Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Veiligheid en JustitieStaatsblad 2012, 511AMvB

Besluit van 13 oktober 2012, houdende regels over de bewapening, de uitrusting en de kleding van de politie en de bijzondere bijstandseenheden alsmede regels over de taakuitvoering door de politie en de eisen aan de bekwaamheid van de ambtenaren van politie en van de bijzondere bijstandseenheden (Besluit bewapening en uitrusting politie)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie en Onze Minister van Defensie van 17 oktober 2011;

Gelet op de artikelen 21, 22 en 59, vijfde lid, van de Politiewet 2012;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 13 januari 2012, nr. W03.11.0470/II);

Gezien het nader rapport van Onze Ministers van Veiligheid en Justitie en van Defensie van 5 oktober 2012, nr. 286450;

Hebben goedgevonden en verstaan:

HOOFDSTUK 1. BEWAPENING EN UITRUSTING

Artikel 1

In dit hoofdstuk en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

a. ambtenaar:

de ambtenaar van politie, bedoeld in artikel 2, onderdeel a, van de Politiewet 2012, met de rang hoger dan die van surveillant van politie;

b. pistool:

semi-automatisch pistool, kaliber 9 millimeter maal 19 millimeter;

c. semi-automatisch schoudervuurwapen:

semi-automatisch schoudervuurwapen, kaliber 9 millimeter maal 19 millimeter;

d. automatisch schoudervuurwapen:

automatisch schoudervuurwapen, kaliber 9 millimeter maal 19 millimeter;

e. granaatwerper:

een granaatwerper, kaliber 40mm;

f. repeteervuurwapen:

een repeteervuurwapen, kaliber 12;

g. pepperspray:

spuitbus met Oleoresin Capsicum (OC).

Artikel 2

 • 1. De bewapening van de ambtenaar bestaat tijdens de uitoefening van de dienst uit:

  • a. een korte wapenstok;

  • b. pepperspray;

  • c. het pistool.

 • 2. De korpschef kan bepalen dat de bewapening van de ambtenaar, bedoeld in het eerste lid, mede bestaat uit een lange wapenstok.

 • 3. De uitrusting van de ambtenaar, bedoeld in het eerste lid, bestaat uit:

  • a. handboeien;

  • b. een koppel;

  • c. een veiligheidsvest;

  • d. nazorgmiddelen bij het gebruik van pepperspray.

 • 4. Indien de korpschef dit noodzakelijk acht, kan de ambtenaar, bedoeld in het eerste lid, mede worden uitgerust met tie-wraps.

 • 5. De uitrusting van de ambtenaar, bedoeld in het eerste lid, kan mede bestaan uit:

  • a. een tactisch vest;

  • b. een kogelwerende helm;

  • c. een gasmasker;

  • d. een schild.

Artikel 3

 • 1. De bewapening van de ambtenaar van de rijksrecherche die is aangesteld voor de uitvoering van de politietaak, bestaat tijdens de uitoefening van de dienst uit:

  • a. een korte wapenstok;

  • b. pepperspray;

  • c. het pistool.

 • 2. Het College van procureurs-generaal kan bepalen dat de bewapening van de ambtenaar, bedoeld in het eerste lid, mede bestaat uit een lange wapenstok.

 • 3. De uitrusting van de ambtenaar, bedoeld in het eerste lid, bestaat uit:

  • a. handboeien;

  • b. een koppel;

  • c. een veiligheidsvest;

  • d. nazorgmiddelen bij het gebruik van pepperspray.

 • 4. Indien het College van procureurs-generaal dit noodzakelijk acht, kan de ambtenaar, bedoeld in het eerste lid, mede worden uitgerust met tie-wraps.

 • 5. De uitrusting van de ambtenaar, bedoeld in het eerste lid, kan mede bestaan uit:

  • a. een tactisch vest;

  • b. een kogelwerende helm;

  • c. een gasmasker;

  • d. een schild.

Artikel 4

 • 1. De bewapening van de surveillant van politie bestaat tijdens de uitoefening van de dienst uit:

  • a. een korte wapenstok;

  • b. pepperspray.

 • 2. De bewapening van de surveillant van politie bestaat mede uit het pistool:

  • a. tijdens de uitoefening van de taken ten dienste van de justitie, genoemd in artikel 1, eerste lid, onderdeel i, onder 3°, van de Politiewet 2012;

  • b. tijdens de uitvoering van een last voor de tenuitvoerlegging van beslissingen als bedoeld in artikel 556, eerste lid, van het Wetboek van Strafvordering;

  • c. voor de duur van het gedeelte van de opleiding dat in het korps wordt doorgebracht tijdens de uitoefening van de dienst, indien de surveillant van politie een opleiding volgt op niveau 3 of hoger als bedoeld in artikel 13, derde lid, van de Wet op het LSOP en het politieonderwijs.

 • 3. In andere gevallen dan bedoeld in het tweede lid, is het bewapenen van de surveillant van politie met het pistool alleen toegestaan indien Onze Minister daarvoor, op verzoek van de korpschef, toestemming heeft verleend. Aan deze toestemming kunnen voorwaarden worden verbonden.

 • 4. De uitrusting van de ambtenaar, bedoeld in het eerste lid, bestaat uit:

  • a. handboeien;

  • b. een koppel;

  • c. een veiligheidsvest;

  • d. nazorgmiddelen bij het gebruik van pepperspray.

 • 5. Indien de korpschef dit noodzakelijk acht, kan de ambtenaar, bedoeld in het eerste lid, mede worden uitgerust met tie-wraps.

 • 6. De uitrusting van de ambtenaar, bedoeld in het eerste lid, kan mede bestaan uit:

  • a. een tactisch vest;

  • b. een kogelwerende helm;

  • c. een gasmasker;

  • d. een schild.

Artikel 5

 • 1. De bewapening van de aspirant bestaat in het gedeelte van de opleiding dat in het korps wordt doorgebracht tijdens de uitoefening van de dienst uit:

  • a. een korte wapenstok;

  • b. pepperspray.

 • 2. De bewapening van de aspirant die een opleiding volgt op niveau 3 of hoger als bedoeld in artikel 13, derde lid, van de Wet op het LSOP en het politieonderwijs, bestaat in het gedeelte van de opleiding dat in het korps wordt doorgebracht tijdens de uitoefening van de dienst mede uit het pistool.

 • 3. De uitrusting van de aspirant bestaat uit:

  • a. handboeien;

  • b. een koppel;

  • c. een veiligheidsvest;

  • d. nazorgmiddelen bij het gebruik van pepperspray.

 • 4. Indien de korpschef dit noodzakelijk acht, kan de ambtenaar, bedoeld in het eerste lid, mede worden uitgerust met tie-wraps.

 • 5. De uitrusting van de aspirant kan mede bestaan uit:

  • a. een tactisch vest;

  • b. een kogelwerende helm;

  • c. een gasmasker;

  • d. een schild.

Artikel 6

 • 1. De bewapening van de ambtenaar van politie, bedoeld in artikel 2, onderdeel b, van de Politiewet 2012 die op grond van artikel 7, zevende lid, van die wet de bevoegdheid heeft geweld te gebruiken, bestaat, indien Onze Minister daarvoor toestemming heeft gegeven, tijdens de uitoefening van de dienst uit:

  • a. een korte wapenstok;

  • b. pepperspray;

  • c. het pistool.

 • 2. De bewapening van de ambtenaar van politie, bedoeld in het eerste lid, die belast is met persoonsbeveiliging, bestaat tevens uit de in artikel 12 genoemde wapens.

