Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van FinanciënStaatsblad 2012, 219Wet

Wet van 10 mei 2012 tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht en de Wet toezicht financiële verslaggeving in verband met de herziene richtlijn prospectus

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat in verband met Richtlijn 2010/73/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot wijziging van Richtlijn 2003/71/EG betreffende het prospectus dat gepubliceerd moet worden wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel worden toegelaten en Richtlijn 2004/109/EG betreffende de transparantievereisten die gelden voor informatie over uitgevende instellingen waarvan effecten tot de handel op een gereglementeerde markt zijn toegelaten (PbEU L327/1), het noodzakelijk is om de Wet op het financieel toezicht en de Wet toezicht financiële verslaggeving te wijzigen;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State te hebben gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

De Wet op het financieel toezicht wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1:1 wordt als volgt gewijzigd:

1. De definitie van gekwalificeerde belegger komt te luiden:

gekwalificeerde belegger:
 • a. professionele belegger, tenzij deze heeft verzocht om als niet-professionele belegger te worden behandeld overeenkomstig bijlage II, afdeling I, van de richtlijn markten voor financiële instrumenten en artikel 28, derde lid, aanhef en onderdeel b, van de uitvoeringsrichtlijn markten voor financiële instrumenten;

 • b. een persoon die op verzoek wordt behandeld als professionele belegger overeenkomstig bijlage II, afdelingen I en II, van de richtlijn markten voor financiële instrumenten; of

 • c. een in aanmerking komende tegenpartij, tenzij deze heeft verzocht om als niet-professionele belegger te worden behandeld overeenkomstig artikel 28, derde lid, aanhef en onderdeel a, van de uitvoeringsrichtlijn markten voor financiële instrumenten;

2. In de definitie van gereglementeerde informatie wordt «5:25f» vervangen door: 5:25e.

B

Artikel 1:109 vervalt.

C

Aan artikel 5:1 worden onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel e door een puntkomma twee onderdelen toegevoegd, luidende:

f. kleine en middelgrote onderneming:

een onderneming die volgens de meest recente jaarrekening of geconsolideerde jaarrekening aan ten minste twee van de volgende drie criteria voldoet:

 • 1°. een gemiddeld aantal werknemers gedurende het boekjaar van minder dan 250;

 • 2°. een balanstotaal van ten hoogste € 43 000 000;

 • 3°. een jaarlijkse netto-omzet van ten hoogste € 50 000 000;

g. onderneming met beperkte beurswaarde:

op een gereglementeerde markt toegelaten onderneming die op basis van de eindejaarskoersen van de voorgaande drie kalenderjaren een gemiddelde beurswaarde had van minder dan € 100 000 000.

D

Na artikel 5:1a wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 5:1b

Onverminderd de Wet bescherming persoonsgegevens, deelt een beleggingsonderneming of bank de kwalificatie van haar cliënten als professionele beleggers op verzoek aan de uitgevende instelling mede.

E

Artikel 5:3 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid wordt als volgt gewijzigd:

a. In onderdeel b wordt «100» vervangen door: 150.

b. In onderdeel e wordt «aanbieding van effecten» vervangen door: aanbieding van effecten in de Europese Economische Ruimte.

2. Het tweede lid wordt als volgt gewijzigd:

a. Onderdeel d komt te luiden:

 • d. dividenden die aan aandeelhouders worden uitbetaald in de vorm van certificaten van aandelen of aandelen van dezelfde categorie of klasse als de waardebewijzen uit hoofde waarvan die dividenden worden betaald, indien een document beschikbaar wordt gesteld dat informatie bevat over het aantal en de kenmerken van de aangeboden waardebewijzen en de redenen voor en de bijzonderheden van de aanbieding; of

b. Onderdeel e wordt als volgt gewijzigd:

1°. In onderdeel e vervalt de zinsnede «waarvan effecten tot de handel op een gereglementeerde markt zijn toegelaten,».

