Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesStaatsblad 2012, 44Wet

Wet van 26 januari 2012 tot wijziging van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het provinciefonds voor het jaar 2011, vastgesteld bij de wet van 28 januari 2011, Stb. 110; laatstelijk gewijzigd bij de wet van 15 september 2011, Stb. 432;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het provinciefonds voor het jaar 2011 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de bij deze wet behorende begrotingsstaat.

Artikel 2

De vaststelling van de in artikel 1 bedoelde begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Het verplichtingenbedrag bedoeld in artikel 5, eerste lid van de Financiële-verhoudingswet (Fvw) terzake van de algemene uitkeringen wordt voor het uitkeringsjaar 2011 vastgesteld op € 726 846 000. De verplichtingenbedragen bedoeld in artikel 5, tweede lid van de Financiële-verhoudingswet ter zake integratie-uitkeringen en decentralisatie-uitkeringen zijn respectievelijk € 42 202 000 en € 491 147 000.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 december van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 december, dan treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.histnoot

Gegeven te ’s-Gravenhage, 26 januari 2012

Beatrix

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J. W. E. Spies

De Staatssecretaris van Financiën, F. H. H. Weekers

Uitgegeven de tiende februari 2012

De Minister van Veiligheid en Justitie, I. W. Opstelten

Wijziging van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Suppletoire begrotingsstaat behorende bij de Wet van 26 januari 2012, Stb. 44

Provinciefonds (x € 1 000)

   

(1)

   

(2)

   

(3)

   

Art.

Omschrijving

Stand begroting

Mutaties suppletoire begroting VJN

Mutaties suppletoire begroting NJN

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

1

provinciefonds

1 142 512

1 142 512

1 142 512

35 354

35 144

35 144

82 429

82 429

82 429


XHistnoot
histnoot

Kamerstuk 33 090 C