 • 3. De bewapening van de ambtenaar van politie, bedoeld in het eerste lid, die behoort tot een aanhoudings- en ondersteuningseenheid, bestaat tevens uit de in artikel 13, eerste lid, genoemde wapens.

 • 4. Het verzoek voor het bewapenen wordt gedaan door de korpschef.

 • 5. Aan de toestemming, bedoeld in het eerste lid, kunnen voorwaarden worden verbonden.

 • 6. De uitrusting van de ambtenaar, bedoeld in het eerste lid, bestaat uit:

  • a. handboeien;

  • b. een koppel;

  • c. een veiligheidsvest;

  • d. nazorgmiddelen bij het gebruik van pepperspray.

 • 7. De uitrusting van de ambtenaar, bedoeld in het derde lid, bestaat mede uit explosieven.

 • 8. Indien de korpschef dit noodzakelijk acht, kan de ambtenaar, bedoeld in het eerste lid, mede worden uitgerust met tie-wraps.

 • 9. De uitrusting van de ambtenaar, bedoeld in het eerste lid, kan mede bestaan uit:

  • a. een tactisch vest;

  • b. een kogelwerende helm;

  • c. een gasmasker;

  • d. een schild.

Artikel 7

 • 1. De bewapening van de ambtenaar van politie, bedoeld in artikel 2, onderdeel c, van de Politiewet 2012, die is aangesteld voor de uitvoering van de politietaak, bestaat tijdens de uitoefening van de dienst uit:

  • a. een korte wapenstok;

  • b. pepperspray.

 • 2. Het bewapenen van de ambtenaar van politie, bedoeld in het eerste lid, met het pistool is toegestaan indien Onze Minister daarvoor toestemming heeft verleend. Aan de toestemming kunnen voorwaarden worden verbonden.

 • 3. Het verzoek voor het bewapenen met het pistool wordt gedaan door de korpschef.

 • 4. De uitrusting van de ambtenaar, bedoeld in het eerste lid, bestaat uit:

  • a. handboeien;

  • b. een koppel;

  • c. een veiligheidsvest;

  • d. nazorgmiddelen bij het gebruik van pepperspray.

 • 5. Indien de korpschef dit noodzakelijk acht, kan de ambtenaar, bedoeld in het eerste lid, mede worden uitgerust met tie-wraps.

 • 6. De uitrusting van de ambtenaar, bedoeld in het eerste lid, kan mede bestaan uit:

  • a. een tactisch vest;

  • b. een kogelwerende helm;

  • c. een gasmasker;

  • d. een schild.

Artikel 8

De bewapening van de ambtenaar, met inbegrip van de surveillant van politie, die dienst doet met een politiesurveillancehond, bestaat mede uit:

 • a. een elektrische wapenstok;

 • b. een lange wapenstok.

Artikel 9

De bewapening van de ambtenaar die behoort tot een bereden onderdeel, kan mede bestaan uit:

 • a. een lange wapenstok;

 • b. een ceremonieel ruitersabel.

Artikel 10

De bewapening van de ambtenaar die is belast met de bewakings- en beveiligingstaak, kan mede bestaan uit het semi-automatisch schoudervuurwapen.

Artikel 11

De bewapening van de ambtenaar die behoort tot de mobiele eenheid, kan tijdens de uitoefening van de dienst mede bestaan uit:

 • a. een lange wapenstok;

 • b. de granaatwerper en CS-traangasgranaten;

 • c. een waterwerper.

Artikel 12

De bewapening van de ambtenaar die is belast met persoonsbeveiliging kan tijdens de uitoefening van de dienst mede bestaan uit:

 • a. de granaatwerper en CS-traangasgranaten;

 • b. rook- en lawaaigranaten;

 • c. het semi-automatisch schoudervuurwapen;

 • d. het automatisch schoudervuurwapen.

Artikel 13

 • 1. De bewapening van de ambtenaar die behoort tot een aanhoudings- en ondersteuningseenheid, kan tijdens de uitoefening van de dienst mede bestaan uit:

  • a. rook- en lawaaigranaten;

  • b. een elektrische wapenstok;

  • c. de granaatwerper en CS-traangasgranaten;

  • d. het semi-automatisch schoudervuurwapen;

  • e. het automatisch schoudervuurwapen;

  • f. het repeteervuurwapen;

  • g. het stroomstootwapen.

 • 2. De uitrusting van de ambtenaar, bedoeld in het eerste lid, bestaat mede uit explosieven.

Artikel 14

Onverminderd de artikelen 2 tot en met 13 kan Onze Minister aan door hem aangewezen ambtenaren andere dan de in dit besluit genoemde wapens en munitie toekennen.

Artikel 15

 • 1. Onze Minister bepaalt voor de wapens en de munitie, bedoeld in de artikelen 2 tot en met 14, het merk en type.

 • 2. Onze Minister kan voor de wapens, bedoeld in de artikelen 2 tot en met 14, het merk en type van het draagmiddel bepalen.

 • 3. Bij ministeriële regeling worden regels gesteld omtrent de technische specificaties waaraan de nazorgmiddelen bij het gebruik van pepperspray, bedoeld in de artikelen 2, derde lid, onderdeel d, 3, derde lid, onderdeel d, 4, vierde lid, onderdeel d, 5, derde lid, onderdeel d, 6, zesde lid, onderdeel d, en 7, vierde lid, onderdeel d, voldoen.

Artikel 16

 • 1. Onze Minister wijst het merk en type van de uitrusting, bedoeld in de artikelen 2, derde, vierde en vijfde lid, 3, derde, vierde en vijfde lid, 4, vierde, vijfde en zesde lid, 5, derde, vierde en vijfde lid, 6, zesde, zevende, achtste en negende lid, 7, vierde, vijfde en zesde lid, en 17, derde, vierde en vijfde lid, aan.

 • 2. Onverminderd het eerste lid kunnen de korpschef en het College van procureurs-generaal aan de onder hen ressorterende ambtenaren andere dan de in het eerste lid bedoelde uitrusting toekennen.

Artikel 17

 • 1. De bewapening van de ambtenaar en van ambtenaren van de Koninklijke marechaussee en andere delen van de krijgsmacht, die behoren tot een bijzondere bijstandseenheid, bestaat uit:

  • a. de wapens, bedoeld in de artikelen 2 tot en met 14;

  • b. andere wapens van de categorieën I, II, III en IV en munitie van de categorieën II en III, zoals bedoeld in artikel 2 van de Wet wapens en munitie.

 • 2. Onze Minister, in overeenstemming met Onze Minister van Defensie, bepaalt het merk en type van de wapens, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, en de daarbij behorende munitie.

 • 3. De uitrusting van de ambtenaar, bedoeld in het eerste lid, bestaat uit:

  • a. handboeien;

  • b. een koppel;

  • c. een veiligheidsvest;

  • d. nazorgmiddelen bij het gebruik van pepperspray.

 • 4. Indien de korpschef dit noodzakelijk acht, kan de ambtenaar, bedoeld in het eerste lid, mede worden uitgerust met tie-wraps.

 • 5. De uitrusting van de ambtenaar, bedoeld in het eerste lid, kan mede bestaan uit:

  • a. een tactisch vest;

  • b. een kogelwerende helm;

  • c. een gasmasker;

  • d. een schild.

Artikel 18

Onze Minister, in overeenstemming met Onze Minister van Defensie, kan toestemming geven tot beproeving van wapens en munitie door het personeel van een bijzondere bijstandseenheid. Aan de toestemming kunnen voorwaarden worden verbonden.

