Besluit van 12 juli 2012, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet herziening gerechtelijke kaart en van artikelen, of onderdelen daarvan, van de wet van 29 september 2011 tot wijziging van de Wet op het notarisambt naar aanleiding van de evaluatie van die wet, alsmede regeling van enkele andere onderwerpen in die wet en wijziging van de Wet op het centraal testamentenregister en van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Stb. 470)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van 11 juli 2012, nr. 282125;

Gelet op artikel CXLV van de Wet herziening gerechtelijke kaart en artikel X van de wet van 29 september 2011 tot wijziging van de Wet op het notarisambt naar aanleiding van de evaluatie van die wet, alsmede regeling van enkele andere onderwerpen in die wet en wijziging van de Wet op het centraal testamentenregister en van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Stb. 470);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

  • 1. Met ingang van 1 januari 2013 treden achtereenvolgens in werking:

    • a. de Wet herziening gerechtelijke kaart, met dien verstande dat artikel CX, vierde tot en met zevende lid, terugwerkt tot en met de datum waarop die wet in het Staatsblad is geplaatst;

    • b. artikel I, onderdelen A tot en met D, onderdeel E, eerste en tweede subonderdeel, F tot en met K, M, Ma, O, P tot en met R, T tot en met Y, AA tot en met CC, EE, HH tot en met DDD, EEE, eerste subonderdeel, FFF, GGG en HHH, en de artikelen II, III, IV, VI, VII, VIIIA en X van de wet van 29 september 2011 tot wijziging van de Wet op het notarisambt naar aanleiding van de evaluatie van die wet, alsmede regeling van enkele andere onderwerpen in die wet en wijziging van de Wet op het centraal testamentenregister en van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Stb. 470).

  • 2. In afwijking van het eerste lid, onderdeel a, treedt artikel CX, eerste lid, eerste volzin, tweede lid, eerste volzin, en achtste lid, van de Wet herziening gerechtelijke kaart in werking met ingang van 1 oktober 2012.

Onze Minister van Veiligheid en Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 12 juli 2012

Beatrix

De Minister van Veiligheid en Justitie, I. W. Opstelten

Uitgegeven de dertiende juli 2012

De Minister van Veiligheid en Justitie, I. W. Opstelten

Naar boven