2°. Aan onderdeel e wordt onder vervanging van de punt door een komma een zinsnede toegevoegd, luidende: en die werkgever of de met die werkgever in een groep verbonden rechtspersoon, vennootschap of instelling haar zetel:

 • in de Europese Economische Ruimte heeft; of

 • buiten de Europese Economische Ruimte heeft en haar effecten tot de handel op een gereglementeerde markt zijn toegelaten; of

 • buiten de Europese Economische Ruimte heeft en haar effecten tot de handel op een markt van een derde land worden toegelaten indien er adequate documentatie – waaronder het beschikbaar gestelde document – ten minste beschikbaar is in een taal die in internationale financiële kringen gebruikelijk is en de Europese Commissie voor de betrokken markt in het derde land een gelijkwaardigheidsbesluit als bedoeld in artikel 4, eerste lid, van de richtlijn prospectus conform de procedure bedoeld in artikel 24, tweede lid, van de richtlijn prospectus heeft genomen.

F

Na artikel 5:3 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 5:3a

 • 1. De Autoriteit Financiële Markten kan de Europese Commissie verzoeken om te verklaren dat het juridische en toezichthoudende kader van een staat die geen lidstaat is, verzekert dat een in die staat toegestane gereglementeerde markt aan juridisch bindende voorschriften beantwoordt, die voor de doeleinden van de toepassing van de vrijstelling, bedoeld in artikel 5:3, tweede lid, onderdeel e, gelijkwaardig zijn aan de vereisten welke voortvloeien uit de richtlijn marktmisbruik en titel III van de richtlijn markten voor financiële instrumenten alsmede uit de richtlijn transparantie, en de gereglementeerde markt in die staat aan effectief toezicht en effectieve handhaving is onderworpen.

 • 2. De Autoriteit Financiële Markten motiveert bij het indienen van het verzoek, bedoeld in artikel 5:3a, eerste lid, waarom het juridische en toezichthoudende kader van de betrokken staat die geen lidstaat is als gelijkwaardig moet worden beschouwd en verstrekt daartoe relevante informatie aan de Europese Commissie.

G

Aan artikel 5:10, eerste lid, wordt een volzin toegevoegd, luidende: Tegelijk met het verstrekken van de kennisgeving aan de toezichthoudende instantie van een andere lidstaat, verstrekt de Autoriteit Financiële Markten de kennisgeving aan de uitgevende instelling of de voor het opstellen van het prospectus verantwoordelijke persoon die om het versturen van de kennisgeving heeft verzocht.

H

Aan artikel 5:13 wordt een lid toegevoegd, luidende:

 • 3. Het prospectus vermeldt of de verantwoordelijkheid voor de in een prospectus verstrekte informatie berust bij de uitgevende instelling, haar leidinggevend of toezichthoudend orgaan of het bestuur, de aanbieder, de aanvrager van de toelating tot de handel op een gereglementeerde markt of de garant.

I

Artikel 5:14 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid komt te luiden:

 • 1. De samenvatting verstrekt op beknopte wijze en in niet-technische bewoordingen de kerngegevens bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel s, van de richtlijn prospectus in de taal waarin het prospectus oorspronkelijk is opgesteld. In combinatie met het prospectus verschaffen de vorm en inhoud van de samenvatting van het prospectus de nodige gegevens over de wezenlijke elementen van de betreffende effecten om beleggers te helpen wanneer zij overwegen in die effecten te investeren. De samenvatting wordt opgesteld in het gemeenschappelijk formaat bedoeld in artikel 5, tweede lid, van de richtlijn prospectus, zodat zij makkelijk vergeleken kan worden met de samenvattingen betreffende soortgelijke effecten.

2. Aan het tweede lid, onderdeel d, wordt onder vervanging van de punt aan het slot door een komma een zinsnede toegevoegd, luidende: of indien de samenvatting gelezen in samenhang met de andere delen van het prospectus, niet de kerngegevens bevat om beleggers te helpen wanneer zij overwegen in die effecten te investeren.

