C (wijziging artikel 14h), onder 1 en onder 2, het zesde lid, artikel VI, onderdeel A1 en onderdeel D (wijziging van artikel 27h), onder 1 en onder 2, het zesde lid, artikel VIIA, artikel VIII, onderdeel B1, artikel IX, onderdeel D (wijziging artikel 29h), onder 1 en onder 2, het zesde lid, artikel X, onderdeel C (wijziging artikel 54a), onder 1 en onder 2, het zesde lid, artikel XIII, onderdelen A en A1, artikel XV, onderdeel C (wijziging artikel 24a), onder 1 en onder 2, het zesde lid, artikel XVI, onderdeel C en onderdeel D (wijziging artikel 29), onder 1 en onder 2, het zevende lid, artikel XVII, onderdeel C en onderdeel D (wijziging artikel 29), onder 1 en onder 2, het zevende lid, artikel XIX, onderdeel C, artikel XX, onderdelen D, H en J, artikel XXI, onderdeel G (wijziging artikel 3:44), onder 1 en onder 2, het zesde lid, artikel XXIII, onderdeel Q (wijziging artikel 97), onder 1 en onder 2, het zesde lid, en artikel XXV, onderdeel C en E (wijziging artikel 45h) onder 1 en onder 2, het zesde lid, terug werken tot en met 1 januari 2013;

  • h. artikel VIII, onderdeel B2 terugwerkt tot en met 1 juni 2013;

  • i. artikel VI, onderdeel B, artikel XIII, onderdelen B1, C1 en D, artikel XX, onderdelen A, E en F, en artikel XXV, onderdeel F, in werking treden met ingang van 1 januari 2014.

Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 24 juni 2013

Willem-Alexander

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher

Uitgegeven de achtentwintigste juni 2013

De Minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten

NOTA VAN TOELICHTING

Artikel XXIX van de Verzamelwet SZW 2013 voorziet in de mogelijkheid dat de artikelen van die wet in werking treden op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld en tevens dat die artikelen of onderdelen daarvan kunnen terugwerken tot en met in dat besluit te bepalen tijdstippen. In het onderhavige besluit wordt van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. De verschillende data van inwerkingtreding zijn in de parlementaire stukken bij het voorstel van de Verzamelwet SZW 2013 nader toegelicht (Kamerstukken 33 556). De artikelen, die als grondslag dienen voor de in de Staatscourant 2013, nr. 15191, gepubliceerde regeling betreffende de verrekening van de bestuurlijke boete bij recidive van overtreding van de inlichtingenverplichting op grond van de uitkeringswetten werken terug tot en met 1 januari 2013, omdat deze regeling ook terugwerkt tot die datum.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher

Naar boven