Wet van 13 december 2012, houdende bepalingen over het accountantsberoep, de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants en de Commissie eindtermen accountantsopleiding (Wet op het accountantsberoep)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de Wet op de Registeraccountants en de Wet op de Accountants-Administratieconsulenten te vervangen door de Wet op het accountantsberoep, waarin het Nederlands Instituut van Registeraccountants en de Nederlandse Orde van Accountants-Administratieconsulenten worden samengevoegd tot één Nederlandse beroepsorganisatie van accountants;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

HOOFDSTUK 1. DEFINITIES

Artikel 1

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt, voor zover niet anders is bepaald, verstaan onder:

accountant:

een Registeraccountant of Accountant-Administratieconsulent;

accountantskamer:

de accountantskamer te Zwolle, bedoeld in artikel 10 van de Wet tuchtrechtspraak accountants;

accountantsorganisatie:

een accountantsorganisatie als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Wet toezicht accountantsorganisaties;

accountantsregister:

het register, bedoeld in artikel 36, eerste lid, waarin de accountants zijn ingeschreven;

Autoriteit Financiële Markten:

de Stichting Autoriteit Financiële Markten;

beroepsorganisatie:

de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants;

commissie:

de Commissie eindtermen accountantsopleiding, bedoeld in artikel 49, eerste lid;

Onze Minister:

Onze Minister van Financiën;

wettelijke controle:

een wettelijke controle als bedoeld in artikel 1, onderdeel p, van de Wet toezicht accountantsorganisaties.

HOOFDSTUK 2. DE NEDERLANDSE BEROEPSORGANISATIE VAN ACCOUNTANTS

§ 2.1 Instelling en taken

Artikel 2
 • 1. Er is een Nederlandse beroepsorganisatie van accountants. De beroepsorganisatie is een openbaar lichaam als bedoeld in artikel 134 van de Grondwet.

 • 2. De beroepsorganisatie is gevestigd te Amsterdam.

 • 3. Accountants zijn lid van de beroepsorganisatie, tenzij artikel 39, tweede lid van toepassing is en de accountant een wens tot lidmaatschap niet schriftelijk aan het bestuur kenbaar heeft gemaakt.

Artikel 3

De beroepsorganisatie heeft de volgende taken:

 • a. bevorderen van een goede beroepsuitoefening door accountants, onder meer door het vaststellen van beroepsreglementering;

 • b. behartigen van de gemeenschappelijke belangen van accountants;

 • c. zorg dragen voor de eer van de stand van de accountants; en

 • d. zorg dragen voor de praktijkopleiding, bedoeld in artikel 47.

Artikel 4

De beroepsorganisatie heeft een ledenvergadering, een bestuur, een voorzitter, ledengroepen en een bureau.

§ 2.2 De ledenvergadering

Artikel 5
 • 1. De ledenvergadering stelt verordeningen vast.

 • 2. De ledenvergadering houdt toezicht op het bestuur. De ledenvergadering kan bestuursleden, met uitzondering van de afgevaardigden, bedoeld in artikel 17, derde lid, in hun functie schorsen of ontslaan, indien zij het vertrouwen in hun wijze van taakvervulling heeft verloren of wegens andere gegronde redenen.

Artikel 6

Het bestuur roept de ledenvergadering zo dikwijls als het zulks nodig acht, doch minstens een keer per jaar bijeen of op verzoek van ten minste één procent van de leden.

Artikel 7
 • 1. De ledenvergadering is openbaar.

 • 2. De deuren worden gesloten, wanneer ten minste een vijfde van de aanwezige leden daar om verzoekt of de voorzitter het nodig acht, tenzij de ledenvergadering anders beslist.

 • 3. Het personeel dat in dienst is bij de beroepsorganisatie kan een besloten vergadering bijwonen, tenzij de ledenvergadering anders beslist.

 • 4. Het verslag van een besloten vergadering wordt niet openbaar gemaakt, tenzij de ledenvergadering anders beslist.

Artikel 8
 • 1. De ledenvergadering neemt beslissingen bij meerderheid van stemmen. Blanco stemmen worden hierbij geacht niet te zijn uitgebracht.

 • 2. Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

 • 3. Stemmingen over personen zijn geheim.

Artikel 9
 • 1. Een stemming in een bijeenkomst van de ledenvergadering is nietig, indien niet meer dan de helft van de stemmen is uitgebracht van de ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde stemgerechtigden.

 • 2. Bij stemming over personen worden blanco stemmen, voor de toepassing van dit artikel meegerekend.

Artikel 10
 • 1. Ieder lid kan één stem uitbrengen.

 • 2. Tenzij bij verordening anders is bepaald, kan een lid aan een ander lid schriftelijk volmacht verlenen tot het uitbrengen van zijn stem. Een lid kan voor ten hoogste drie andere leden een stem uitbrengen. Leden van het bestuur kunnen niet als gevolmachtigde optreden.

§ 2.3 Het bestuur

Artikel 11
 • 1. Het bestuur bestuurt de beroepsorganisatie en beheert het accountantsregister en het vermogen van de beroepsorganisatie.

 • 2. Het bestuur vertegenwoordigt de beroepsorganisatie in en buiten rechte.

Artikel 12
 • 1. Het aantal leden van het bestuur wordt door de ledenvergadering bepaald, doch bedraagt ten minste zeven.

 • 2. Het bestuur bestaat uit personen die door de ledenvergadering worden benoemd en uit afgevaardigden uit de ledengroepbesturen. Het bestuur bestaat voor de meerderheid uit personen die door de ledenvergadering worden benoemd.

 • 3. Jaarlijks treedt een deel van de bestuursleden die zijn benoemd door de ledenvergadering af volgens een door de ledenvergadering vast te stellen rooster. Het rooster wordt zodanig ingericht, dat voor zover mogelijk telkens hetzelfde aantal bestuursleden aftreedt.

 • 4. Bestuursleden worden benoemd voor vier jaren. In afwijking hiervan treedt een bestuurslid dat is benoemd ter vervulling van een tussentijds opengevallen plaats af, op het tijdstip waarop degene in wiens plaats hij is benoemd had moeten aftreden.

 • 5. Een afgetreden bestuurslid is niet terstond herbenoembaar, tenzij hij is benoemd voor een tussentijds opengevallen plaats.

 • 6. Het bestuur bevordert dat het bestuur een evenwichtige afspiegeling van de accountantsberoepsgroep vormt, waarin de verschillende categorieën accountants naar de aard van hun werkzaamheden in het bestuur zijn vertegenwoordigd.

Artikel 13
 • 1. Het bestuur neemt beslissingen en besluiten bij meerderheid van stemmen.

 • 2. De leden van het bestuur stemmen zonder last.

 • 3. Een stemming in een bestuursvergadering is nietig, indien niet ten minste de helft van het aantal zittinghebbende leden die zich niet van medestemmen moeten onthouden, eraan heeft deelgenomen.

 • 4. In een bestuursvergadering onthouden de leden van het bestuur zich van stemmen over aangelegenheden die specifiek betrekking hebben op:

  • a. henzelf;

  • b. hun echtgenoten of geregistreerde partners;

  • c. hun bloed- of aanverwanten tot de derde graad;

  • d. degenen met wie zij in de uitoefening van een beroep voor gemene rekening of onder gemeenschappelijke naam optreden;

  • e. hun werknemers;

  • f. hun werkgevers;

  • g. hun opdrachtgevers;

  • h. degenen, op wie de in de uitoefening van hun beroep verrichte werkzaamheden rechtstreeks betrekking hebben.

§ 2.4 De voorzitter

Artikel 14

De voorzitter van het bestuur, dan wel bij zijn afwezigheid de plaatsvervangend voorzitter, bekleedt tijdens de bestuurs- en ledenvergaderingen het voorzitterschap.

Artikel 15

De voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter worden jaarlijks door de ledenvergadering uit het bestuur benoemd.

§ 2.5 Ledengroepen

Artikel 16
 • 1. Een ledengroep is een bij verordening ingesteld verband van leden van de beroepsorganisatie die zijn verenigd naar de aard van hun werkzaamheden of hun functie als accountant.

 • 2. Ieder lid van de beroepsorganisatie die actief deelneemt aan het arbeidsproces, is tevens lid van een ledengroep.

Artikel 17
 • 1. Een ledengroep heeft een bestuur, bestaande uit ten minste vijf personen uit de ledengroep.

 • 2. Het ledengroepbestuur heeft als taak:

  • a. het behartigen van de belangen van de ledengroep;

  • b. het adviseren van het bestuur over kwesties die de ledengroep aangaan.