Artikel 19

 • 1. Onze Minister kan de korpschef toestemming geven tot beproeving van andere wapens en munitie, dan bedoeld in de artikelen 2 tot en met 14. Aan de toestemming kunnen voorwaarden worden verbonden.

 • 2. Ten behoeve van de opleiding en beroepsvaardigheidstrainingen mag de ambtenaar, naast de in dit besluit bedoelde bewapening en munitie, gebruik maken van trainingswapens en trainingsmunitie van een door Onze Minister aangewezen merk en type.

Artikel 20

 • 1. De wapens en de munitie, bedoeld in de artikelen 2 tot en met 19, worden door een door de korpschef aangewezen ondersteunende dienst van de politie aangeschaft en afgevoerd, met uitzondering van de afvoer van de pepperspray, de verdekte pepperspray en de munitie, voor zover deze na gebruik geen werkzame bestanddelen meer bevatten.

 • 2. Onze Minister kan ontheffing verlenen van het eerste lid. Het eerste lid is niet van toepassing op de ambtenaren van de krijgsmacht die behoren tot de unit interventie mariniers van de bijzondere bijstandeenheid Dienst speciale interventies.

 • 3. Onze Minister kan aanwijzingen geven over de wijze waarop de wapens en de munitie worden afgevoerd.

Artikel 21

 • 1. Bij ministeriële regeling worden regels gesteld omtrent het dragen, het onderhoud en het in een inbraakvrije ruimte bewaren van de wapens en de munitie, bedoeld in de artikelen 2 tot en met 14 en 19, door de ambtenaren van politie, bedoeld in artikel 2 van de Politiewet 2012.

 • 2. Bij regeling van Onze Minister, in overeenstemming met Onze Minister van Defensie, worden regels gesteld omtrent het dragen, het onderhoud en het in inbraakvrije ruimte bewaren van de wapens en munitie, bedoeld in de artikelen 17 en 18, door het personeel van een bijzondere bijstandseenheid.

Artikel 22

Bij ministeriële regeling kunnen regels worden gesteld omtrent meetmiddelen waarvoor voor het gebruik ervan een verklaring van een in deze regeling aangewezen instantie vereist is, alsmede omtrent meetmiddelen die daarmee gelijkgesteld worden.

HOOFDSTUK 2. POLITIEHONDEN

Artikel 23

In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:

a. politiesurveillancehond:

hond die uitsluitend wordt ingezet bij de surveillancedienst of het optreden van de mobiele eenheid;

b. AOE-hond:

hond die uitsluitend wordt ingezet bij het optreden van een aanhoudings- en ondersteuningseenheid of van een bijzondere bijstandseenheid;

c. politiespeurhond:

hond die uitsluitend wordt ingezet voor bij regeling, bedoeld in artikel 24, derde lid, vastgestelde taken.

Artikel 24

 • 1. De politiesurveillancehond, de AOE-hond en de politiespeurhond staan onder toezicht van:

  • a. een ambtenaar van politie als bedoeld in artikel 2, onderdeel a, van de Politiewet 2012;

  • b. een ambtenaar van politie als bedoeld in artikel 2, onderdeel b, van de Politiewet 2012, die op grond van artikel 7, zevende lid, van die wet de bevoegdheid heeft geweld te gebruiken, of

  • c. de ambtenaar van politie als bedoeld in artikel 2, onderdeel c, van die wet, die is aangesteld voor de uitvoering van de politietaak. De ambtenaar, bedoeld in de eerste volzin, beschikt uitsluitend over de hond na toestemming van de korpschef.

 • 2. De ambtenaar, bedoeld in het eerste lid, beschikt over een certificaat als bedoeld in het derde lid, onder a.

 • 3. Bij ministeriële regeling worden regels gesteld omtrent:

  • a. een certificaat waaruit blijkt dat de combinatie van hond en de ambtenaar, bedoeld in het eerste lid, voldoet aan de bij deze regeling gestelde eisen;

  • b. de keuring en de herkeuring binnen twee jaar;

  • c. de instelling van commissies die zijn belast met de keuring, certificering en herkeuring;

  • d. het toezicht op de kwaliteit en de objectiviteit van de keuring en herkeuring.

HOOFDSTUK 3. KLEDING

Artikel 25

 • 1. Bij ministeriële regeling worden regels gesteld omtrent de kleding van de ambtenaren van politie, bedoeld in artikel 56 van het Besluit algemene rechtspositie politie en van de vrijwillige ambtenaar van politie, bedoeld in artikel 15 van het Besluit rechtspositie vrijwillige politie.

 • 2. De korpschef draagt er zorg voor dat de aan de ambtenaar, bedoeld in het eerste lid, verstrekte kleding niet in handen van onbevoegden terecht komt.

HOOFDSTUK 4. GOEDE TAAKUITVOERING DOOR DE POLITIE EN EISEN VAN BEKWAAMHEID VAN AMBTENAREN VAN POLITIE

Artikel 26

 • 1. De korpschef draagt er zorg voor dat de volgende ambtenaren van politie slechts over bewapening beschikken indien zij voldoen aan de bij ministeriële regeling gestelde eisen van bekwaamheid:

  • a. de ambtenaar van politie, bedoeld in artikel 2, onderdelen a en c, van de Politiewet 2012, die is aangesteld voor de uitvoering van de politietaak;

  • b. de ambtenaar van politie, bedoeld in artikel 2, onderdeel b, van de Politiewet 2012, die op grond van artikel 7, zevende lid, van die wet de bevoegdheid heeft geweld te gebruiken.

 • 2. Het College van procureurs-generaal draagt er zorg voor dat de ambtenaar van de rijksrecherche die is aangesteld voor de uitvoering van de politietaak slechts over bewapening beschikt indien hij voldoet aan de bij ministeriële regeling gestelde eisen van bekwaamheid.

 • 3. De regeling, bedoeld in het eerste en tweede lid, bevat in ieder geval regels over de jaarlijkse toetsing terzake van geweldsbeheersing, aanhoudings- en zelfverdedigingsvaardigheden en schietvaardigheid.

Artikel 27

 • 1. De korpschef stelt de ambtenaar van politie, bedoeld in artikel 2, onderdelen a tot en met c, van de Politiewet 2012, in de gelegenheid de noodzakelijke training, opleiding en toetsing te volgen.

 • 2. Het College van procureurs-generaal stelt de ambtenaar van politie, bedoeld in artikel 2, onderdeel d, van de Politiewet 2012, in de gelegenheid de noodzakelijke training, opleiding en toetsing te volgen.

Artikel 28

Bij ministeriële regeling kunnen regels worden gesteld omtrent de goede taakuitvoering door de politie en de eisen die worden gesteld aan de bekwaamheid van de ambtenaren van politie en van het personeel van de bijzondere bijstandseenheden.

HOOFDSTUK 5. SLOTBEPALINGEN

Artikel 29

Na inwerkingtreding van dit besluit berusten de volgende besluiten onderscheidenlijk regelingen op de volgende artikelen van dit besluit:

 • a. de krachtens artikel 4, eerste lid, van de Regeling Dienst speciale interventies gegeven besluiten inzake de goedkeuring van het merk en type wapens en munitie op artikel 17, tweede lid;

 • b. de Regeling meetmiddelen politie op artikel 22;

 • c. de Regeling politiehonden op artikel 24, derde lid;

 • d. de Kledingregeling voor de politie op artikel 25, eerste lid;

 • e. de Regeling toetsing geweldsbeheersing politie op artikel 26, eerste en tweede lid;

 • f. de Regeling mobiele eenheid 2007 en de Regeling infiltratieteams, voor zover deze berustten op artikel 48a van de Politiewet 1993, en de Regeling aanhoudings- en ondersteuningseenheid en samenwerking speciale eenheden, voor zover deze berustte op artikel 60, tweede lid, van de Politiewet 1993, op artikel 28.

