Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van FinanciënStaatsblad 2012, 593Klein Koninklijk Besluit

Besluit van 22 november 2012 tot wijziging van het tijdstip van inwerkingtreding van artikel XX van de Fiscale vereenvoudigingswet 2010

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Financiën van 12 november 2012, nr. DB/2012/430M;

Gelet op artikel XXVII, tweede lid, van de Fiscale vereenvoudigingswet 2010;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Het besluit van 30 oktober 2012 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de artikelen XIX, XX en XXI van de Fiscale vereenvoudigingswet 2010, artikel XXI van de Fiscale verzamelwet 2011 en artikel XXXIII van het Belastingplan 2012 (Stb. 2012, 536) wordt als volgt gewijzigd:

A

De aanduiding «Enig artikel» wordt vervangen door: Artikel I.

B

In artikel I (nieuw), onderdeel a, wordt «de artikelen XIX, XX en XXI» vervangen door: de artikelen XIX en XXI.

C

Na artikel I (nieuw) wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel II

Artikel XX van de Fiscale vereenvoudigingswet 2010 treedt in werking met ingang van 1 januari 2014.

Onze Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 22 november 2012

Beatrix

De Staatssecretaris van Financiën, F. H. H. Weekers

Uitgegeven de negenentwintigste november 2012

De Minister van Veiligheid en Justitie, I. W. Opstelten

NOTA VAN TOELICHTING

Dit besluit wijzigt de datum van inwerkingtreding van artikel XX van de Fiscale vereenvoudigingswet 2010. Dit artikel treedt in werking per 1 januari 2014 en niet, zoals bij eerder koninklijk besluit (Stb. 2012, 536) bepaald, per 1 januari 2013. Ingevolge artikel XIX van de Fiscale vereenvoudigingswet 2010 wordt het in artikel 3 van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen opgenomen partnerbegrip aangepast. Deze aanpassing treedt ingevolge het hiervoor genoemde besluit met ingang van 1 januari 2013 in werking. Artikel XX van de Fiscale vereenvoudigingswet 2010 bevat nog een aanvulling op de criteria voor partnerschap: ook degene die op hetzelfde adres in de gemeentelijke basisadministratie is ingeschreven en in het voorafgaande jaar partner was van de belanghebbende, wordt als partner aangemerkt. Aangezien er van het voorafgaande jaar wordt uitgegaan, dient dit aanvullende criterium pas een jaar later in werking te treden dan de overige wijzigingen van het partnerbegrip. Genoemd artikel XX treedt daarom in werking met ingang van 1 januari 2014.

De Staatssecretaris van Financiën, F. H. H. Weekers