Besluit van 24 augustus 2012 tot vaststelling van het tijdstip van de inwerkingtreding van de artikelen van de Wet van 12 juli 2012 tot wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen in verband met het aanbrengen van grondslagen die hervorming van en bezuiniging op de kinderopvangtoeslag mogelijk maken en in verband met het incorporeren van de tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang van de gemeente en het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen in de kinderopvangtoeslag

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 17 augustus 2012 nr. KO/2012/11726;

Gelet op artikel V van de Wet van 12 juli 2012 tot wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen in verband met het aanbrengen van grondslagen die hervorming van en bezuiniging op de kinderopvangtoeslag mogelijk maken en in verband met het incorporeren van de tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang van de gemeente en het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen in de kinderopvangtoeslag;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De artikelen van de Wet van 12 juli 2012 tot wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen in verband met het aanbrengen van grondslagen die hervorming van en bezuiniging op de kinderopvangtoeslag mogelijk maken en in verband met het incorporeren van de tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang van de gemeente en het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen in de kinderopvangtoeslag treden in werking met ingang van 1 januari 2013, met uitzondering van artikel I, onderdelen Ra tot en met Re, Ua, Ub en onderdeel W voor zover het betreft de artikelen 3.8d en 3.8e, die in werking treden met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 24 augustus 2012

Beatrix

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H. G. J. Kamp

Uitgegeven de vierde september 2012

De Minister van Veiligheid en Justitie, I. W. Opstelten

NOTA VAN TOELICHTING

Dit besluit regelt de inwerkingtreding van de Wet van 12 juli 2012 tot wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen in verband met het aanbrengen van grondslagen die hervorming van en bezuiniging op de kinderopvangtoeslag mogelijk maken en in verband met het incorporeren van de tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang van de gemeente en het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen in de kinderopvangtoeslag (Stb. 2012, 327) (verder: de wet). In artikel V van de wet is bepaald dat de artikelen van de wet in werking treden op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Dit besluit bepaalt dat de artikelen van de wet in beginsel in werking treden met ingang van 1 januari 2013. Deze datum van inwerkingtreding sluit aan bij de systematiek van het toekennen van het voorschot voorafgaand aan het berekeningsjaar door Belastingdienst/Toeslagen. In december 2012 worden al beschikkingen afgegeven voor januari 2013. Op deze datum van inwerkingtreding wordt een uitzondering gemaakt voor de bepalingen die betrekking hebben op de verklaring omtrent gedrag (artikel I, onderdelen Ra tot en met Re, Ua, Ub en W voor zover het betreft de artikelen 3.8d en 3.8e). Deze bepalingen maken een einde aan de situatie dat op het niveau van beleidsregels wordt afgeweken van de Wet op de kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Kamerstukken II 2011/12, 33 212, nr. 6). Gelet op het belang om die situatie zo snel mogelijk te repareren, is afwijking van de systematiek van de vaste verandermomenten gerechtvaardigd en treden deze bepalingen zo spoedig mogelijk in werking.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H. G. J. Kamp

Naar boven