 • 3. De ledengroep benoemt uit het ledengroepbestuur een afgevaardigde die zitting heeft in het bestuur van de beroepsorganisatie, tenzij bij verordening anders is bepaald.

 • 4. Een ledengroep houdt toezicht op haar ledengroepbestuur. De ledengroep kan ledengroepbestuursleden in hun functie schorsen of ontslaan, indien zij het vertrouwen in hun wijze van taakvervulling heeft verloren of wegens andere gegronde redenen.

 • 5. Leden van het ledengroepbestuur worden door de ledengroep benoemd voor een periode van vier jaar. In afwijking hiervan treedt een bestuurslid dat is benoemd ter vervulling van een tussentijds opengevallen plaats af, op het tijdstip waarop degene in wiens plaats hij is benoemd had moeten aftreden.

 • 6. Een afgetreden bestuurslid is niet terstond herbenoembaar, tenzij hij is benoemd voor een tussentijds opengevallen plaats.

§ 2.6 Het bureau

Artikel 18
 • 1. De beroepsorganisatie beschikt over een bureau dat de organen van de beroepsorganisatie ondersteunt bij de uitvoering van hun taken.

 • 2. Het bureau staat onder leiding van een directie.

 • 3. Het personeel dat werkzaam is bij de beroepsorganisatie wordt door het bestuur van de beroepsorganisatie in dienst genomen op arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht.

HOOFDSTUK 3. VERORDENINGEN EN OVERIGE BESLUITEN

Artikel 19

 • 1. De ledenvergadering kan verordeningen vaststellen die zij nodig acht ter vervulling van de taken, genoemd in artikel 3.

 • 2. De ledenvergadering stelt in ieder geval verordeningen vast met betrekking tot:

  • a. gedrags- en beroepsregels ten behoeve van een goede uitoefening van de werkzaamheden van accountants;

  • b. de onafhankelijkheid, het stelsel van kwaliteitsbeheersing en de integere bedrijfsvoering van accountantsorganisaties;

  • c. behandeling van klachten over accountants;

  • d. de werkwijze van de verschillende organen van de beroepsorganisatie;

  • e. het instellen en opheffen van de ledengroepen, alsmede de organisatie en werkwijze van de ledengroep en het ledengroepbestuur;

  • f. het in dienst nemen van het personeel dat werkzaam is bij het bureau;

  • g. de bijdragen van de leden, bedoeld in artikel 30, eerste lid;

  • h. de tarieven die in rekening worden gebracht voor de werkzaamheden als bedoeld in artikel 30, tweede lid;

  • i. de vergoeding van de kosten, bedoeld in artikel 38, eerste lid;

  • j. de praktijkopleiding en het daarbij behorende examen, bedoeld in artikel 47, eerste lid;

  • k. de beroepsprofielen behorend bij de accountantstitels, genoemd in artikel 41, eerste lid;

  • l. de inhoud van het examen ten behoeve van de verklaring van vakbekwaamheid, bedoeld in artikel 54, eerste lid, onderdeel d;

  • m. het instellen, opheffen en beheer van eventuele fondsen in het belang van de beroepsgroep.

 • 3. De ledenvergadering kan bij verordening de bevoegdheid tot het stellen van nadere voorschriften delegeren aan het bestuur.

 • 4. Verordeningen en de daarop berustende nadere voorschriften bevatten geen verplichtingen of voorschriften die niet strikt noodzakelijk zijn voor verwezenlijking van het doel dat met de verordening wordt beoogd en beperken niet onnodig de marktwerking.

 • 5. Verordeningen en de daarop berustende bepalingen zijn slechts verbindend ten aanzien van accountants en organen van de beroepsorganisatie, tenzij bij wet anders is bepaald.

Artikel 20

Het bestuur, de ledengroep en het ledengroepbestuur kunnen nadere voorschriften stellen over hun werkwijze, voor zover daarin niet bij of krachtens een ander wettelijk voorschrift is voorzien.

Artikel 21

 • 1. De bevoegdheid tot het maken van verordeningen en nadere voorschriften blijft ten aanzien van onderwerpen waarin door een wet, algemene maatregel van bestuur of ministeriële regeling is voorzien, gehandhaafd, voor zover de verordeningen daarmee niet in strijd zijn.

 • 2. De bepalingen van verordeningen en nadere voorschriften in wier onderwerp door een wet, algemene maatregel van bestuur of ministeriële regeling wordt voorzien, zijn van rechtswege vervallen.

Artikel 22

 • 1. Het bestuur, een ledengroepbestuur of ten minste honderd leden gezamenlijk, kunnen een voorstel voor een verordening indienen.

 • 2. Het bestuur legt ontwerpverordeningen ten minste twee maanden voorafgaand aan de datum waarop de ledenvergadering plaatsvindt op elektronische wijze ter inzage.

 • 3. Een ieder kan gedurende vier weken na de publicatie van een ontwerpverordening bij het bestuur een zienswijze indienen. Het bestuur brengt de naar voren gebrachte zienswijzen ter kennis van de leden.

Artikel 23

 • 1. Bekendmaking van verordeningen en nadere voorschriften geschiedt door plaatsing in de Staatscourant.

 • 2. Verordeningen of nadere voorschriften treden niet eerder in werking dan de dag na uitgifte van de Staatscourant waarin deze zijn gepubliceerd.

Artikel 24

De beroepsorganisatie werkt samen met de Autoriteit Financiële Markten, voor zover dat noodzakelijk is ten behoeve van de uitoefening van het toezicht ingevolge de Wet toezicht accountantsorganisaties.

Artikel 25

 • 1. De beroepsorganisatie kan, in afwijking van artikel 2:5 van de Algemene wet bestuursrecht, vertrouwelijke gegevens of inlichtingen verkregen bij de uitoefening van de ingevolge deze wet opgedragen taken, verstrekken aan:

  • a. de Autoriteit Financiële Markten;

  • b. een organisatorisch verband van marktpartijen, dat zich ten doel stelt een doeltreffende bijdrage te leveren aan de uitvoering door de Autoriteit Financiële Markten van het toezicht op de naleving van de Wet toezicht accountantsorganisaties en daartoe met de Autoriteit Financiële Markten een convenant heeft afgesloten;

  • c. de accountantskamer; of

  • d. het College van Beroep voor het bedrijfsleven;

  voor zover de verstrekking nodig is voor de vervulling van hun taak ingevolge de Wet toezicht accountantsorganisatie, of de Wet tuchtrechtspraak accountants.

 • 2. Indien de beroepsorganisatie vertrouwelijke gegevens of inlichtingen op grond van het eerste lid heeft verstrekt aan een in dat lid bedoelde instantie en die instantie verzoekt om die gegevens of inlichtingen te mogen gebruiken voor een ander doel dan waarvoor zij zijn verstrekt, willigt de beroepsorganisatie dat verzoek slechts in:

  • a. indien het beoogde gebruik niet in strijd is met het eerste lid; of

  • b. voor zover die instantie op een andere wijze dan in deze wet voorzien, met inachtneming van de daarvoor geldende wettelijke procedures, voor dat andere doel de beschikking over die gegevens of inlichtingen zou kunnen verkrijgen.

HOOFDSTUK 4. DE FINANCIËN VAN DE BEROEPSORGANISATIE

Artikel 26

De beroepsorganisatie draagt alle kosten en is gerechtigd tot alle baten, uit de uitvoering van deze wet voortvloeiende.

Artikel 27

Het boekjaar van de beroepsorganisatie loopt van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 28

Vóór de aanvang van het boekjaar stelt de ledenvergadering de begroting van de beroepsorganisatie vast. Het bestuur dient daartoe een ontwerpbegroting in, vergezeld van de nodige toelichting. Het ontwerp wordt door het bestuur, ten minste twee weken vóór de behandeling daarvan door de ledenvergadering, op elektronische wijze bekendgemaakt.

Artikel 29

 • 1. Voor elk boekjaar benoemt de ledenvergadering een accountant die is belast met de controle op de financiële verantwoording, alsmede een plaatsvervanger voor deze.

 • 2. De accountant, bedoeld in het eerste lid, brengt binnen dertien weken na afloop van het betrokken boekjaar een verslag uit aan het bestuur.

 • 3. Binnen zes maanden na afloop van het boekjaar doet het bestuur aan de ledenvergadering rekening en verantwoording over zijn in het boekjaar gevoerde bestuur, onder overlegging van een balans en staat van baten en lasten met toelichting en met een verklaring van een accountant daarover. De balans, de staat van baten en lasten, de toelichting en de verklaring worden door het bestuur, ten minste twee weken vóór behandeling daarvan door de ledenvergadering, aan de leden toegezonden.

 • 4. De ledenvergadering stelt de rekening vast en verleent décharge aan het bestuur, behoudens in geval van later gebleken valsheid in bewijsstukken of andere onregelmatigheden.