J

Aan artikel 5:15, derde lid, eerste volzin, wordt onder vervanging van de punt aan het slot door een komma een zinsnede toegevoegd, luidende: tenzij die gegevens in een document ter aanvulling op het registratiedocument overeenkomstig artikel 5:23 zijn verstrekt.

K

Artikel 5:16 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het tweede lid wordt als volgt gewijzigd:

a. In de eerste volzin wordt de zinsnede «bij de Autoriteit Financiële Markten» vervangen door: bij de Autoriteit Financiële Markten en bij de toezichthoudende instanties van de andere lidstaten waaraan de Autoriteit Financiële Markten een verklaring als bedoeld in artikel 5:10, eerste lid, heeft verstrekt.

b. De tweede volzin vervalt.

2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

 • 3. De definitieve voorwaarden, bedoeld in het tweede lid, hebben het formaat bedoeld in artikel 5, vijfde lid van de richtlijn prospectus, en bevatten uitsluitend gegevens die betrekking hebben op de verrichtingsnota. De definitieve voorwaarden worden niet gebruikt om het basisprospectus aan te vullen. Artikel 5:18, eerste lid, is van overeenkomstige toepassing.

L

In artikel 5:17, eerste lid, wordt de zinsnede «de titels IV of V van de richtlijn nr. 2001/34/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 28 mei 2001 betreffende de toelating van effecten tot de officiële notering aan een effectenbeurs en de informatie doe over deze effecten moet worden gepubliceerd (PbEU L 184)» vervangen door: de richtlijn transparantie.

M

In artikel 5:19, vierde lid, wordt «€ 50 000» telkens vervangen door: € 100 000.

N

Artikel 5:21, derde lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. In de onderdelen a en b wordt voor de puntkomma aan het slot telkens ingevoegd: , mits het prospectus ook elektronisch wordt gepubliceerd overeenkomstig onderdeel c.

2. In onderdeel c wordt «en, in voorkomend geval,» vervangen door: of, in voorkomend geval,.

O

Artikel 5:22 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste, tweede en derde lid wordt «algemeenverkrijgbaarstelling» telkens vervangen door: goedkeuring.

2. Het vierde lid komt te luiden:

 • 4. Een eerder gedeponeerd en goedgekeurd registratiedocument als bedoeld in artikel 5:15, eerste lid, onderdeel b, onder 1°, is geldig voor een periode van ten hoogste twaalf maanden na goedkeuring van het registratiedocument. Het registratiedocument dat vergezeld gaat van de eventueel overeenkomstig artikel 5:15, derde lid, geactualiseerde verrichtingsnota en de samenvatting of dat vergezeld gaat van een verrichtingsnota en samenvatting en geactualiseerd is met een document ter aanvulling van het prospectus als bedoeld in artikel 5:23, eerste lid, vormt een geldig prospectus.

P

Artikel 5:23 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt de zinsnede «en het tijdstip waarop de handel in de desbetreffende effecten op een in Nederland gelegen of functionerende gereglementeerde markt aanvangt of de aanbieding van de desbetreffende effecten aan het publiek in Nederland wordt afgesloten» vervangen door: en de definitieve afsluiting van de aanbieding of, in voorkomend geval, het tijdstip waarop de handel in de desbetreffende effecten op een gereglementeerde markt aanvangt indien dat tijdstip later valt.

2. Aan het derde lid wordt een volzin toegevoegd, luidende: Artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht blijft buiten toepassing.

3. Het zesde lid wordt als volgt gewijzigd:

a. Onder vervanging van de punt aan het slot door een komma wordt een zinsnede toegevoegd, luidende: op voorwaarde dat de in het eerste lid bedoelde nieuwe ontwikkeling, vergissing of onjuistheid zich voor de definitieve afsluiting van de aanbieding aan het publiek en de levering van de effecten voordeed.

b. Er worden twee volzinnen toegevoegd, luidende: Deze termijn kan door de uitgevende instelling of aanbieder worden verlengd. Het document ter aanvulling van het prospectus vermeldt de uiterste datum waarop van dat recht gebruik kan worden gemaakt.