Artikel 30

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2013.

Artikel 31

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit bewapening en uitrusting politie.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.histnoot

’s-Gravenhage, 13 oktober 2012

Beatrix

De Minister van Veiligheid en Justitie, I. W. Opstelten

De Minister van Defensie, J. S. J. Hillen

Uitgegeven de zesentwintigste oktober 2012

De Minister van Veiligheid en Justitie, I. W. Opstelten

NOTA VAN TOELICHTING

Algemeen

Het voorliggende besluit bevat regels omtrent de bewapening, de uitrusting en kleding van de politie, alsmede omtrent de goede taakuitvoering door de politie en de eisen aan de bekwaamheid van de ambtenaren van politie. Tevens bevat het regels over de bewapening, de uitrusting en de bekwaamheid van het personeel van een bijzondere bijstandseenheid. Het besluit berust op de artikelen 21, 22 en 59, vijfde lid, van de Politiewet 2012.

In de memorie van toelichting bij de artikelen 21 en 22 is aangegeven dat in de algemeen geformuleerde grondslagen van deze artikelen een veelheid aan grondslagen is vervat. Zo kunnen onder meer de regelingen die op basis van de artikelen 48a en 49 van de Politiewet 1993 zijn vastgesteld, op deze nieuwe artikelen worden gebaseerd. Hieronder wordt aangegeven welke onder de Politiewet 1993 bestaande ministeriële regelingen geheel of gedeeltelijk in het besluit zijn opgenomen, welke regelingen een nieuwe grondslag hebben in dit besluit (zie ook artikel 30 van het besluit) en welke nieuwe regelingen tot stand komen.

Bewapeningsregeling politie en Uitrustingsregeling politie 1994

De artikelen van deze regelingen zijn opgenomen in hoofdstuk 1 van het besluit. Beide regelingen worden ingetrokken.

Regeling Dienst speciale interventies

Artikel 4 van de Regeling Dienst speciale interventies is opgenomen in de artikelen 17 en 18 van het besluit. De krachtens artikel 4, eerste lid, genomen besluiten inzake de goedkeuring van het merk en type bewapening en munitie berusten na inwerkingtreding van het voorliggende besluit op artikel 17, tweede lid, van dit besluit.

Voor het overige blijft deze regeling gehandhaafd en berust de regeling op artikel 59, vierde lid, van de Politiewet 2012.

Aanwijzingsbesluit politieholster, het Besluit aanwijzing politieholster, Besluit aanwijzing traangasgranaten en de krachtens de Uitrustingsregeling politie 1994 genomen besluiten inzake goedkeuring van het merk en type uitrusting

Krachtens de artikelen 15, eerste en tweede lid, en 16, eerste lid, van het besluit bepaalt de minister het merk en type van de wapens en munitie, de eventuele draagmiddelen en de uitrusting. Het bij of krachtens de Bewapeningsregeling politie genoemde onderscheidenlijk goedgekeurde merk en type bewapening, munitie en draagmiddelen en de krachtens de Uitrustingsregeling politie 1994 bij besluit goedgekeurde merk en type van de in die regeling genoemde uitrusting vervallen hiermee.

Het Aanwijzingsbesluit politieholster, het Besluit aanwijzing politieholster, het Besluit aanwijzing traangasgranaten alsmede de krachtens de Uitrustingsregeling politie 1994 genomen besluiten worden ingetrokken.

Bijlage 1 Uitrustingsregeling politie 1994

Op grond van artikel 15, derde lid, van het besluit wordt bij ministeriële regeling geregeld aan welke technische specificaties de nazorgmiddelen bij het gebruik van pepperspray zijn. De specificaties die waren opgenomen in bijlage 1 van de Uitrustingsregeling politie 1994, worden opgenomen in een nieuwe regeling, de Regeling nazorgmiddelen pepperspray.

Regels omtrent het dragen, het onderhoud en het in een inbraakvrije ruimte bewaren van wapens en munitie

Artikel 21, eerste lid, van het besluit biedt een grondslag voor een nieuwe ministeriële regeling; een regeling met regels omtrent het dragen, het onderhoud en het in een inbraakvrije ruimte bewaren van wapens en munitie. Dergelijke regels werden op grond van artikel 18 van de Bewapeningsregeling politie door de korpsbeheerder vastgesteld.

Voor zover deze regels betrekking hebben op het personeel van een bijzondere bijstandseenheid, worden deze regels vastgesteld door de Minister van Veiligheid en Justitie, in overeenstemming met de Minister van Defensie.

Regeling meetmiddelen politie

Artikel 22 bepaalt dat regels kunnen worden gesteld omtrent meetmiddelen waarvoor voor het gebruik ervan een verklaring van een in deze regeling aangewezen instantie vereist is, alsmede omtrent meetmiddelen die daarmee gelijkgesteld worden. Dit artikel biedt de grondslag voor de Regeling meetmiddelen politie.

Regeling politiehonden

De artikelen 1 (deels) 2, 4 en 5 van de Regeling politiehonden zijn opgenomen in de artikelen 23 en 24 van het besluit. De overige artikelen van de Regeling politiehonden berusten na inwerkingtreding van dit besluit op artikel 24, derde lid, van het besluit.

Kledingregeling voor de politie

In artikel 25, eerste lid, van het besluit is de grondslag opgenomen voor de bestaande Kledingregeling voor de politie.

Regeling toetsing geweldsbeheersing politie

Deze regeling berust na inwerkingtreding van dit besluit op artikel 26, derde lid.

Regeling aanhoudings- en ondersteuningseenheid en samenwerking speciale eenheden, Regeling mobiele eenheid 2007 en Regeling infiltratieteams

Deze ministeriële regelingen blijven na inwerkingtreding van de Politiewet 2012 bestaan en zullen wat betreft de in deze regelingen opgenomen eisen aan de bekwaamheid van de ambtenaren van politie en het personeel van de bijzondere bijstandseenheid berusten op artikel 28 van het besluit.

Bewapening

Aan de ambtenaar van politie die is aangesteld voor de uitvoering van de politietaak, komt ingevolge artikel 7, eerste lid, van de Politiewet 2012 in bepaalde situaties de bevoegdheid toe in de rechtmatige uitoefening van zijn bediening geweld of vrijheidsbeperkende middelen te gebruiken. Deze bevoegdheid komt ook toe aan de militair van de Koninklijke marechaussee, indien hij optreedt in de rechtmatige uitoefening van zijn bediening, en de militair van enig ander onderdeel van de krijgsmacht die op grond van die wet bijstand verleend aan de politie (artikel 7, zesde lid).

Uit artikel 2, gelezen in samenhang met artikel 7, eerste lid, van de Politiewet 2012 volgt dat het wat betreft de politie gaat om de zogenoemde executieve ambtenaar van politie, de vrijwillige ambtenaar van politie die zijn aangesteld voor de uitvoering van de politietaak en de ambtenaar van de rijksrecherche die zijn aangesteld voor de uitvoering van de politietaak. Behoudens de uitzondering in artikel 6 van dit besluit, vallen de ambtenaar van politie die zijn aangesteld voor technische, administratieve en andere taken ten dienste van de politie en de ambtenaren van de rijksrecherche die zijn aangesteld voor technische, administratieve en andere taken ten dienste van de rijksrecherche hier niet onder.

