Besluit van 14 juni 2013 tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de artikelen 13, 14, 15 en 18 van de Kaderwet subsidies I en M en van het Kaderbesluit BZK-subsidies

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatie van 6 juni 2013, nr. 2013-0000312678,

Gelet op artikel 21 van de Kaderwet subsidies I en M en artikel 25 van het Kaderbesluit BZK-subsidies;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De artikelen 13, 14, 15 en 18 van de Kaderwet subsidies I en M en het Kaderbesluit BZK-subsidies treden in werking met ingang van 1 juli 2013.

Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 14 juni 2013

Willem-Alexander

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk

Uitgegeven de achtentwintigste juni 2013

De Minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten

Naar boven