Artikel 30

 • 1. De beroepsorganisatie kan van haar leden jaarlijks bijdragen heffen. De hoogte van de bijdrage kan voor verschillende categorieën van leden verschillend worden vastgesteld.

 • 2. De beroepsorganisatie kan de kosten van de werkzaamheden die zij verricht ter beoordeling van de kwaliteit van de beroepsuitoefening van een accountant in rekening brengen bij haar leden of de kantoren waarbij deze leden werkzaam zijn.

Artikel 31

Het bestuur kan de krachtens deze wet aan de beroepsorganisatie verschuldigde bedragen bij dwangbevel invorderen.

HOOFDSTUK 5. BESTUURLIJK TOEZICHT OP DE BEROEPSORGANISATIE

Artikel 32

Het bestuur verstrekt Onze Minister desgevraagd alle inlichtingen over zaken die de beroepsorganisatie betreffen.

Artikel 33

 • 1. Het bestuur zendt de vastgestelde begroting voor aanvang van het boekjaar aan Onze Minister.

 • 2. Het bestuur zendt een verslag over de werkzaamheden van de beroepsorganisatie in het afgelopen boekjaar, tezamen met de jaarrekening en de daarbij behorende accountantsverklaring voor 1 augustus van het jaar volgend op het boekjaar aan Onze Minister.

Artikel 34

 • 1. Goedkeuring van Onze Minister behoeven:

  • a. verordeningen over de onderwerpen, genoemd in artikel 19, tweede lid, onderdelen b tot en met m, en onderdeel a, voor zover deze betrekking hebben op het verrichten van wettelijke controles;

  • b. nadere voorschriften die gebaseerd zijn op een verordening als bedoeld in de onderdelen a of b, en betrekking hebben op het verrichten van wettelijke controles;

  • c. overige nadere voorschriften waarvan Onze Minister bij de goedkeuring van de verordening waarop het nadere voorschrift is gebaseerd heeft bepaald dat zij goedkeuring behoeven.

 • 2. Goedkeuring kan alleen worden onthouden wanneer een verordening of een nader voorschrift in strijd is met het recht of het algemeen belang.

 • 3. Goedkeuring van verordeningen of nadere voorschriften vindt plaats voorafgaand aan de bekendmaking van de verordening of het nadere voorschrift in de Staatscourant. Indien een verordening of nader voorschrift goedkeuring behoeft wordt in die regeling het besluit tot goedkeuring vermeld.

Artikel 35

 • 1. Verordeningen en andere besluiten van de beroepsorganisatie kunnen bij koninklijk besluit worden vernietigd.

 • 2. Van een besluit tot schorsing of vernietiging wordt mededeling gedaan door plaatsing in de Staatscourant.

HOOFDSTUK 6. HET ACCOUNTANTSBEROEP

§ 6.1 Het accountantsregister

Artikel 36
 • 1. Er is een accountantsregister waarin accountants zijn ingeschreven.

 • 2. In het accountantsregister worden, voor zover van toepassing, de volgende gegevens van de ingeschrevene opgenomen:

  • a. de naam;

  • b. de voornamen;

  • c. de geboortedatum;

  • d. het adres;

  • e. het kantooradres dan wel het adres van de organisatie of instelling waar de accountant werkzaam is;

  • f. de datum van inschrijving;

  • g. de titel, bedoeld in artikel 41;

  • h. de ledengroep waartoe de ingeschrevene behoort;

  • i. indien de opleiding van de ingeschrevene voldoet aan de eindtermen voor het uitvoeren van wettelijke controles: een aantekening daarvan;

  • j. indien een tuchtmaatregel is opgelegd: de opgelegde maatregel en het tijdstip waarop deze is ingegaan en, voor zover van toepassing, het tijdstip waarop deze eindigt;

  • k. de datum van een doorhaling van een ingeschrevene.

 • 3. De vermelding van de tuchtrechtelijke maatregel wordt na tien jaren, gerekend vanaf het tijdstip waarop de tuchtrechtelijke maatregel is opgelegd, uit het accountantsregister verwijderd.

 • 4. Onverminderd het derde lid wordt een tuchtrechtelijke maatregel tot tijdelijke doorhaling van de inschrijving in het accountantsregister tot vijf jaar na het einde van de maatregel in het accountantsregister vermeld.

 • 5. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden gesteld over het accountantsregister.

Artikel 37
 • 1. Aan een ieder wordt kosteloos inzage verleend in het accountantsregister. De beroepsorganisatie verstrekt aan een ieder desgevraagd, tegen betaling van de kostprijs, een afschrift uit het accountantsregister.

 • 2. Afschriften uit het accountantsregister worden kosteloos verstrekt aan het Rijk, de provincies en de gemeenten, alsmede aan andere publiekrechtelijke lichamen binnen Nederland en de Europese Unie.

 • 3. Het ter inzage gelegde accountantsregister of het afschrift uit het accountantsregister bevat de gegevens, bedoeld in artikel 36, tweede lid, uitgezonderd onderdeel d.

§ 6.2 Inschrijving in het accountantsregister

Artikel 38
 • 1. Degene die in het accountantsregister wenst te worden ingeschreven, dient daartoe een aanvraag in bij het bestuur. De beroepsorganisatie kan een vergoeding voor de kosten van de inschrijving in rekening brengen bij de aanvrager.

 • 2. Degene die de aanvraag doet verstrekt daarbij de volgende gegevens:

  • a. één of meerdere getuigschriften waaruit blijkt dat hij een opleiding als bedoeld in artikel 46, die passend is bij de door hem aangevraagde beroepstitel, met goed gevolg heeft afgerond, of een verklaring van vakbekwaamheid als bedoeld in artikel 54, eerste lid; en

  • b. een verklaring omtrent het gedrag op grond van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens.

 • 3. Op de voorbereiding van de beschikking op de aanvraag tot inschrijving is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

 • 4. Bij ministeriële regeling kunnen regels worden gesteld over de gegevens die worden verstrekt bij de aanvraag tot inschrijving.

Artikel 39
 • 1. De inschrijving wordt geweigerd indien:

  • a. de aanvrager niet voldoet aan de voorwaarden, gesteld bij of krachtens artikel 38;

  • b. de aanvrager ingevolge een in kracht van gewijsde gegane rechterlijke uitspraak in staat van faillissement verkeert of ten aanzien van hem de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing is;

  • c. de aanvrager ingevolge een in kracht van gewijsde gegane rechterlijke uitspraak onder curatele is gesteld;

  • d. indien de aanvrager ingevolge een rechterlijke uitspraak is ontzet van het recht het accountantsberoep uit te oefenen;

  • e. er, gelet op de antecedenten van de aanvrager, gegronde vrees bestaat dat de aanvrager zal handelen of nalaten in strijd met wettelijke voorschriften, de accountant betreffende, of dat zijn inschrijving in het accountantsregister op andere wijze de eer van de stand van accountants zal schaden.

 • 2. Het eerste lid, onderdeel e, is niet van toepassing op een aanvrager, die beschikt over een verklaring van vakbekwaamheid als bedoeld in artikel 54, eerste lid, indien hij zonder zich in Nederland te vestigen onderzoeken als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek bij wijze van dienstverlening wil verrichten, mits hij bevoegd is tot het wettelijk voorgeschreven onderzoek van jaarrekeningen in een lidstaat van de Europese Unie, anders dan Nederland, of in een andere Staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (Trb. 1992, 132).

Artikel 40
 • 1. Binnen acht weken nadat de aanvraag tot inschrijving in het accountantsregister is ontvangen neemt de beroepsorganisatie een besluit.

 • 2. De aanvrager wordt binnen drie werkdagen na het besluit tot inschrijving door het bestuur ingeschreven in het accountantsregister.

§ 6.3 Bepalingen betreffende accountants

Artikel 41
 • 1. Degene die is ingeschreven in het register, is gerechtigd tot het voeren van de titel Registeraccountant, afgekort RA of Accountants-Administratieconsulent, afgekort AA. De titel wordt bij het besluit tot inschrijving verleend.

 • 2. Het is degene die niet in het accountantsregister is ingeschreven verboden om anders dan in besloten kring de titels, genoemd in het eerste lid, of de benaming accountant zonder nadere toevoeging dan wel in samenstelling of afkorting te voeren, dan wel zich zodanig te gedragen, dat daardoor bij het publiek redelijkerwijs de indruk kan zijn gewekt, dat hij tot het voeren van die benaming gerechtigd is.