Het onderhavige besluit heeft betrekking op voornoemde ambtenaren van politie. Voorts heeft het betrekking op de ambtenaren van de politie, de Koninklijke marechaussee of andere onderdelen van de krijgsmacht die behoren tot een bijzondere bijstandseenheid (artikel 59 van de Politiewet 2012).

Hoofdstuk 1 van het voorliggende besluit dient te worden gelezen in samenhang met de Ambtsinstructie voor de politie, de Koninklijke marechaussee en andere opsporingsambtenaren (hierna: de Ambtsinstructie). Op grond van artikel 4 van de Ambtsinstructie is het gebruik van een geweldmiddel uitsluitend toegestaan aan een ambtenaar:

 • a. aan wie dat geweldmiddel rechtens is toegekend, voor zover hij optreedt ter uitvoering van de taak met het oog waarop het geweldmiddel hem is toegekend, en

 • b. die in het gebruik van dat geweldmiddel is geoefend.

In het voorliggende besluit, hoofdstuk 1, wordt bepaald welke wapens aan de politie ter beschikking worden gesteld en door wie deze mogen worden aangewend.

Net als in de onder de Politiewet 1993 geldende Bewapeningsregeling politie, wordt een onderscheid gemaakt tussen de standaardbewapening van elke ambtenaar van politie en de bewapening die is toegekend aan bijzondere eenheden of aan ambtenaren die zijn belast met een specifieke politietaak.

Wat betreft voorschriften van administratieve aard, de uitwerking van de details van het besluit, voorschriften die dikwijls wijziging behoeven en voorschriften waarvan is te voorzien dat zij mogelijk met grote spoed moeten worden vastgesteld, is in het besluit een grondslag opgenomen om dit bij ministeriële regeling of bij besluit van de Minister van Veiligheid en Justitie vast te stellen.

Uitrusting

Hoofdstuk 1 bevat naast regels omtrent bewapening ook regels omtrent de uitrusting.

De standaarduitrusting van een ambtenaar van politie die is aangesteld voor de uitvoering van de politietaak, met uitzondering van de aspirant voor de duur dat hij geen praktijkstage volgt, alsmede de zogenoemde politie buitengewoon opsporingsambtenaar bestaat uit handboeien en een koppel. De koppel is een stevige riem die over de pantalon wordt gedragen, waar verschillende onderdelen van bewapening en uitrusting van de politie aan kunnen worden bevestigd. Het aanwijzen van een merk en type handboeien en koppel geschiedt door de Minister van Veiligheid en Justitie.

Eind 2004 heeft de Minister van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelatie na overleg met de Raad van Hoofdcommissarissen en de politievakorganisaties besloten dat politieambtenaren de beschikking moeten kunnen krijgen over een veiligheidsvest, in aanvulling op de (zwaardere) kogelvrije vesten die over de kleding worden gedragen. Het veiligheidsvest biedt beschermen tegen de meest voorkomende dreigingen zoals steekpartijen en schietincidenten. Bij Regeling van 7 februari 2007 tot wijziging van de Uitrustingsregeling politie 1994 in verband met de vaststelling van het veiligheidsvest en koppelriem en tot intrekking van regeling van de Minister van Justitie van 9 januari 1995, houdende vaststelling uitrusting ambtenaren van politie bij Korps landelijke politiediensten en bijzondere ambtenaren van politie (Stcrt. 1995, 21) (Stcrt. 2007, 35) is het veiligheidsvest opgenomen in de (voormalige) Uitrustingsregeling politie 1994.

Met het oog op grootschalig optreden van de politie, is het wenselijk dat de ambtenaren gebruik kunnen maken van tie-wraps, aangezien deze licht van gewicht is waardoor hij gemakkelijk in grotere hoeveelheden kan worden meegevoerd. Een tie-wrap is een type bevestigingsmateriaal dat is bedoeld voor het snel en eenvoudig aan elkaar bevestigen van de handen. De tie-wrap behoort niet tot de standaarduitrusting van de politie. De korpschef kan aangeven wanneer hij het noodzakelijk acht dat een ambtenaar wordt uitgerust met tie-wrap(s). Voor het gebruik van de tie-wrap zijn de artikelen 22 en 23 van de Ambtsinstructie van toepassing.

Bij de landelijke invoering van de pepperspray voor de politie is in de Uitrustingsregeling politie 1994 een bepaling, artikel 5a, opgenomen dat de met pepperspray bewapende ambtenaren tevens dienen te beschikken over de voorgeschreven middelen voor het kunnen verlenen van een adequate nazorg (Stcrt. 2002, 66). Die bepaling is overgenomen in dit besluit, met dien verstande dat de technische specificaties bij ministeriële regeling worden vastgesteld (artikel 15, derde lid).

Over de wijze waarop de nazorg verleend dient te worden, zijn nadere aanwijzingen gegeven in een het Nazorgprotocol, vastgesteld bij circulaire van 10 juni 2002 met kenmerk EA2002/67993.

Naast voornoemde standaarduitrusting kan de uitrusting mede bestaan uit een tactisch vest, een kogelwerende helm, een gasmasker en een schild. Het tactisch vest en de kogelwerende helm zijn met name bedoeld om te gebruiken in vuurwapengevaarlijke situaties. Voor de ambtenaren die behoren tot een aanhoudings- en ondersteuningseenheid of tot een bijzondere bijstandseenheid zal dit bij veel inzetten het geval zijn, maar voor andere ambtenaren zal dit zich slechts incidenteel noodzakelijk zijn. Bij de mobiele eenheid kan zich dit onder mee voordoen bij de uitvoering van de bewakings- en beveiligingstaak. Het tactisch vest dient te worden onderscheiden van het veiligheidsvest. Het veiligheidsvest heeft een beperkte steek en kogelwerende functie en wordt onder de kleding gedragen. Door aan het veiligheidsvest een tactische module toe te voegen, wordt het een tactisch vest. Het tactisch vest heeft een verdergaande steek en kogelwerende functie en wordt over de kleding gedragen.

Politiehonden

Uit het oogpunt van overzichtelijkheid zijn de regels omtrent de politiehonden in een afzonderlijk hoofdstuk opgenomen (hoofdstuk 2). Het betreft hier bepaalde onderdelen van de voormalige Regeling politiehonden. Dit hoofdstuk bevat voorts een grondslag om bij ministeriële regeling regels te stellen omtrent de certificering, de keuring en de herkeuring, de instelling van commissies die zijn belast met de keuring, certificering en herkeuring en het toezicht op de kwaliteit en de objectiviteit van de keuring en herkeuring. Dit betreft de Regeling politiehonden (zie artikel 29, onderdeel c).

Goede taakuitvoering en eisen van bekwaamheid

Op grond van artikel 21 van de Politiewet 2012 worden bij of krachtens algemene maatregel van bestuur regels gesteld omtrent de goede taakuitvoering door de politie en eisen van bekwaamheid van ambtenaren van politie. Het gaat daarbij in het bijzonder om regels omtrent de geoefendheid in het gebruik van een geweldmiddel (artikel 28).

