Besluit van 25 september 2012, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 6 juli 2011 tot wijziging van de Wet werk en bijstand, de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen en enige andere wetten in verband met het afschaffen van specifiek interbestuurlijk toezicht (Wet interbestuurlijk toezicht gemeentelijke inkomens- en werkvoorzieningen)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 19 september 2012, nr. IVV/FB/12/14046;

Gelet op artikel VIII van de Wet interbestuurlijk toezicht gemeentelijke inkomens- en werkvoorzieningen;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Wet interbestuurlijk toezicht gemeentelijke inkomens- en werkvoorzieningen treedt met ingang van 1 januari 2013 in werking, met uitzondering van de artikelen VI en VII van die wet.

Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 25 september 2012

Beatrix

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom

Uitgegeven de negende oktober 2012

De Minister van Veiligheid en Justitie, I. W. Opstelten

NOTA VAN TOELICHTING

Artikel VIII van de Wet interbestuurlijk toezicht gemeentelijke inkomens- en werkvoorzieningen bepaalt dat die wet in werking treedt op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. In onderhavig besluit wordt vastgesteld dat genoemde wet in werking treedt met ingang van 1 januari 2013. Er is een uitzondering gemaakt voor de artikelen VI en VII van genoemde wet. Die artikelen betreffen wijzigingen van de Wet werk en inkomen kunstenaars en de Wet investeren in jongeren en die wetten zijn met ingang van 1 januari 2012 ingetrokken.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom

Naar boven