 • 3. In afwijking van het tweede lid is het degene die in een dienstbetrekking werkzaam is onder de rechtstreekse verantwoordelijkheid van een accountant, toegestaan de benaming adjunct-accountant, assistent-accountant of een andere soortgelijke benaming te voeren.

Artikel 42
 • 1. Ten aanzien van de uitoefening van zijn beroep is de accountant onderworpen aan tuchtrechtspraak op grond van de Wet tuchtrechtspraak accountants ter zake van:

  • a. enig handelen of nalaten in strijd met het bij of krachtens deze wet bepaalde; en

  • b. enig ander dan in onderdeel a bedoeld handelen of nalaten in strijd met het belang van een goede uitoefening van het accountantsberoep.

 • 2. De tuchtrechtspraak wordt uitgeoefend in eerste aanleg door de accountantskamer en in hoger beroep, tevens in hoogste ressort, door het College van Beroep voor het bedrijfsleven.

Artikel 43
 • 1. Het bestuur haalt een inschrijving in het accountantsregister door:

  • a. in geval van overlijden van de ingeschrevene;

  • b. op verzoek van de ingeschrevene;

  • c. indien de ingeschrevene in een van de omstandigheden, genoemd in artikel 39, eerste lid, onderdelen b tot en met d, is komen te verkeren;

  • d. ter tenuitvoerlegging van een daartoe strekkende tuchtrechtelijke maatregel;

  • e. ter uitvoering van een voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 41 of 44 van de Wet tuchtrechtspraak accountants;

  • f. indien de ingeschrevene na de tenuitvoerlegging van een dwangbevel in gebreke blijft de jaarlijkse bijdrage, bedoeld in artikel 30, eerste lid, te voldoen.

 • 2. Doorhaling van de inschrijving leidt tot verlies van de betrekkingen binnen de beroepsorganisatie waarvoor het lidmaatschap een vereiste is.

Artikel 44

Het bestuur draagt zorg voor het bekendmaken van elke doorhaling van een inschrijving in het accountantsregister. Dit geschiedt in ieder geval, voor zover mogelijk, door een mededeling aan de betrokkene en een elektronische publicatie.

Artikel 45
 • 1. Hij die ingeschreven is geweest, wordt bij een aanvraag tot herinschrijving geacht te voldoen aan artikel 38, tweede lid, onderdeel a.

 • 2. Indien de inschrijving is doorgehaald op grond van artikel 43, eerste lid, onderdeel c, is herinschrijving mogelijk wanneer de aanvrager het bewijs overlegt, dat deze grond heeft opgehouden te bestaan.

 • 3. Indien de inschrijving is doorgehaald ter uitvoering van een tuchtrechtelijke maatregel is herinschrijving niet mogelijk gedurende de termijn waarvoor de tuchtrechtelijke maatregel is opgelegd.

 • 4. Indien de inschrijving is doorgehaald op grond van artikel 43, eerste lid, onderdeel f, is inschrijving weer mogelijk nadat de aanvrager de verschuldigde bijdragen alsnog heeft betaald, alsmede de kosten voor de invordering en de wettelijke rente.

HOOFDSTUK 7. DE OPLEIDING TOT ACCOUNTANT

Artikel 46

De opleiding tot accountant omvat bij algemene maatregel van bestuur vast te stellen vakgebieden en voldoet aan de eindtermen, bedoeld in artikel 49, tweede lid, onderdeel a, die voor controles van financiële verantwoordingen van belang zijn.

Artikel 47

 • 1. Gedurende ten minste drie jaar wordt als onderdeel van de opleiding tot accountant een praktijkopleiding gevolgd waarvoor de beroepsorganisatie zorg draagt. De praktijkopleiding wordt afgesloten met een examen. Indien het examen met goed gevolg is afgelegd, geeft de beroepsorganisatie daarvan een getuigschrift af.

 • 2. De verordening over de praktijkopleiding en het daarbij behorende examen, bedoeld in artikel 19, tweede lid, onderdeel j, bevat regels over:

  • a. de toelatingseisen voor de praktijkopleiding;

  • b. de inhoud van het examen, de wijze waarop het examen wordt afgenomen en de personen die bevoegd zijn het examen af te nemen;

  • c. de voorwaarden voor de toelating tot het afleggen van het examen;

  • d. de voorwaarden voor het verkrijgen van vrijstelling van bepaalde onderdelen van het examen;

  • e. de hoogte van de examengelden en te wiens laste deze komen.

Artikel 48

De beroepsorganisatie beoordeelt aan de hand van de vastgestelde eindtermen, bedoeld in artikel 49, tweede lid, en de verstrekte getuigschriften van opleidingen of degene die een praktijkopleiding wil volgen voldoet aan de toelatingseisen daarvoor.

Artikel 49

 • 1. Er is een Commissie eindtermen accountantsopleiding.

 • 2. De commissie heeft tot taak:

  • a. het vaststellen van de eindtermen, met inachtneming van de vakgebieden, bedoeld in artikel 46, en de beroepsprofielen, bedoeld in artikel 19, tweede lid, onderdeel k;

  • b. het aanwijzen van opleidingen die geheel of gedeeltelijk voldoen aan de in onderdeel a bedoelde eindtermen, met uitzondering van de eindtermen die betrekking hebben op de praktijkopleiding, voor zover deze opleidingen niet zijn geaccrediteerd overeenkomstig artikel 5a.9 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek of niet de toets nieuwe opleiding overeenkomstig artikel 5a.11 van de Wet op het hoger en wetenschappelijk onderzoek met positief gevolg hebben ondergaan;

  • c. het toetsen of de praktijkopleidingen voldoen aan de eindtermen, bedoeld in onderdeel a die gelden voor de praktijkopleiding.

 • 3. De commissie maakt de vastgestelde eindtermen bekend door plaatsing in de Staatscourant.

Artikel 50

 • 1. De opleidingsinstituten wier opleiding op grond van artikel 49, tweede lid, onderdeel b, is aangewezen en de betrokkenen bij de praktijkopleiding, verstrekken desgevraagd alle inlichtingen die de commissie voor haar taakuitvoering nodig heeft.

 • 2. De commissie kan voorwaarden verbinden aan de aanwijzing, bedoeld in artikel 49, tweede lid, onderdeel b.

 • 3. De commissie kan de aanwijzing, bedoeld in artikel 49, tweede lid, onderdeel b, intrekken indien de opleiding niet voldoet aan de eindtermen, bedoeld in dat onderdeel.

 • 4. De commissie kan een aanwijzing geven ten aanzien van de uitvoering van de praktijkopleiding indien uit een toetsing als bedoeld in artikel 49, tweede lid, onderdeel c, blijkt dat de praktijkopleiding niet voldoet aan de eindtermen die gelden voor de praktijkopleiding.

Artikel 51

 • 1. De commissie heeft ten hoogste acht leden waaronder de voorzitter.

 • 2. Benoeming van de leden geschiedt voor een periode van ten hoogste vijf jaar. Bij de benoeming bepaalt Onze Minister wie de voorzitter is. De leden zijn eenmaal herbenoembaar.

 • 3. Schorsing en ontslag vinden slechts plaats wegens ongeschiktheid of onbekwaamheid voor de vervulde functie dan wel wegens andere zwaarwegende in de persoon van de betrokkene gelegen redenen. Ontslag vindt voorts plaats op eigen verzoek.

Artikel 52

 • 1. De commissie stelt een bestuursreglement vast.

 • 2. In het bestuursreglement worden regels vastgesteld omtrent het aanvaarden van een nevenfunctie anders dan uit hoofde van het lidmaatschap van de commissie.

Artikel 53

 • 1. De commissie brengt jaarlijks de kosten van de werkzaamheden die zij verricht in verband met de uitoefening van haar taak op grond van deze wet in rekening bij de beroepsorganisatie, voor zover deze kosten niet ten laste komen van de Rijksbegroting.

 • 2. De kosten worden gebaseerd op de begroting waarmee Onze Minister heeft ingestemd. Alvorens de begroting aan Onze Minister wordt voorgelegd stelt de commissie het bestuur van de beroepsorganisatie ten minste drie weken in de gelegenheid, een zienswijze te geven over het ontwerp van begroting. Een uitgebrachte zienswijze wordt meegezonden met de begroting aan Onze Minister.

 • 3. Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld met betrekking tot het eerste en tweede lid.

Artikel 54

 • 1. De commissie geeft een verklaring van vakbekwaamheid af aan degene die:

  • a. beschikt over een bewijsstuk waaruit blijkt dat hij voldoet aan de eisen van vakbekwaamheid die in een lidstaat van de Europese Unie, anders dan Nederland, of in een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, worden gesteld voor de toelating tot de wettelijke controle van jaarrekeningen als bedoeld in artikel 2 van Richtlijn nr. 2006/43/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2006, betreffende de wettelijke controles van jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen, tot wijziging van de Richtlijnen 78/660/EEG van de Raad en houdende intrekking van Richtlijn 84/235/EEG van de Raad (PbEU L 157/87); of

  • b. beschikt over een in een ander land dan genoemd in onderdeel a, verkregen diploma of soortgelijk bewijsstuk, waaruit naar het oordeel van de commissie eenzelfde niveau van vakbekwaamheid blijkt als in Nederland, welke blijkt uit het met goed gevolg hebben voltooid van de opleiding tot accountant; en

  • c. met goed gevolg een examen heeft afgelegd waarbij de kennis van de betrokkene van het Nederlandse recht wordt getoetst; en

  • d. met goed gevolg een examen heeft afgelegd waarbij de kennis van de betrokkene van de voor de accountants geldende gedrags- en beroepsregels wordt getoetst.

 • 2. De verklaring is gericht op inschrijving in het accountantsregister als Registeraccountant dan wel Accountants-Administratieconsulent, afhankelijk van de bevoegdheden die in het buitenland aan het bewijsstuk verbonden zijn en, indien het een diploma of soortgelijk bewijsstuk als bedoeld in het eerste lid, onderdeel b betreft, de eindtermen die daaraan ten grondslag liggen.

 • 3. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld over het examen, bedoeld in het eerste lid, onderdeel c.

HOOFDSTUK 8. OVERIGE BEPALINGEN

§ 8.1 Strafbepalingen

Artikel 55
 • 1. Degene, die in strijd handelt met artikel 41, tweede lid, wordt gestraft met een geldboete van de tweede categorie.

 • 2. Het in het eerste lid strafbaar gestelde feit is een overtreding.

 • 3. Indien tijdens het plegen van een strafbaar feit als bedoeld in het eerste lid nog geen jaar is verlopen sedert een vroegere veroordeling van de schuldige wegens het plegen van een strafbaar feit als bedoeld in dat lid onherroepelijk is geworden, wordt hij gestraft met een hechtenis van ten hoogste twee weken of een geldboete van de tweede categorie. Onder vroegere veroordeling wordt mede verstaan een vroegere veroordeling door een strafrechter in een andere lidstaat van de Europese Unie wegens soortgelijke feiten.

Artikel 56
 • 1. Met de opsporing van bij deze wet strafbaar gestelde feiten zijn, behalve de bij of krachtens artikel 141 van het Wetboek van Strafvordering aangewezen ambtenaren, belast zij die daartoe door Onze Minister van Veiligheid en Justitie in overeenstemming met Onze Minister zijn aangewezen.

 • 2. Van een krachtens het eerste lid vastgestelde beschikking wordt mededeling gedaan door plaatsing in de Staatscourant.

§ 8.2. Beroep

Artikel 57

Tegen een op grond van deze wet genomen besluit kan een belanghebbende beroep instellen bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven.

§ 8.3 Intrekking en wijziging van wetten

Artikel 58

De Wet op de Registeraccountants, de Wet op de Accountants-Administratieconsulenten en de Wet van 6 augustus 1993, tot wijziging van de Wet op de Registeraccountants en de Wet op de Accountants-Administratieconsulenten (wijziging in verband met de invoering van de Achtste Richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen inzake het vennootschapsrecht) (Stb. 1993, 465) worden ingetrokken.

Artikel 59

Artikel 2, eerste lid, van de Ambtenarenwet wordt als volgt gewijzigd:

1. Het zinsdeel « – de voorzitter en de plaatsvervangende voorzitter van het Nederlands Instituut van Registeraccountants, de leden van het bestuur van dit lichaam en de leden van de andere bij of krachtens de Wet op de Registeraccountants ingestelde colleges» wordt vervangen door: – de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants, de leden van het bestuur van dit lichaam en de leden van andere bij of krachtens de Wet op het accountantsberoep ingestelde colleges.

2. Het zinsdeel «- de voorzitter en de plaatsvervangende voorzitter van de Nederlandse Orde van Accountants-Administratieconsulenten, de leden van het bestuur van dit lichaam en de leden van de andere bij of krachtens de Wet op de Accountants-Administratieconsulenten ingestelde colleges;» vervalt.

Artikel 60

Artikel 393, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijke Wetboek wordt als volgt gewijzigd:

1. In de eerste volzin wordt «ten aanzien van wie bij de inschrijving in het in artikel 36, eerste lid, van de Wet op de Accountants-Administratieconsulenten bedoelde register een aantekening is geplaatst als bedoeld in artikel 36, derde lid, van die wet» vervangen door: ten aanzien van wie in het accountantsregister een aantekening is geplaatst als bedoeld in artikel 36, tweede lid, onderdeel i, van de Wet op het accountantsberoep.

2. Aan het slot worden drie volzinnen toegevoegd, luidende: Indien een rechtspersoon tevens een organisatie van openbaar belang is als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel l, van de Wet toezicht accountantsorganisaties, wordt door deze rechtspersoon aan de Stichting Autoriteit Financiële Markten medegedeeld welke accountant of accountantsorganisatie wordt beoogd voor het uitvoeren van een opdracht tot onderzoek van de jaarrekening van de rechtspersoon. Deze mededeling geschiedt voordat tot de verlening van die opdracht, bedoeld in het tweede lid, is overgegaan. Onze Minister van Financiën stelt bij ministeriele regeling nadere regels over deze mededeling.

Artikel 61

In artikel 43b, tweede lid, van de Comptabiliteitswet 2001 wordt «ten aanzien van wie in het accountantsregister een aantekening is geplaatst als bedoeld in artikel 36, derde lid, van de Wet op de Accountants-Administratieconsulenten» vervangen door: ten aanzien van wie in het accountantsregister een aantekening is geplaatst als bedoeld in artikel 36, tweede lid, onderdeel i, van de Wet op het accountantsberoep.

Artikel 62

In artikel 213, negende lid, van de Gemeentewet wordt «artikel 1, eerste lid, onderdeel h, van de Wet toezicht accountantsorganisaties» vervangen door: artikel 1, eerste lid, onderdeel l, van de Wet toezicht accountantsorganisaties.

Artikel 63

Artikel 26, eerste lid, van de Organisatiewet Kadaster wordt «ten aanzien van wie bij de inschrijving in het in artikel 36, eerste lid, van de Wet op de Accountants-Administratieconsulenten bedoelde register een aantekening is geplaatst als bedoeld in artikel 36, derde lid, van die wet» vervangen door: ten aanzien van wie in het accountantsregister een aantekening is geplaatst als bedoeld in artikel 36, tweede lid, onderdeel i, van de Wet op het accountantsberoep.

Artikel 64

In artikel 217, negende lid, van de Provinciewet wordt «artikel 1, eerste lid, onderdeel h, van de Wet toezicht accountantsorganisaties» vervangen door: artikel 1, eerste lid, onderdeel l, van de Wet toezicht accountantsorganisaties.

Artikel 65

In artikel 4s, vierde lid, onderdeel c, van de Wegenverkeerswet 1994 wordt «een registeraccountant, dan wel een accountant die is ingeschreven in het register bedoeld in artikel 36, eerste lid, van de Wet op de Accountants-Administratieconsulenten,» vervangen door: een Registeraccountant dan wel Accountant-Administratieconsulent.

Artikel 66

De Wet toezicht financiële verslaggeving wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 2 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid komt te luiden:

 • 1. De Autoriteit Financiële Markten kan ten behoeve van het toezicht op de financiële verslaggeving aan een effectenuitgevende instelling om een nadere toelichting verzoeken omtrent de toepassing van voorschriften ingevolge artikel 3 van de IAS-verordening , Titel 9 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, of de artikelen 5:25c, tweede, vierde of vijfde lid, 5:25d, tweede of vierde tot en met tiende lid, of artikel 5:25v, eerste lid, van de Wet op het financieel toezicht. Deze nadere toelichting wordt verstrekt binnen een door de Autoriteit Financiële Markten te stellen redelijke termijn.

2. Na het tweede lid wordt een lid ingevoegd, luidende:

 • 2a. Het tweede lid is niet van toepassing ten aanzien van andere organisatieonderdelen van de Autoriteit Financiële Markten die belast zijn met toezicht uit hoofde van andere wetten.

3. Na het vijfde lid wordt een lid toegevoegd:

 • 6. De artikelen 5:13 en 5:20 van de Algemene wet bestuursrecht zijn van overeenkomstige toepassing op het bepaalde in dit artikel.

