Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en WetenschapStaatsblad 2012, 634Klein Koninklijk Besluit

Besluit van 30 november 2012, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de artikelen I, II, onderdelen A tot en met C en E, en III van het Besluit van 7 september 2012 tot wijziging van het Archiefbesluit 1995 en het Archiefbesluit BES onder meer in verband met de invoering van de nieuwe selectieaanpak (Stb. 444)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 26 november 2012, nr. WJZ/462915(10309), directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Gelet op artikel IV van het Besluit van 7 september 2012 tot wijziging van het Archiefbesluit 1995 en het Archiefbesluit BES onder meer in verband met de invoering van de nieuwe selectieaanpak (Stb. 444);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De artikelen I, II, onderdelen A tot en met C en E, en III van het Besluit van 7 september 2012 tot wijziging van het Archiefbesluit 1995 en het Archiefbesluit BES onder meer in verband met de invoering van de nieuwe selectieaanpak (Stb. 444) treden in werking met ingang van 1 januari 2013.

Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 30 november 2012

Beatrix

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker

Uitgegeven de veertiende december 2012

De Minister van Veiligheid en Justitie, I. W. Opstelten

NOTA VAN TOELICHTING

De inwerkingtredingsdatum van 1 januari 2013 geldt niet voor artikel II, onderdeel D, van het Besluit van 7 september 2012 (Stb. 444). Dat onderdeel betreft een wijziging van het Archiefbesluit BES, namelijk een aanpassing aan het schrappen, uit artikel 8, eerste lid, van de Archiefwet BES, van de verplichting voor de zorgdrager om een machtiging te hebben van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, alvorens te kunnen overgaan tot vervanging van archiefbescheiden die niet als te vernietigen zijn aangemerkt in een selectielijst. Analoog aan de aanpak ten aanzien van het schrappen van de – overeenkomstige – machtiging uit artikel 7 van de Archiefwet 1995 (bij artikel 5.2, onderdeel A, van de Wet revitalisering generiek toezicht) en de aanpassing daaraan in het Archiefbesluit 1995 (bij artikel I, onderdeel E, van het Besluit van 7 september 2012; Stb. 444), wordt met inwerkingtreding van deze bepaling gewacht tot nadere regels zijn gesteld over de vervanging. Dit zal gebeuren in het kader van de vaststelling van een Archiefregeling voor Caribisch Nederland, waarmee in 2013 wordt gestart.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker