Besluit van 13 december 2012, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet op het accountantsberoep

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Financiën van 12 december 2012, FM/2012/1865 M, directie Financiële Markten;

Gelet op artikel 75, eerste lid, van de Wet op het accountantsberoep;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Wet op het accountantsberoep treedt in werking met ingang van 1 januari 2013, met uitzondering van artikel 68, onderdeel Ba, dat met ingang van 1 januari 2016 in werking treedt.

Onze Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 13 december 2012

Beatrix

De Minister van Financiën, J. R. V. A. Dijsselbloem

Uitgegeven de eenentwintigste december 2012

De Minister van Veiligheid en Justitie, I. W. Opstelten

NOTA VAN TOELICHTING

Dit besluit regelt de inwerkingtreding van de Wet op het accountantsberoep. De wet treedt in werking op 1 januari 2013, met uitzondering van artikel 68, onderdeel Ba, dat pas op 1 januari 2016 in werking treedt.

De Tweede Kamer heeft bij de behandeling van de Wet op het accountantsberoep een amendement aangenomen, op grond waarvan organisaties van openbaar belang worden verplicht om na acht aaneengesloten jaren te wisselen van accountantsorganisatie. In de toelichting bij dat amendement werd uitgegaan van een verwachte invoering op 1 januari 2014. Tijdens de behandeling van de wet in de Eerste Kamer is gebleken dat in verband met het aspect van uitvoerbaarheid en in verband met voorgestelde Europese regelgeving op dit terrein, een ruimere overgangstermijn wenselijk is. Daarom is ervoor gekozen om de verplichte kantoorroulatie pas op 1 januari 2016 in werking te laten treden en om een halfjaar van tevoren in een brief aan de Eerste Kamer te rapporteren over de stand van zaken in Brussel en de voortgang op weg naar 1 januari 2016 in Nederland. Wanneer er strijdigheid zou ontstaan tussen de Nederlandse en de Europese regelgeving zal artikel 68, onderdeel Ba, van de Wet op het accountantsberoep aanpassing behoeven.

De Minister van Financiën, J. R. V. A. Dijsselbloem

Naar boven