Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2013
Nr. 207

Gepubliceerd op 14 juni 2013 09:00
Toon volledige inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


Toon alle stukken over dossierBesluit van 31 mei 2013, houdende wijziging van lijst I, behorende bij de Opiumwet, in verband met plaatsing op deze lijst van 4-methylamfetamine (4-MA)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van 23 april 2013, kenmerk 113815-102970-WJZ;

Gelet op artikel 3a, tweede en vijfde lid, van de Opiumwet;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 1 mei 2013, no. W13.13.0115/III);

Gezien het nader rapport van 28 mei 2013, 116636-103562-WJZ, uitgebracht in overeenstemming met Onze Minister van Veiligheid en Justitie;

Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

Lijst I, behorende bij de Opiumwet, wordt als volgt gewijzigd:

Voor de tekst die betrekking heeft op het middel 4-methylaminorex wordt ingevoegd:

  • a. in de kolom International Non-proprietary Name: –.

  • b. in de kolom Andere benamingen: 4-methylamfetamine, 4-MA.

  • c. in de kolom Nadere omschrijving: –.

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.histnoot

Wassenaar, 31 mei 2013

Willem-Alexander

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn

Uitgegeven de veertiende juni 2013

De Minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten

NOTA VAN TOELICHTING

Naar aanleiding van enkele dodelijke incidenten met amfetamine, waarin naast amfetamine ook het toxische middel 4-methylamfetamine (4-MA) is aangetroffen, heeft het Coördinatiepunt Assessment en Monitoring nieuwe drugs (CAM) een zogenaamde «quick scan» uitgevoerd naar dit middel.

Op 8 juni 2012 is uit de rapportage van het CAM gebleken dat recent vijf fatale ongevallen hebben plaatsgevonden in Nederland, waarbij bij post mortem onderzoek verhoogde concentraties van het middel 4-MA in het bloed werden aangetroffen. Ook in het Verenigd Koninkrijk en in België zijn recent in totaal acht fatale 4-MA intoxicaties waargenomen. In deze gevallen is de vermoedelijke doodsoorzaak een ernstige hyperthermie (verhoging van de lichaamstemperatuur) ten gevolge van de inname van 4-MA.

Vanwege het hoge gezondheidsrisico heeft het CAM geadviseerd het middel 4-MA met onmiddellijke ingang onder de werking van de Opiumwet te brengen. Gezien de overeenkomst van 4-MA met amfetamine, zowel in werking als chemische structuur, is plaatsing op lijst I van de Opiumwet gerechtvaardigd.

Gelet op de rapportage en op het advies van het CAM was de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van oordeel dat handelingen als bedoeld in artikel 2 van de Opiumwet ten aanzien van het middel 4-MA onverwijld moesten worden verboden en dat de totstandkoming van een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in het eerste of tweede lid van artikel 3a van de Opiumwet niet kon worden afgewacht.

Om die reden is gebruik gemaakt van de spoedprocedure van artikel 3a, vijfde lid, van de Opiumwet, waarmee het middel 4-MA bij regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 13 juni 2012 (Stcrt. 2012, 12249) op lijst I van de Opiumwet is geplaatst.

In navolging daarvan en gelet op het bepaalde in artikel 3a, vijfde lid, van de Opiumwet, wordt het middel 4-methylamfetamine op grond van artikel 3a, tweede lid, van de Opiumwet, bij algemene maatregel van bestuur aan lijst I van de Opiumwet toegevoegd.

In artikel 3a, vierde lid, van de Opiumwet is bepaald dat een besluit als het onderhavige niet wordt vastgesteld dan nadat vier weken zijn verstreken sinds het ontwerp van dit besluit is overgelegd aan de beide Kamers der Staten-Generaal. Dat is inmiddels gebeurd (Kamerstukken I 2012/13, 33 564, A; Kamerstukken II 2012/13, 33 564, nr. 1) en heeft niet geleid tot inhoudelijke opmerkingen.

Vanwege het spoedeisende karakter van dit besluit, dat in werking diende te treden voordat de tijdelijke regeling zou vervallen, is geen gebruik gemaakt van vaste verandermomenten.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn

De Minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten


XHistnoot
histnoot

Het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State wordt niet openbaar gemaakt op grond van artikel 26, zesde lid jo vijfde lid, van de Wet op de Raad van State, omdat het zonder meer instemmend luidt.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl