Besluit van 30 november 2012, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de artikelen I, II en III, onderdelen A en C, van de Wet van 19 april 2012 tot wijziging van onder meer de Archiefwet 1995 in verband met onder meer het beleggen van de zorg over provinciale archiefbescheiden ook na overbrenging naar een archiefbewaarplaats bij gedeputeerde staten (Stb. 243)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 26 november 2012, nr. WJZ/462884(10308), directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Gelet op artikel IV van de Wet van 19 april 2012 tot wijziging van onder meer de Archiefwet 1995 in verband met onder meer het beleggen van de zorg over provinciale archiefbescheiden ook na overbrenging naar een archiefbewaarplaats bij gedeputeerde staten (Stb. 243);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De artikelen I, II en III, onderdelen A en C, van de Wet van 19 april 2012 tot wijziging van onder meer de Archiefwet 1995 in verband met onder meer het beleggen van de zorg over provinciale archiefbescheiden ook na overbrenging naar een archiefbewaarplaats bij gedeputeerde staten (Stb. 243) treden in werking met ingang van 1 januari 2013.

Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 30 november 2012

Beatrix

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker

Uitgegeven de veertiende december 2012

De Minister van Veiligheid en Justitie, I. W. Opstelten

NOTA VAN TOELICHTING

De inwerkingtredingsdatum van 1 januari 2013 geldt niet voor artikel III, onderdeel B, van de Wet van 19 april 2012 (Stb. 243). Dat onderdeel betreft een wijziging van de Archiefwet BES, namelijk het schrappen van de verplichting voor de zorgdrager om een machtiging te hebben van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, alvorens te kunnen overgaan tot vervanging van archiefbescheiden die niet als te vernietigen zijn aangemerkt in een selectielijst. Analoog aan de aanpak ten aanzien van het schrappen van de – overeenkomstige – machtiging uit artikel 7 van de Archiefwet 1995 (bij artikel 5.2, onderdeel A, van de Wet revitalisering generiek toezicht), wordt met inwerkingtreding van deze bepaling gewacht tot nadere regels zijn gesteld over de vervanging. Dit zal gebeuren in het kader van de vaststelling van een Archiefregeling voor Caribisch Nederland, waarmee in 2013 wordt gestart.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker

Naar boven