Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en WetenschapStaatsblad 2012, 368Wet

Wet van 12 juli 2012 tot wijziging van de Wet studiefinanciering 2000 in verband met het inkorten van het studentenreisrecht, het vervallen van de bijverdiengrens voor ondernemers in hun laatste studiejaar en het herstel van enkele technische onvolkomenheden

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is het studentenreisrecht in te korten, de bijverdiengrens voor ondernemers in hun laatste studiejaar te laten vervallen en enkele technische onvolkomenheden te herstellen;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

De Wet studiefinanciering 2000 wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1.1, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. Na de begripsomschrijving van prestatiebeurs wordt een nieuwe begripsomschrijving ingevoegd, luidende:

reisproduct:

elektronisch product dat studerenden kunnen laden op een OV-chipkaart wanneer zij beschikken over reisrecht,.

2. De begripsomschrijving van RSR wordt vervangen door: Regisseur Studenten Reisrecht, de rechtspersoon die in opdracht van de vervoersbedrijven tot taak heeft de digitale administratie van het reisproduct voor studerenden op de OV-chipkaart te voeren,.

B

In artikel 2.8, tweede lid, wordt «bedoeld in de artikelen 5a.12, eerste, vierde en vijfde lid,» vervangen door: bedoeld in de artikelen 5a.12, eerste, vijfde en zesde lid,.

C

In artikel 2.9, tweede lid, wordt «bedoeld in de artikelen 5a.12, eerste, vierde en vijfde lid,» vervangen door: bedoeld in de artikelen 5a.12, eerste, vijfde en zesde lid,.

D

[VERVALLEN]

E

[VERVALLEN]

F

[VERVALLEN]

G

In artikel 3.4, tweede lid, wordt «artikel 8, derde, vijfde en zesde lid van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen» vervangen door: artikel 8, derde lid, van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen.

H

[VERVALLEN]

I

[VERVALLEN]

J

In artikel 3.7, eerste lid, wordt «het vervoerbedrijf» vervangen door «de vervoersbedrijven».

K

[VERVALLEN]

L

[VERVALLEN]

M

[VERVALLEN]

N

[VERVALLEN]

O

Artikel 3.17 wordt als volgt gewijzigd:

1. Aan het einde van het derde lid, onderdeel a, vervalt «en». Onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel b door «, en» wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

 • c. de belastbare winst uit onderneming, bedoeld in artikel 3.1, tweede lid, onderdeel a, van de Wet inkomstenbelasting 2001, die in het kalenderjaar waarin de studerende zijn afsluitend examen behaalt, is verworven. Met dien verstande dat een studerende hier slechts eenmaal voor in aanmerking komt.

2. In het vierde lid wordt «het bedrag voor een thuiswonende deelnemer, bedoeld in artikel 3.8» vervangen door: de maximale aanvullende beurs voor een thuiswonende deelnemer, bedoeld in artikel 3.18.

P

[VERVALLEN]

Q

[VERVALLEN]

R

In artikel 3.23, tweede lid, onderdeel a, wordt «het vervoerbedrijf» vervangen door: de vervoersbedrijven.

S

Artikel 3.26, eerste lid, komt te luiden:

 • 1. Het reisrecht vangt aan op het moment dat de studerende het reisproduct heeft geladen op een daarvoor bestemde OV-chipkaart.

T

Artikel 3.27 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «het reisrecht te beëindigen door het deactiveren van het reisrecht,» vervangen door: het reisproduct te verwijderen.

2. In het eerste lid, onderdeel a, wordt «aanspraak op studiefinanciering» vervangen door: aanspraak op reisrecht.

3. In het eerste lid, onderdeel b, wordt «zijn reisvoorziening» vervangen door: zijn reisproduct.

4. In het tweede lid wordt «geactiveerd reisrecht» vervangen door «geladen reisproduct» en wordt «€ 68,–» vervangen door «€ 97,00».

U

Artikel 3.29, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. «te activeren reisrecht» wordt vervangen door: een geladen reisproduct.

2. «Indien het betreft een reisrecht als bedoeld in artikel 3.7, tweede lid» wordt vervangen door: Indien het betreft een reisvoorziening als bedoeld in artikel 3.7, tweede lid.

3. «een aanvraag om dit reisrecht heeft ingediend» wordt vervangen door: een aanvraag om deze reisvoorziening heeft ingediend.

V

[VERVALLEN]

W

In het derde lid van artikel 4.8 wordt «reisrecht» vervangen door «reisproduct» wordt «geactiveerd» vervangen door «geladen» en wordt «is geladen» vervangen door: is verwijderd.

X

[VERVALLEN]

Y

Artikel 5.3 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid komt te luiden:

 • 1. Studiefinanciering in de vorm van een reisvoorziening wordt in de vorm van een prestatiebeurs verstrekt gedurende de periode bedoeld in artikel 5.2, eerste lid, vermeerderd met 1 jaar.

2. In het derde lid wordt «reisrecht» vervangen door «reisproduct», wordt «geactiveerd» vervangen door «geladen» en wordt «is beëindigd» vervangen door: is verwijderd.

Z

In artikel 5.6, tiende lid, wordt «als gevolg van een lichamelijke, zintuiglijke of andere functiestoornis» vervangen door: als gevolg van een handicap of chronische ziekte.

Aa

[VERVALLEN]

Ab

[VERVALLEN]

Ac

[VERVALLEN]

Ad

[VERVALLEN]

Ae

[VERVALLEN]

Af0

In het derde lid van artikel 6:17 wordt de zinsnede «ontstaan door de toepassing van artikel 3.27, derde lid» vervangen door: ontstaan door de toepassing van artikel 3.27, tweede lid.

Af

Artikel 7.1 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, onderdeel i, wordt «reisrecht» vervangen door: reisvoorziening.

2. In het eerste lid, onderdeel j, wordt «reisrecht» vervangen door: reisvoorziening.

3. In het tweede lid, onderdeel c, wordt «reisrecht» vervangen door: reisvoorziening.

Ag

[VERVALLEN]

Ah

[VERVALLEN]

Ai

[VERVALLEN]

Aj

Artikel 12.1d vervalt.

Ak

Na artikel 12.9 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 12.9a. Reeds toegekende reisvoorziening

Op een student die een reisvoorziening als bedoeld in artikel 5.3, zoals dat artikel luidde voor het tijdstip van inwerkingtreding van artikel I, onderdeel Y, van deze Wijzigingswet van 12 juli 2012 toegekend heeft gekregen, blijft ten aanzien van deze toegekende reisvoorziening artikel 5.3 zoals dat artikel luidde voor het tijdstip van inwerkingtreding van artikel I, onderdeel Y, van deze Wijzigingswet van 12 juli 2012 van toepassing.

Al

[VERVALLEN]

Am

[VERVALLEN]

An

Artikel 12.10b komt als volgt te luiden:

Artikel 12.10b Tijdelijke afwijking van artikel 11.1

 • 1. Artikel 11.1, eerste lid, is niet van toepassing in het kalenderjaar 2011, met uitzondering van hetgeen in dat artikellid is bepaald ten aanzien van de artikelen 3.4, tweede lid. en 3.9, derde lid.

 • 2. Artikel 11.1, eerste lid, is niet van toepassing in het kalenderjaar 2012, met uitzondering van hetgeen in dat artikellid is bepaald ten aanzien van de artikelen 3.4, tweede lid, 3.9, derde lid, en artikel 3.17, eerste lid.

ARTIKEL II

Artikel 7.51 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek wordt als volgt gewijzigd:

1. Na het derde lid wordt een lid ingevoegd, luidende:

 • 3a. Het instellingsbestuur kan voorzieningen treffen voor de financiële ondersteuning van een persoon die:

  • a. niet is ingeschreven, en

  • b. indien hij ingeschreven zou staan aan een instelling aanspraak zou hebben op een vorm van studiefinanciering als bedoeld in artikel 5.2 van de Wet studiefinanciering 2000.

2. In het vierde lid, eerste volzin, wordt na «van dit artikel» ingevoegd:, met uitzondering van lid 3a.

3. Na het vierde lid wordt een lid ingevoegd, luidende:

 • 4a. De voorziening, bedoeld in lid 3a,

  • a. heeft de vorm van een overeenkomst,

  • b. wordt slechts getroffen voor de periode van een jaar,

  • c. wordt slechts getroffen voor een persoon die naar het oordeel van het instellingsbestuur activiteiten uitvoert op bestuurlijk of maatschappelijk gebied die mede in het belang zijn van de instelling en niet commercieel van aard zijn, en

  • d. bevat in elk geval een regeling op grond waarvan de persoon voor wie de voorziening wordt getroffen toegang heeft tot de voorzieningen van de instelling, niet zijnde het onderwijs.

ARTIKEL III

[VERVALLEN]

ARTIKEL IIIA

Artikel 1.4, onderdeel a, van de Wet studiefinanciering BES komt als volgt te luiden:

 • a. de Nederlandse nationaliteit bezit en woonplaats heeft in een openbaar lichaam; of

ARTIKEL IV

 • 1. Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, treedt artikel I, onderdeel O, met uitzondering van subonderdeel 2 en onderdeel An, in werking en werkt terug tot en met 1 januari 2011.

 • 2. De overige artikelen van deze wet en onderdelen van artikel I treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.histnoot

Gegeven te ’s-Gravenhage, 12 juli 2012

Beatrix

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra

De Staatssecretaris van Financiën, F. H. H. Weekers

Uitgegeven de eenentwintigste augustus 2012

De Minister van Veiligheid en Justitie, I. W. Opstelten


XHistnoot
histnoot

Kamerstuk 33 145