Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Veiligheid en JustitieStaatsblad 2012, 591Klein Koninklijk Besluit

Besluit van 21 november 2012 tot wijziging van het Besluit van 12 juli 2012, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet herziening gerechtelijke kaart en van artikelen, of onderdelen daarvan, van de wet van 29 september 2011 tot wijziging van de Wet op het notarisambt naar aanleiding van de evaluatie van die wet, alsmede regeling van enkele andere onderwerpen in die wet en wijziging van de Wet op het centraal testamentenregister en van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Stb. 470) (Stb. 2012, 314)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van 15 november 2012, nr. 321391;

Gelet op artikel X van de wet van 29 september 2011 tot wijziging van de Wet op het notarisambt naar aanleiding van de evaluatie van die wet, alsmede regeling van enkele andere onderwerpen in die wet en wijziging van de Wet op het centraal testamentenregister en van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Stb. 2011, 470);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Het Besluit van 12 juli 2012, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet herziening gerechtelijke kaart en van artikelen, of onderdelen daarvan, van de wet van 29 september 2011 tot wijziging van de Wet op het notarisambt naar aanleiding van de evaluatie van die wet, alsmede regeling van enkele andere onderwerpen in die wet en wijziging van de Wet op het centraal testamentenregister en van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Stb. 470) (Stb. 2012, 314) wordt gewijzigd als volgt:

In het enig artikel, eerste lid, onderdeel b, wordt «onderdelen A tot en met D, onderdeel E» vervangen door «onderdelen A, B, D, E» en wordt «T tot en met Y, AA tot en met CC» vervangen door: T, V tot en met Y, AA, BB, CC.

Onze Minister van Veiligheid en Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit, dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 21 november 2012

Beatrix

De Minister van Veiligheid en Justitie, I. W. Opstelten

Uitgegeven de achtentwintigste november 2012

De Minister van Veiligheid en Justitie, I. W. Opstelten

NOTA VAN TOELICHTING

Met dit besluit wordt bereikt dat de huidige regeling van legalisaties en deponering van de handtekening en paraaf na eedsaflegging van een notaris bij de rechtbank van het arrondissement waarin de plaats van vestiging van die notaris is gelegen, voorlopig in stand blijft. Hiertoe worden de onderdelen C, U en AAa van artikel I van de wet van 29 september 2011 tot wijziging van de Wet op het notarisambt naar aanleiding van de evaluatie van die wet, alsmede regeling van enkele andere onderwerpen in die wet en wijziging van de Wet op het centraal testamentenregister en van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Stb. 470, hierna: evaluatiewet) uitgezonderd van inwerkingtreding op 1 januari 2013.

Deze onderdelen treden niet in werking omdat de opzet in de evaluatiewet in de praktijk op bezwaren stuit die verband houdt met de grote aantallen legalisaties, de samenhang met de afgifte van apostilles door de rechtbanken en de toegankelijkheid van deze dienstverlening voor de burger.

De Minister van Veiligheid en Justitie, I. W. Opstelten