B

Artikel 3 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid komt te luiden:

 • 1. De Autoriteit Financiële Markten kan, nadat de in artikel 2, eerste lid, bedoelde nadere toelichting is verkregen, aan de effectenuitgevende instelling schriftelijk mededelen dat de financiële verslaggeving, of een onderdeel daarvan, niet voldoet aan de in artikel 2, eerste lid, genoemde voorschriften. De Autoriteit Financiële Markten kan de in de eerste volzin bedoelde mededeling voorts doen indien de in de eerste volzin bedoelde nadere toelichting niet binnen de door de Autoriteit Financiële Markten gestelde termijn is verkregen.

2. Het derde lid komt te luiden:

 • 3. De Autoriteit Financiële Markten is verplicht tot geheimhouding van de in het eerste lid bedoelde mededeling en de in het tweede lid bedoelde aanbeveling. De Autoriteit Financiële Markten kan in afwijking van de eerste volzin de gegevens verkregen bij uitvoering van zijn taak op grond van deze wet verstrekken aan de met verschillende taken belaste organisatie onderdelen van de Autoriteit Financiële Markten.

C

Artikel 4 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid komt te luiden:

 • 1. De Autoriteit Financiële Markten kan een verzoek als bedoeld in artikel 452 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek doen, indien een effectenuitgevende instelling onvoldoende gevolg heeft gegeven aan artikel 2, eerste lid bedoelde verzoek of artikel 5:20 van de Algemene wet bestuursrecht.

2. Het vijfde lid, komt te luiden:

 • 5. Artikel 2, lid 2 en 2a, zijn van overeenkomstige toepassing op uit een nadere toelichting afkomstige gegevens en inlichtingen die aan de Autoriteit Financiële Markten is verstrekt op grond van een bevel ingevolge artikel 452, vierde lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en op verzoeken als bedoeld in dit artikel.

D

Artikel 6, eerste lid, aanhef, komt te luiden: In afwijking van de artikelen 2, tweede lid, en 3, derde lid, en artikel 2:5 van de Algemene wet bestuursrecht kan de Autoriteit Financiële Markten gegevens of inlichtingen, verkregen bij de vervulling van de haar ingevolge deze wet opgedragen taak, verstrekken aan de Nederlandsche Bank, aan een instantie die in een andere lidstaat met het toezicht op financiële verslaggeving is belast of een bij algemene maatregel van bestuur aan te wijzen instantie die tot taak heeft een eenvormige toepassing van de standaarden voor de jaarrekening binnen de Europese Unie te bevorderen en een gemeenschappelijke aanpak op het vlak van de handhaving daarvan te ontwikkelen, tenzij:.

E

Artikel 7 vervalt.

F

Artikel 8 vervalt.

G

In artikel 12, derde lid, wordt de zinsnede «ten aanzien van wie in het accountantsregister een aantekening is geplaatst als bedoeld in artikel 36, derde lid van de Wet op de Accountants-Administratieconsulenten» vervangen door: ten aanzien van wie in het accountantsregister een aantekening is geplaatst als bedoeld in artikel 36, tweede lid, onderdeel i, van de Wet op het accountantsberoep.

Artikel 67

In artikel 51, tweede lid, van de Wet werk en inkomen kunstenaars wordt «ten aanzien van wie bij de inschrijving in het in artikel 36, eerste lid, van de Wet op de Accountants-Administratieconsulenten bedoelde register een aantekening is geplaatst als bedoeld in artikel 36, derde lid, van die wet» vervangen door: ten aanzien van wie in het accountantsregister een aantekening is geplaatst als bedoeld in artikel 36, tweede lid, onderdeel i, van de Wet op het accountantsberoep.

Artikel 68

De Wet toezicht accountantsorganisaties wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, onderdeel l, onder 4 wordt voor «levensverzekeraar» ingevoegd: herverzekeraar,.

2. In het tweede lid wordt «eerste lid, onderdeel j» vervangen door: eerste lid, onderdeel p.

B

Artikel 11 wordt als volgt gewijzigd:

1. Onder vernummering van het vierde tot en met elfde lid tot zevende tot en met veertiende lid, worden drie leden ingevoegd luidende:

 • 4. De Autoriteit Financiële Markten vermeldt in het register de tuchtrechtelijke maatregelen die jegens de externe accountant zijn opgelegd en het tijdstip waarop deze zijn ingegaan en, voor zover van toepassing, het tijdstip waarop deze eindigen. Bij elke tuchtrechtelijk maatregel tot doorhaling van een inschrijving, wordt de datum van de doorhaling vermeld.

 • 5. De Autoriteit Financiële Markten verwijdert de tuchtrechtelijke maatregel uit het register nadat tien jaren zijn verstreken na het tijdstip waarop de tuchtrechtelijke maatregel is opgelegd.

 • 6. Onverminderd het vijfde lid wordt een tuchtrechtelijke maatregel tot tijdelijke doorhaling van de inschrijving in het register tot vijf jaar na het einde van de maatregel in het register vermeld.

2. Het achtste lid (nieuw), onderdeel f, komt te luiden:

 • f. indien de inschrijving van de externe accountants in het register, bedoeld in artikel 36, eerste lid, van de Wet op het accountantsberoep is doorgehaald.

Ba

Artikel 23 wordt als volgt gewijzigd:

1. Aan het slot van onderdeel a vervalt «of».

2. Onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel b door «; of» wordt na onderdeel b een onderdeel toegevoegd, luidende:

 • c. gedurende een periode van twee jaren volgend op een periode van acht aaneengesloten jaren waarin de accountantsorganisatie de wettelijke controles heeft verricht of een aanmerkelijk deel van de financiële administratie heeft verzorgd of ingericht.

Bb

Na artikel 24a wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 24b

De accountantsorganisatie die wettelijke controles verricht bij een organisatie van openbaar belang, verricht naast controlediensten geen andere werkzaamheden voor die organisatie.

C

Artikel 27 komt te luiden:

Artikel 27
 • 1. De externe accountant is een accountant ten aanzien van wie in het accountantsregister een aantekening is opgenomen als bedoeld in artikel 36, tweede lid, onderdeel i, van de Wet op het accountantsberoep en die voldoet aan de bij of krachtens de Wet op het accountantsberoep gestelde regels, voor zover deze van toepassing zijn op het uitvoeren van wettelijke controles.

 • 2. Wettelijke controles bij een organisatie van openbaar belang worden verricht onder de verantwoordelijkheid van een externe accountant, zijnde een Registeraccountant als bedoeld in artikel 41, eerste lid, van de Wet op het accountantsberoep.

D

In artikel 35, derde lid, wordt «ten aanzien van wie in het accountantsregister een aantekening is geplaatst als bedoeld in artikel 36, derde lid, van de Wet op de Accountants-Administratieconsulenten» vervangen door: ten aanzien van wie in het accountantsregister een aantekening is geplaatst als bedoeld in artikel 36, tweede lid, onderdeel i, van de Wet op het accountantsberoep.

E

In artikel 40, tweede lid, wordt «het Nederlands Instituut van Registeraccountants, bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Wet op de Registeraccountants, en de Nederlandse Orde van Accountants-Administratieconsulenten, bedoeld in artikel 2 van de Wet op de Accountants-Administratieconsulenten» vervangen door: de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants, bedoeld in artikel 2 van de Wet op het accountantsberoep.

Ea

Artikel 63a wordt als volgt gewijzigd:

1. Het tweede lid komt te luiden:

 • 2. In afwijking van het eerste lid kan de Autoriteit Financiële Markten van vertrouwelijke gegevens of inlichtingen, verkregen bij de uitvoering van haar taak op grond van deze wet, verstrekken aan de met verschillende taken belaste organisatie onderdelen van de Autoriteit Financiële Markten.

2. Het derde lid komt te luiden:

 • 3. In afwijking van het eerste lid kan de Autoriteit Financiële Markten met gebruikmaking van vertrouwelijke gegevens of inlichtingen, verkregen bij de uitvoering van haar taak op grond van deze wet, mededelingen doen, indien deze niet kunnen worden herleid tot afzonderlijke personen, accountantsorganisaties of auditkantoren.

F

Artikel 63e wordt als volgt gewijzigd:

1. Onderdeel a komt te luiden:

 • a. de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants, bedoeld in artikel 2 van de Wet op het Accountantsberoep;.

2. Onder verlettering van onderdeel c tot b, vervalt onderdeel b.

G

Na artikel 86 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 86a
 • 1. Tot twee jaar na de inwerkingtreding van de Wet op het accountantsberoep is artikel 24b niet van toepassing op werkzaamheden waarvoor de opdracht aan de accountant of accountantsorganisatie is verstrekt voorafgaand aan de inwerkingtreding van de Wet op het accountantsberoep.

 • 2. Artikel 27, tweede lid, treedt vijf jaar na de inwerkingtreding van de Wet op het accountantsberoep in werking.

