Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en WetenschapStaatsblad 2012, 344Klein Koninklijk Besluit

Besluit van 11 juli 2012, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 8 maart 2012 tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet verzelfstandiging Informatiseringsbank in verband met het gebruik van het persoonsgebonden nummer bij onder meer de uitwisseling van leer- en begeleidingsgegevens van leerlingen (Stb. 2012, 157), alsmede van het Besluit uitwisseling leer- en begeleidingsgegevens

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van 6 juli 2012, nr. WJZ/414258 (10241), directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Gelet op artikel VII van de Wet van 8 maart 2012 tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet verzelfstandiging Informatiseringsbank in verband met het gebruik van het persoonsgebonden nummer bij onder meer de uitwisseling van leer- en begeleidingsgegevens van leerlingen (Stb. 2012, 157) en artikel 10 van het Besluit uitwisseling leer- en begeleidingsgegevens;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Wet van 8 maart 2012 tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet verzelfstandiging Informatiseringsbank in verband met het gebruik van het persoonsgebonden nummer bij onder meer de uitwisseling van leer- en begeleidingsgegevens van leerlingen (Stb. 2012, 157), alsmede het Besluit uitwisseling leer- en begeleidingsgegevens treden in werking met ingang van 1 augustus 2012.

Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 11 juli 2012

Beatrix

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J. M. van Bijsterveldt-Vliegenthart

Uitgegeven de vierentwintigste juli 2012

De Minister van Veiligheid en Justitie, I. W. Opstelten

NOTA VAN TOELICHTING

Het Besluit uitwisseling leer- en begeleidingsgegevens1 geeft een nadere invulling aan de Wet van 8 maart 2012 tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet verzelfstandiging Informatiseringsbank in verband met het gebruik van het persoonsgebonden nummer bij onder meer de uitwisseling van leer- en begeleidingsgegevens van leerlingen (Stb. 2012, 157).

Het Besluit uitwisseling leer- en begeleidingsgegevens treedt daarom gelijktijdig met de genoemde wet in werking, met ingang van 1 augustus 2012. Hiermee wordt voor wat betreft het Besluit uitwisseling leer- en begeleidingsgegevens niet voldaan aan de minimale termijn van 2 maanden tussen publicatie en inwerkingtreding, zoals volgt uit het beleid rondom vaste verandermomenten. Zoals al in het artikelsgewijze deel van de nota van toelichting bij het besluit is vermeld, is een spoedige inwerkingtreding echter gewenst. De door het onderwijsveld gewenste helderheid wordt door middel van dit besluit geboden. Het biedt een kader waarbinnen uitwisseling van de in het besluit omschreven gegevens met gebruik van het persoonsgebonden nummer mogelijk wordt gemaakt.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J. M. van Bijsterveldt-Vliegenthart


X Noot
1

Besluit van 2 mei 2012, houdende nadere voorschriften omtrent het onderwijskundig rapport en de specificatie van leer- en begeleidingsgegevens (Stb. 2012, 234).