Artikelsgewijs

Hoofdstuk 1. Bewapening

Artikel 1

In dit artikel zijn definities opgenomen die in hoofdstuk 1 worden gebruikt. Het merk en type van de vuurwapens en het stroomstootwapen worden op grond van artikel 15 van het besluit door de Minister van Veiligheid en Justitie aangewezen.

Onder pepperspray wordt zowel de «gewone» pepperspray als de – in de voormalige Bewapeningsregeling politie apart genoemde – verdekte pepperspray begrepen.

In dit artikel is afgezien van het opnemen van een definitie van korte of lange wapenstok, omdat een onderscheid in centimeters niet goed is te maken. In het besluit krachtens artikel 15, eerste lid, kan de minister aangeven welke korte of lange wapenstok aan welke ambtenaar wordt toegekend.

Artikel 2

De standaardbewapening van de ambtenaar van politie met een rang hoger dan die van surveillant bestaat naast de korte wapenstok en de pepperspray tevens uit het pistool.

Met ingang van 7 april 2002 behoort de pepperspray voor de gehele basispolitiezorg tot de standaardbewapening. Wat betreft de invoering van dit geweldmiddel wordt verwezen naar de toelichting bij het Regeling van 28 maart 2002 tot wijziging van de Bewapeningsregeling politie en Uitrustingsregeling politie 1994 (Stcrt. 2002, 66).

Het tweede lid biedt de korpschef de mogelijkheid om een ambtenaar te bewapenen met een lange wapenstok. Daartoe kan bijvoorbeeld aanleiding zijn bij het optreden in uitgaans- en horecagebieden.

Wat betreft de uitrusting wordt verwezen naar het algemeen deel van de toelichting onder het kopje uitrusting.

Artikel 3

De standaardbewapening en de uitrusting van de ambtenaar van de rijksrecherche die is aangesteld voor de uitvoering van de politietaak, is gelijk aan die van de ambtenaar van politie met de rang hoger dan die van surveillant.

Artikel 4

De bewapening van de surveillant van politie bestaat uit de korte wapenstok en de pepperspray. Het takenpakket van de surveillant is in principe zodanig dat de kans gering is dat hij in situaties terecht komt waarbij het gebruik van een vuurwapen noodzakelijk is.

Tijdens de uitoefening van de in het tweede lid, onderdelen a en b, genoemde taken bestaat de bewapening van de surveillant mede uit het pistool. Het betreft de zogenoemde parkettaken. De parkettaken bestaan onder meer uit de betekening van gerechtelijke mededelingen in strafzaken, het vervoer van rechtens van hun vrijheid beroofde personen en de dienst bij de gerechten, alsmede de executie van strafvonnissen en -arresten. Bij de uitoefening van deze taken is het wenselijk de surveillant uit te rusten met het pistool.

De surveillant van politie kan een opleiding gaan volgen op niveau 3 of hoger. Dit opleidingsniveau is bedoeld voor taakuitvoering behorende bij de rangen hoger dan die van surveillant. De bewapening van de surveillant bestaat gedurende het gedeelte van de opleiding dat in het korps wordt doorgebracht behorende bij opleidingsniveau 3 of hoger tijdens de uitoefening van de dienst mede uit het pistool.

Indien zich in de praktijk een behoefte voordoet om de surveillant naast de wapenstok en de pepperspray te bewapenen met het pistool, kan de korpschef het verzoek doen aan de minister om de surveillant ook met het pistool uit te rusten. Een dergelijke behoefte kan zich bijvoorbeeld voordoen bij de inzet van de surveillant voor het bewaken- en beveiligen van objecten.

Wat betreft de uitrusting wordt verwezen naar het algemeen deel van de toelichting onder het kopje uitrusting.

Artikel 5

De aspirant is standaard bewapend met de korte wapenstok en de pepperspray. Hij is mede bewapend met het pistool, in het gedeelte van de opleiding dat in het korps wordt doorgebracht, indien de aspirant wordt opgeleid tot een functie met een rang hoger dan die van surveillant van politie.

Wat betreft de uitrusting wordt verwezen naar het algemeen deel van de toelichting onder het kopje uitrusting.

Artikel 6

De ambtenaar van politie die is aangesteld voor de uitvoering van technische, administratieve en andere taken ten dienste van de politie, kan worden bewapend, indien hij als buitengewoon opsporingsambtenaar op grond van artikel 7, zevende lid, van de Politiewet 2012 bevoegd is om geweld te gebruiken.

De Minister van Veiligheid en Justitie dient toestemming te verlenen voor de bewapening (vierde lid). Aan die toestemming kunnen voorwaarden worden verbonden. Zo zal bijvoorbeeld aan de toestemming voor het bewapenen met pepperspray de voorwaarde verbonden worden dat moet worden voldaan aan de verplichtingen voortvloeiend uit het Nazorgprotocol.

Op grond van het tweede lid kan deze ambtenaar, voor zover hij is belast met persoonsbeveiliging, met dezelfde wapens worden bewapend als de ambtenaar, bedoeld in artikel 12. Dit artikellid kan onder meer worden toegepast bij personen afkomstig van de krijgsmacht die (tijdelijk) werkzaam zijn bij een eenheid belast met persoonsbeveiliging.

Op grond van het derde lid kan de ambtenaar van politie die is aangesteld voor de uitvoering van technische, administratieve en andere taken ten dienste van de politie, die als buitengewoon opsporingsambtenaren bevoegd is geweld te gebruiken, en behoort tot een aanhoudings- en ondersteuningseenheden (AOE’en), bewapend worden met de bewapening, genoemd in artikel 13, eerste lid.

Wat betreft de uitrusting wordt verwezen naar het algemeen deel van de toelichting onder het kopje uitrusting.

Artikel 7

De Politiewet 2012 biedt de mogelijkheid de vrijwillige ambtenaar van politie die is aangesteld voor de uitvoering van de politietaak met dezelfde executieve politietaken te belasten als de «gewone» ambtenaar van politie die is aangesteld voor de uitvoering van de politietaak, mits voldaan is aan dezelfde opleidingseisen. Het op de Politiewet 1993 berustende Besluit taken vrijwillige ambtenaren van politie is daarmee komen te vervallen. Dit brengt mee dat het artikel 4, tweede lid, van de voormalige Bewapeningsregeling politie, waarin de bewapening met het pistool was gekoppeld aan de rang van de vrijwillige ambtenaar van politie en daarmee aan de taken, bedoeld in het Besluit taken vrijwillige ambtenaren van politie, in het voorliggende besluit niet terugkomt. In plaats daarvan is aangesloten bij de systematiek die geldt voor het administratief technische politiepersoneel (artikel 6).

Indien zich in de praktijk echter een behoefte voordoet om de vrijwilliger naast de wapenstok en de pepperspray tevens te bewapenen met het pistool, kan de korpschef een hiertoe strekkend verzoek doen aan de minister.

Wat betreft de uitrusting wordt verwezen naar het algemeen deel van de toelichting onder het kopje uitrusting.

Artikel 8

Naast de in artikel 2 bedoelde bewapening, bestaat de bewapening van de ambtenaar, met inbegrip van de surveillant van politie, die dienst doet met een politiesurveillancehond, uit een elektrische wapenstok en een lange wapenstok. De elektrische wapenstok mag ingevolge artikel 16 van de Ambtsinstructie alleen tegen agressieve dieren gebruikt worden.