H

De bijlage wordt als volgt gewijzigd:

1. De volgende verwijzingen komen te vervallen:

 • artikel 1h, vierde lid, van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962;

 • artikel 12, tweede lid, van de Mediawet;

 • artikel 10, tweede lid, van de Wet BDU verkeer en vervoer;

 • artikel 13, vierde lid, van de Wet marktordening gezondheidszorg;

 • artikel 46, tweede lid, van de Wet op de kamers van koophandel en fabrieken 1997;

 • artikel 24, eerste lid, van de Wet op de Pensioen- en Uitkeringsraad;

 • artikel 49, vierde lid, van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;.

2. In alfabetische volgorde op naam van de desbetreffende wet worden de volgende verwijzingen ingevoegd:

 • artikel 7.7, tweede lid, van de Mediawet 2008;

 • artikel 12, zevende lid, van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden;

 • artikel 5, tweede lid, van de Wet op de formeel buitenlandse vennootschappen;

 • artikel 48 van de Wet op de kamers van koophandel en fabrieken 1997;.

Artikel 69

De Wet tuchtrechtspraak accountants wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

1. onderdeel a komt te luiden:

a. accountant:

accountant als bedoeld in artikel 1 van de Wet op het accountantsberoep;.

2. De onderdelen f en g vervallen.

3. Onder verlettering van de onderdelen d, e, h, i en j tot e tot en met i, wordt er na onderdeel c een onderdeel ingevoegd, luidende:

d. beroepsorganisatie:

de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet op het accountantsberoep.

4. Onderdeel i (nieuw) komt te luiden:

i. registers:

het register, bedoeld in artikel 11, eerste lid, van de Wet toezicht accountantsorganisaties en het accountantsregister, bedoeld in artikel 1 van de Wet op het accountantsberoep.

B

Artikel 2 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid wordt als volgt gewijzigd:

a. In de aanhef wordt «als bedoeld in artikel 51, eerste lid, van de Wet op de Accountants-Administratieconsulenten, artikel 33, eerste lid, van de Wet op de Registeraccountants» vervangen door: als bedoeld in artikel 42, eerste lid, van de Wet op het accountantsberoep.

b. in onderdeel e wordt «het register» vervangen door: de registers.

2. In het derde lid wordt «artikel 51, eerste lid, van de Wet op de Accountants-Administratieconsulenten, artikel 33, eerste lid, van de Wet op de Registeraccountants» vervangen door: artikel 42, eerste lid, van de Wet op het accountantsberoep.

3. In het vierde lid wordt «doorhaling van de accountant» vervangen door: doorhaling van de inschrijving van de accountant.

C

De artikelen 3 en 4 vervallen.

D

In artikel 5, vierde lid, wordt na «het horen van betrokkene» ingevoegd: of het daartoe behoorlijk oproepen.

E

Artikel 7 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «het register» vervangen door: de registers.

2. In het tweede lid wordt «en de voorzitter van de NOvAA onderscheidenlijk de voorzitter van het NIVRA» vervangen door: en de voorzitter van de beroepsorganisatie.

F

Artikel 8 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «het register» telkens vervangen door: de registers.

2. In het tweede lid wordt «en de voorzitter van de NOvAA onderscheidenlijk de voorzitter van het NIVRA» vervangen door: en de voorzitter van de beroepsorganisatie.

G

Artikel 9 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste en tweede lid wordt «, de voorzitter van het NIVRA dan wel de voorzitter van de NOvAA» vervangen door: en de voorzitter van de beroepsorganisatie.

2. In het tweede lid wordt «het register» vervangen door: de registers.

H

Artikel 11 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «acht leden» vervangen door: tien leden.

2. In het tweede lid, wordt «ten hoogste tien» vervangen door: ten hoogste twintig.

3. In het vierde lid wordt «twee personen» vervangen door: ten hoogste zes personen.

I

In artikel 12, vierde lid, wordt «gerechtssecretaris» vervangen door: zijn personen die zijn aangewezen om werkzaamheden te verrichten die bij of krachtens wet aan de griffier bij een gerecht zijn opgedragen.

J

Artikel 13 wordt als volgt gewijzigd:

1. Voor de tekst wordt de aanduiding «1.» geplaatst.

2. In het eerste lid (nieuw) wordt «, de secretaris en de plaatsvervangend-secretarissen» vervangen door: en de secretaris.

3. Na het eerste lid (nieuw) wordt een lid toegevoegd, luidende:

 • 2. De plaatsvervangend-secretarissen worden benoemd door de voorzitter van de accountantskamer.

K

In artikel 16, eerste lid, wordt «Accountants-Administratieconsulenten of registeraccountants, de NOvAA of het NIVRA» vervangen door: accountants of de beroepsorganisatie.

L

Artikel 19 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid komt te luiden:

 • 1. De voorzitter, de leden, de plaatsvervangende leden die rechterlijk ambtenaar met rechtspraak belast zijn, alsmede de secretaris en de plaatsvervangend-secretarissen, worden voor hun werkzaamheden bij de accountantskamer vrijgesteld.

2. In het tweede lid wordt «de voorzitter, de leden en de plaatsvervangend leden» vervangen door «de personen», en wordt er een zin toegevoegd, luidende: Onze Minister compenseert het betrokken gerecht voorts voor de vrijgestelde tijd overeenkomstig de bezoldiging die de secretaris en de plaatsvervangend-secretarissen ontvangen op grond van het Algemeen Rijksambtenarenreglement dan wel het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984.

M

In artikel 21d, tweede lid, vervalt «onherroepelijke».

N

In artikel 21e vervalt de zinsnede «degenen over wie is geklaagd,» en wordt aan het slot toegevoegd: De namen, voornamen en woonplaatsen van degenen over wie is geklaagd worden weggelaten, voor zover hun belang door publicatie in het afschrift onevenredig kan worden geschaad.

O

Artikel 22 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, wordt na onderdeel a ingevoegd: of

2. Het eerste lid, onderdeel b, komt te luiden:

 • b. als bedoeld in artikel 42, eerste lid, van de Wet op het accountantsberoep door een accountant.

3. Het eerste lid, onderdeel c, vervalt.

4. In het tweede lid wordt «De voorzitter van de NOvAA respectievelijk het NIVRA,» vervangen door: De voorzitter van de beroepsorganisatie.

5. In het vijfde lid wordt «artikel 33, eerste lid, van de Wet op de Registeraccountants of op artikel 51, eerste lid, van de Wet op de Accountants-Administratieconsulenten» vervangen door: artikel 42, eerste lid, van de Wet op het accountantsberoep.

P

Artikel 23, vierde lid, komt te luiden:

 • 4. In afwijking van het eerste lid, wordt geen griffierecht geheven indien een klaagschrift wordt ingediend door de Autoriteit Financiële Markten of de voorzitter van de beroepsorganisatie.

Q

In artikel 24 wordt «externe accountant als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel f, van de Wet toezicht accountantsorganisaties, registeraccountant of Accountant-Administratieconsulent» vervangen door: accountant.

R

Artikel 30 wordt als volgt gewijzigd:

1. Na onderdeel a wordt ingevoegd: of.

2. Onderdeel b komt te luiden:

 • b. de voorzitter van de beroepsorganisatie, bij een vermoeden van handelen of nalaten als bedoeld in artikel 42, eerste lid, van de Wet op het accountantsberoep.

3. Onderdeel c vervalt.

S

Artikel 38 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het vierde lid wordt na «accountantskamer» ingevoegd: , dan wel de voorzitter daarvan,.

2. In het zevende lid wordt «, de voorzitter van de NOvAA, onderscheidenlijk de voorzitter van de NIVRA» vervangen door: en de voorzitter van de beroepsorganisatie.

T

Artikel 38a wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «het NIVRA of de NOvAA» vervangen door: de beroepsorganisatie.

2. In het derde lid wordt «het NIVRA onderscheidenlijk de NOvAA» vervangen door: de beroepsorganisatie.

U

Artikel 39 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid vervalt «van ten hoogste € 225».

2. In het derde lid, wordt «artikelen 26 tot en met 38» vervangen door: artikelen 25 tot en met 38.

V

Artikel 41 wordt als volgt gewijzigd:

1. In de aanhef van het eerste lid wordt «de inschrijving van de betrokkene tijdelijk door te halen» vervangen door: tot het opleggen een tijdelijke doorhaling van de inschrijving van de betrokkene in de registers.

2. Na het eerste lid, onderdeel a wordt ingevoegd: of.

3. Het eerste lid, onderdeel b, komt te luiden:

 • b. de voorzitter van de beroepsorganisatie, ingeval jegens de betrokkene een ernstig vermoeden is gerezen van handelen of nalaten als bedoeld in artikel 42, eerste lid, van de Wet op het accountantsberoep en daardoor zwaarwegende belangen in het geding zijn.

4. Het eerste lid, onderdeel c vervalt.

5. Het derde lid komt te luiden:

 • 3. De secretaris van de accountantskamer stelt de Autoriteit Financiële Markten, de voorzitter van de beroepsorganisatie en de betrokkene onverwijld in kennis van een beslissing tot tijdelijke doorhaling als bedoeld in het eerste lid, dan wel tot opheffing daarvan.

6. In het vijfde lid vervalt «artikel 51, eerste lid, van de Wet op de Accountants-Administratieconsulenten, artikel 33, eerste lid, van de Wet op de Registeraccountants of» en wordt na «accountantsorganisaties» ingevoegd: of artikel 42, eerste lid, van de Wet op het accountantsberoep.

W

Artikel 43 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, onderdeel a, wordt «, of de voorzitter van het NIVRA, voor zover het een registeraccountant betreft, dan wel de voorzitter van de NOvAA, voor zover het een Accountant-Administratieconsulent betreft» vervangen door: of de voorzitter van de beroepsorganisatie.

2. Het tweede lid wordt als volgt gewijzigd:

a. Het woord «en» wordt vervangen door een komma.

b. Voor de punt wordt een zinsnede toegevoegd, luidende:

en tegen de verklaring, bedoeld in artikel 42a.

3. In het derde lid wordt «, de voorzitter van het NIVRA, voor zover het een registeraccountant betreft, dan wel de voorzitter van de NOvAA, voor zover het een Accountant-Administratieconsulent betreft» vervangen door: en de voorzitter van de beroepsorganisatie.

X

Artikel 44 wordt als volgt gewijzigd:

1. De aanhef in het eerste lid komt te luiden: Het College is bij wijze van voorlopige voorziening bevoegd tot het opleggen van een tijdelijke doorhaling van de inschrijving van de betrokkene in de registers:.

2. Het eerste lid, onderdeel b, komt te luiden:

 • b. de voorzitter van de beroepsorganisatie, ingeval jegens de betrokkene een ernstig vermoeden is gerezen van handelen of nalaten als bedoeld in artikel 42, eerste lid, van de Wet op het accountantsberoep en daardoor zwaarwegende openbare belangen in het geding zijn.

3. Onderdeel c vervalt.

4. Het derde lid komt te luiden:

 • 3. De griffier stelt de accountantskamer, de Autoriteit Financiële Markten, de voorzitter van de beroepsorganisatie en de betrokkene onverwijld in kennis van een beslissing tot tijdelijke doorhaling als bedoeld in het eerste lid, dan wel tot opheffing daarvan.

5. In het vijfde lid vervalt «artikel 51, eerste lid, van de Wet op de Accountants-Administratieconsulenten, artikel 33, eerste lid, van de Wet op de Registeraccountants of» en wordt na «accountantsorganisaties» ingevoegd: of artikel 42, eerste lid, van de Wet op het accountantsberoep.

6. Na het zesde lid wordt een lid toegevoegd, luidende:

 • 7. In het geval de inschrijving tijdelijk wordt doorgehaald blijft betrokkene ter zake van handelingen en gedragingen, die gedurende de tijd, dat hij ingeschreven stond, hebben plaats gehad, aan tuchtrechtspraak onderworpen.

Y

Artikel 46 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt », de voorzitter van het NIVRA dan wel de voorzitter van de NOvAA» vervangen door: en de voorzitter van de beroepsorganisatie.

2. Het tweede lid komt te luiden:

 • 2. De Autoriteit Financiële Markten en de voorzitter van de beroepsorganisatie dragen zorg voor de opname van de opgelegde tuchtrechtelijke maatregel in de registers.

Z

Aan de tekst van artikel 47 wordt een zin toegevoegd, luidende: Tegen deze last staat geen voorziening open.

AA

Artikel 48 komt te luiden:

Artikel 48
 • 1. Een uitspraak wordt, met uitzondering van uitspraken als bedoeld in de artikelen 41 en 44, niet ten uitvoer gelegd voordat deze onherroepelijk is, tenzij de accountantskamer vanwege zwaarwegende openbare belangen verklaart dat de uitspraak uitvoerbaar bij voorraad is.

 • 2. Indien een hoger beroep is ingesteld tegen een uitspraak van de accountantskamer dat uitvoerbaar bij voorraad is verklaard, kan het College op verzoek van de betrokkene de tenuitvoerlegging van die uitspraak schorsen.

BB

De artikelen 51 en 52 vervallen.

§ 8.4 Overgangsbepalingen

Artikel 70
 • 1. De beroepsorganisatie is de rechtsopvolger onder algemene titel van het Nederlands Instituut van Registeraccountants en de Nederlandse Orde van Accountants-Administratieconsulenten.

 • 2. Het personeel dat op de datum van inwerkingtreding van deze wet in dienst is bij het Nederlands Instituut van Registeraccountants of de Nederlandse Orde van Accountant-Administratieconsulenten, treedt met ingang van die datum, met behoud van rechten, in dienst bij het bureau van de beroepsorganisatie.

Artikel 71
 • 1. Binnen zes maanden na de inwerkingtreding van deze wet belegt het bestuur van de beroepsorganisatie een ledenvergadering waarin in ieder geval de volgende besluiten worden genomen:

  • a. het benoemen van de bestuursleden;

  • b. het vaststellen van de begroting.

 • 2. In afwijking van artikel 12, vierde lid, kunnen de door de gezamenlijke ledenvergadering benoemde bestuursleden voor een kortere periode dan vier jaar worden benoemd, in verband met het op te stellen rooster, bedoeld in dat artikel.

 • 3. Tot de benoeming van de bestuursleden, bedoeld in het eerste lid, onder a, wordt het bestuur van de beroepsorganisatie gevormd door de gezamenlijke bestuursleden van het opgeheven Nederlands Instituut van Registeraccountants en de opgeheven Nederlandse Orde van Accountants-Administratieconsulenten.

 • 4. Het bestuur neemt beslissingen ten aanzien van de werkwijze van de ledenvergadering, bedoeld in het eerste lid, waarin bij of krachtens de wet niet is voorzien.

 • 5. De verordeningen en nadere voorschriften van het Nederlands Instituut van Registeraccountants en de Nederlandse Orde van Accountants-Administratieconsulenten blijven op de beroepsorganisatie, de Registeraccountants, respectievelijk de Accountants-Administratieconsulenten en de accountantsorganisaties van kracht tot drie jaar na de inwerkingtreding van deze wet, tenzij de ledenvergadering, respectievelijk het bestuur deze heeft ingetrokken of gewijzigd.

Artikel 72

Degenen die op het moment van de inwerkingtreding van deze wet zijn ingeschreven in de registers, bedoeld in artikel 55, eerste lid, van de Wet op de Registeraccountants of artikel 36, eerste lid van de Wet op de Accountant-Administratieconsulenten, zoals die artikelen luidden op het moment van inwerkingtreding van artikel 58 van deze wet, worden vanaf dat moment geacht op overeenkomstige wijze te zijn ingeschreven in het accountantsregister. Artikel 36, tweede en derde lid, is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 73

De Wet op de Registeraccountants, de Wet op de Accountants-Administratieconsulenten en de daarop berustende bepalingen, blijven van kracht op handelingen en gedragingen van natuurlijke en rechtspersonen, die hebben plaatsgevonden voorafgaand aan het intrekken of vervallen van die bepalingen.

Artikel 74
 • 1. Indien de inwerkingtreding van deze wet gedurende een boekjaar van het Nederlands Instituut van Registeraccountants of de Nederlandse Orde van Accountants-Administratieconsulenten plaatsvindt, dan gaat de contributieverplichting van de leden van de op te heffen openbare lichamen voor het resterend deel van het boekjaar voor een evenredig deel over op de leden van de beroepsorganisatie.

 • 2. Het boekjaar van het Nederlands Instituut van Registeraccountants loopt van 1 januari tot en met 31 december.

§ 8.5 Slotbepalingen

Artikel 75
 • 1. De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

 • 2. Artikel 74, tweede lid, werkt terug tot en met 1 januari 2011.

Artikel 76

Deze wet wordt aangehaald als: Wet op het accountantsberoep.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.histnoot

Gegeven te ’s-Gravenhage, 13 december 2012

Beatrix

De Minister van Financiën, J. R. V. A. Dijsselbloem

Uitgegeven de eenentwintigste december 2012

De Minister van Veiligheid en Justitie, I. W. Opstelten


XHistnoot
histnoot

Kamerstuk 33 025

Naar boven