De behoefte om deze ambtenaren in de uitoefening van hun functie standaard uit te rusten met de lange wapenstok komt voort uit situaties in bijvoorbeeld uitgaans- en horecagebieden. Hierbij wordt assistentie verleend bij het aanhouden of op afstand houden van (al dan niet agressieve) personen. Vanwege de aanwezigheid van de surveillancehond biedt de lange wapenstok, in aanvulling op de reguliere geweldmiddelen, de hondengeleiders in dergelijke situaties de mogelijkheid om, met inachtneming van de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit, adequaat op te treden.

Artikel 9

De ambtenaar van politie die is aangesteld voor de uitvoering van de politietaak, met uitzondering van de surveillant, en die behoort tot een bereden onderdeel bestaat standaard uit de bewapening, bedoeld in artikel 2. Daarnaast kan de bewapening mede bestaan uit een lange wapenstok of een ceremonieel ruitersabel. De ambtenaar van een bereden onderdeel kan worden ingezet voor surveilleren, maar ook bij evenementen, zoals voetbalwedstrijden en festivals. Bij een groot deel van deze werkzaamheden is het wenselijk om een lange wapenstok mee te voeren zodat, indien nodig, adequaat kan worden opgetreden.

Artikel 10

In aansluiting op artikel 11, onderdeel c, van de voormalige Bewapeningsregeling politie, is in het voorliggende besluit opgenomen dat de ambtenaar die is belast met de uitvoering van de bewaking- en beveiligingstaak tevens kan worden bewapend met het semi-automatisch schoudervuurwapen. Aan de onderdelen a en b van voornoemd artikel bestaat geen behoefte meer.

Artikel 11

De ambtenaren van een mobiele eenheid voeren de volgende werkzaamheden uit:

 • het optreden ter handhaving van de openbare orde en hulpverlening in het bijzonder bij grootschalige manifestaties en evenementen,

 • het uitvoeren van evacuaties,

 • het bewaken en beveiligen van objecten,

 • het optreden bij crises en rampen,

 • het uitvoeren van zoekacties en

 • het aanhouden van ordeverstoorders.

Met het oog op deze werkzaamheden kunnen de ambtenaren van een mobiele eenheid naast de standaardbewaking beschikken over een lange wapenstok, een granaatwerper en CS-traangasgranaten en een waterwerper.

Indien de ambtenaar is belast met de uitvoering van de bewakings- en beveiligingstaak, beschikt hij op grond van artikel 10 mede over het semi-automatisch vuurwapen.

Artikel 12

De persoonsbeveiliging van leden van het Koninklijk Huis en andere door het de Minister van Veiligheid en Justitie aangewezen personen is in handen van daartoe aangewezen ambtenaren. Dit artikel bepaalt de bewapening van deze ambtenaren.

Artikel 13

De leden van de AOE’en van de politie zijn, naast de standaardbewapening, tevens bewapend met diverse specialistische wapens die noodzakelijk zijn voor een goede uitoefening van de aan de AOE’en opgedragen taken. De AOE’en worden meestal ingezet in situaties waarbij redelijkerwijs mag worden aangenomen dat levensbedreigende omstandigheden tegen de politie of andere dreigen. Zo kunnen deze eenheden onder meer worden ingezet voor:

 • het verrichten van planmatige aanhoudingen,

 • het bewaken en beveiligen van politie-infiltranten,

 • het assisteren bij het bewaken en beveiligen van het transport van getuigen, verdachten of gedetineerden, en

 • het assisteren bij het bewaken en beveiligen van objecten.

Artikel 14

Het kan gewenst zijn dat een ambtenaar van politie naast zijn bewapening op grond van de artikelen 2 tot en met 13 van dit besluit (tijdelijk) wordt uitgerust met een ander wapen. Hierbij kan ondermeer worden gedacht aan een ambtenaar van politie die werkzaam is bij een eenheid die is belast met infiltratiewerkzaamheden of andere specialistische taken.

Daarnaast kan het om operationele redenen noodzakelijk zijn om op korte termijn een ambtenaar van politie te bewapenen met een ander dan in de artikelen 2 tot en met 13 bedoeld wapen. In die gevallen waarbij in spoedeisende gevallen een wijziging van dit besluit niet kan worden afgewacht, biedt dit artikel de mogelijkheid om tijdelijk, in afwachting van die wijziging, een wapen of munitie aan te wijzen.

Artikel 15

Dit artikel biedt de grondslag om het merk en type van de wapens en de daarbij behorende munitie aan te wijzen.

Het tweede lid biedt de grondslag om voor die wapens waarvoor dat gewenst is, het merk en type van het draagmiddel aan te wijzen.

Voor een toelichting op het derde lid wordt verwezen naar het algemeen deel van de toelichting onder het kopje uitrusting.

Artikel 16

Het aanwijzen van het merk en type van de uitrusting biedt de mogelijkheid de kwaliteit van de uitrusting te bewaken. De in dit hoofdstuk genoemde uitrusting is niet uitputtend bedoeld. Met het tweede lid wordt dit tot uitdrukking gebracht. Dit artikellid bepaalt dat de korpschef aan de ambtenaren van politie van zijn korps en het College van procureurs-generaal aan de ambtenaren van de rijksrecherche andere uitrusting kan toekennen. Met de zinsnede «Onverminderd het eerste lid» en «andere uitrusting» wordt tot uitdrukking gebracht dat een aanwijzing niet strijdig mag zijn met een op grond van dit besluit aangewezen uitrusting. Het tweede lid biedt dan ook geen grondslag om bijvoorbeeld een ander merk of type veiligheidsvest of tactisch vest aan te wijzen.

Artikel 17

Een bijzondere bijstandseenheid is een eenheid die een aantal specifieke politietaken uitvoert in het hogere gedeelte van het geweldsspectrum. Samen met de AOE’en van de politie en van de Koninklijke marechaussee maakt de bijzondere bijstandseenheid deel uit van het stelsel van speciale eenheden.

Inzet van een bijzondere bijstandseenheid komt in beginsel pas aan de orde op het moment dat zich een situatie voordoet die het geweldsniveau van de AOE’en overstijgt. Inzet van de bijzondere bijstandseenheid in plaats van de AOE’en kan voorts zijn aangewezen vanwege de te verwachten maatschappelijke impact van de dreiging, ondanks dat sprake is van een situatie die zich in principe beperkt tot het geweldsniveau van de AOE’en.

De bewapening en de uitrusting van de leden van een bijzondere bijstandseenheid bestaan primair uit de bewapening en de uitrusting die de politie heeft. Leden van een bijzondere bijstandseenheid kunnen dan ook de beschikking hebben over de bewapening die in dit besluit worden toegekend aan de politie of specifieke eenheden, zoals de AOE’en. Omdat een bijzondere bijstandseenheid moet kunnen optreden in situaties waarbij sprake is van grof geweld of terrorisme kunnen op grond van dit besluit zwaardere wapens worden toegekend aan de leden van een bijzondere bijstandseenheid.

Het merk en type van de wapens en bijbehorende munitie wordt bij besluit van de Minister van Veiligheid en Justitie, in overeenstemming met de Minister van Defensie, vastgesteld.

Artikelen 18 en 19

Alvorens een nieuw wapen wordt aangewezen, vindt er in de regel een beproeving plaats. De artikelen 18 en 19 bieden de grondslag om toestemming te geven voor deze beproeving. Aan de toestemming kunnen voorwaarden worden verbonden, zoals welke ambtenaren de beproeving uitvoeren en de wijze waarop de minister wordt geïnformeerd over de resultaten van de beproeving.

Bij de opleidingen van de politie wordt gebruik gemaakt van diverse soorten trainingswapens en trainingsmunitie. Voor zover het andere wapens betreft dan bedoeld in dit besluit, biedt dit artikel de bevoegdheid voor opleiding en beroepsvaardigheidstrainingen trainingswapens en trainingsmunitie aan te wijzen.

Artikel 20

Met de komst van de nationale politie geschiedt de aanschaf en afvoer van alle wapens en munitie door een daartoe aangewezen onderdeel van het korps. Daartoe wordt door de korpschef op grond van dit besluit een ondersteunende dienst aangewezen. Omwille van een efficiënt logistiek proces kunnen eenheden zelf de vernietiging van lege pepperspraybussen en lege hulzen ter hand nemen en daarvoor maatregelen nemen.

Op grond van het tweede lid kan de Minister van Veiligheid en Justitie ontheffing verlenen van de aanschaf en afvoer door een onderdeel van het korps bijvoorbeeld in het geval de aanschaf geschiedt door Defensie of een andere instantie. De ambtenaren van de krijgsmacht die behoren tot de unit interventie mariniers van de bijzondere bijstandeenheid Dienst speciale interventies zijn uitgezonderd van het eerste lid. Deze unit is beheersmatig ondergebracht bij het Ministerie van Defensie en verkrijgt de wapens en munitie van dat ministerie.

Artikel 21

Voor alle ambtenaren van politie, zowel werkzaam bij de politie als bij de rijksrecherche, gelden op grond van dit artikel bij ministeriële regeling vastgestelde regels omtrent het dragen, het onderhoud en het in een inbraakvrije ruimte bewaren van de wapens en de munitie, bedoeld in dit besluit. Voor het personeel van bijzondere bijstandseenheden worden afzonderlijke regels gesteld.

Artikel 22

Dit artikel biedt de grondslag om de – op het voormalige artikel 49, eerste lid, van de Politiewet 1993 berustende – Regeling meetmiddelen politie te handhaven. In de regeling zijn meetmiddelen aangewezen waarvoor voor het gebruik ervan een verklaring van een onderzoek van een officiële instantie noodzakelijk is, zoals snelheidscontrolemeters.

Na de invoering van de Politiewet 2012 verdwijnt het Korps landelijke politiediensten. De Regeling meetmiddelen Korps landelijke politiediensten zal dan ook worden ingetrokken.

Hoofdstuk 2. Politiehonden

Artikel 23

Het artikel bepaalt dat de politiesurveillancehond en de AOE-hond uitsluitend wordt ingezet bij de surveillancedienst of het optreden van de mobiele eenheid, onderscheidenlijk bij het optreden van een aanhoudings- en ondersteuningseenheid of van een bijzondere bijstandseenheid.

De AOE-hond is goed bruikbaar bij operaties van aanhoudings- en ondersteuningseenheden voor onder meer het schonen van panden, opzoeken van verdachten in buitengebieden, achterbewaking van panden, het onopvallend benaderen van – in het algemeen – vuurwapengevaarlijke verdachten en het op afstand houden van publiek. Ten opzichte van andere geweldmiddelen die voor deze eenheden beschikbaar zijn, heeft de AOE-hond de meerwaarde dat hij zelfstandig verdachten kan benaderen. Deze eigenschap verkleint de gevaren voor de leden van de eenheid.

De inzetcriteria van de AOE-hond en de politiesurveillancehond als geweldmiddel staan in artikel 15 van de Ambtsinstructie. Wat betreft de AOE-hond wordt er nog op gewezen dat het optreden van een aanhoudings- en ondersteuningseenheid aan strenge regels is gebonden. Een AOE mag uitsluitend worden ingezet na toestemming van het bevoegd gezag. Daarbij gelden te allen tijde de algemene voorwaarden voor het gebruik van geweld zoals neergelegd in artikel 7 van de Politiewet 2012 en hoofdstuk 2, paragraaf 1, van de Ambtsinstructie.

Artikel 24

De hond en zijn geleider vormen samen een combinatie en voor die betreffende combinatie wordt een certificaat afgegeven. Bij ministeriële regeling worden eisen gesteld waaraan de combinatie geleider en hond moeten voldoen. Deze regels zullen op het tijdstip van inwerkingtreding van de Politiewet 2012 gelijkluidend zijn aan de regels neergelegd in de op de – Politiewet 1993 berustende – Regeling politiehonden (zie artikel 29, onderdeel c, van dit besluit).

Om in aanmerking te komen voor een certificaat dient met goed gevolg een keuring te worden afgelegd. De keuring vindt plaats door daartoe ingestelde keuringscommissies aan de hand van de daartoe in de regeling opgenomen keuringseisen.

Hoofdstuk 3. Kleding

Artikel 25

De regels over de kleding zijn dermate gedetailleerd, dat deze bij ministeriële regeling worden vastgesteld. Na inwerkingtreding van de Politiewet 2012 betreft dit de – tot dat moment op artikel 49, eerste lid, van de Politiewet 1993 berustende – Kledingregeling voor de politie (zie artikel 29, onderdeel d, van dit besluit).

Hoofdstuk 4. Goede taakuitvoering door de politie en eisen van bekwaamheid van ambtenaren van politie

Artikel 26

Het eerste lid is overgenomen uit artikel 16 van de voormalige Bewapeningsregeling politie en behelst de verplichting voor de korpschef om er zorg voor te dragen dat de desbetreffende ambtenaren slechts de beschikking krijgen over een wapen, indien zij voldoen aan de bij ministeriële regeling te stellen eisen van bekwaamheid.

In het tweede lid is deze verplichting opgenomen voor het College van procureurs-generaal wat betreft de desbetreffende ambtenaren van de rijksrecherche.

De eisen van bekwaamheid behelzen in ieder geval een jaarlijkse toetsing terzake van geweldsbeheersing, aanhoudings- en zelfverdedigingsvaardigheden en schietvaardigheid. Deze regels waren onder de Politiewet 1993 neergelegd in de Regeling toetsing geweldsbeheersing politie en blijven van kracht (artikel 29, onderdeel e, van dit besluit).

Artikel 27

Dit artikel bepaalt dat de korpschef en het College van procureurs-generaal de ambtenaren van het politiekorps onderscheidenlijk van de rijksrecherche in de gelegenheid dienen te stellen de noodzakelijke training, opleiding en toetsing te volgen. In de krachtens artikel 26, derde lid, vast te stellen ministeriële regeling (de Regeling toetsing geweldsbeheersing politie) wordt bepaald dat aan de ambtenaar een in die regeling te noemen minimum aantal uren training ter voorbereiding op de af te leggen toetsing, en toetsing wordt geboden.

Artikel 28

Dit artikel biedt de grondslag om bij ministeriële regeling regels te stellen omtrent de goede taakuitvoering door de politie en de eisen die worden gesteld aan de bekwaamheid van de ambtenaren van politie. Daarbij kan worden gedacht aan het koppelen van de inrichting van de organisatie in bepaalde eenheden en de bekwaamheidseisen van ambtenaren die behoren tot die eenheden (zie artikel 29, onderdeel f, van dit besluit).

Artikel 29

In dit artikel is de grondslag genoemd van bestaande uitvoeringsregelingen en besluiten. In het algemeen deel van de toelichting is aangegeven welke uitvoeringsregelingen worden ingetrokken.

De Minister van Veiligheid en Justitie, I. W. Opstelten

De Minister van Defensie, J. S. J. Hillen


XHistnoot
histnoot

Het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State wordt met de daarbijbehorende stukken openbaar gemaakt door publicatie in de Staatscourant.