4. Het zevende lid vervalt onder vernummering van het achtste lid tot het zevende lid.

Q

In artikel 5:25a, eerste lid, onderdeel c, onder 1°, wordt de zinsnede «waar zij overeenkomstig artikel 10 van de richtlijn prospectus de jaarlijks te verstrekken informatie moet indienen» vervangen door: waar de effecten voor de eerste maal na de datum van inwerkingtreding van de richtlijn prospectus aan het publiek worden aangeboden of waar voor de eerste maal toelating tot de handel op een gereglementeerde markt wordt aangevraagd, tenzij hierdoor de lidstaat van herkomst niet volgens de voorkeur van de uitgevende instelling met zetel in een staat die geen lidstaat is, is bepaald en deze achteraf een keuze maakt voor een andere lidstaat van herkomst.

R

In het eerste lid van artikel 5:25b wordt de zinsnede «de artikelen 5:25f en 5:25i» vervangen door: artikel 5:25i.

S

Artikel 5:25f vervalt.

T

Artikel 5:25g wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid wordt «€ 50 000» wordt vervangen door: € 100 000.

2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

 • 3. In afwijking van het tweede lid is deze paragraaf niet van toepassing op uitgevende instellingen die uitsluitend obligaties uitgeven die tot de handel op een gereglementeerde markt in de Europese Unie zijn toegelaten en waarvan de nominale waarde per eenheid ten minste € 50 000 bedraagt of de tegenwaarde daarvan, op de datum van uitgifte, in een andere munteenheid, en die al voor 31 december 2010 tot de handel op een gereglementeerde markt in de Europese Unie waren toegelaten, zulks voor de looptijd van deze obligaties.

U

Artikel 5:25l, vijfde lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. De zinsnede «ten minste € 50 000» wordt vervangen door: ten minste € 100 000.

2. Er wordt een volzin toegevoegd, luidende: De uitgevende instelling kan een vergaderplaats in een andere lidstaat kiezen als alleen houders van obligaties met een nominale waarde per eenheid van ten minste € 50 000 of de tegenwaarde daarvan, op de datum van uitgifte, in een andere munteenheid, worden uitgenodigd, en die obligaties al voor 31 december 2010 tot de handel op een gereglementeerde markt in de Europese Unie waren toegelaten, zulks voor de looptijd van deze obligaties, mits in die andere lidstaat alle nodige faciliteiten en informatie ter beschikking worden gesteld opdat deze obligatiehouders hun rechten kunnen uitoefenen.

V

Artikel 5:25p, wordt als volgt gewijzigd:

1. In het vierde lid wordt «€ 50 000» telkens vervangen door: € 100 000.

2. Onder vernummering van het vijfde tot het zesde lid, wordt een lid ingevoegd, luidende:

 • 5. Een uitgevende instelling stelt de gereglementeerde informatie met betrekking tot effecten met een nominale waarde per eenheid van ten minste € 50 000 of, indien het effecten in een andere munteenheid dan de euro betreft, met een nominale waarde per eenheid die op datum van uitgifte omgerekend ten minste gelijk is aan € 50 000, die al voor 31 december 2010 tot de handel op een in Nederland of in een andere lidstaat gelegen of functionerende gereglementeerde markt zijn toegelaten, in afwijking van het tweede lid, zulks voor de looptijd van deze obligaties, algemeen verkrijgbaar:

  • a. in een taal die door de toezichthoudende instantie van die lidstaat wordt aanvaard; of

  • b. in een taal die in internationale financiële kringen gebruikelijk is.

3. In het zesde lid (nieuw) wordt de zinsnede: «het eerste tot en met het vierde lid» vervangen door: het eerste tot en met het vijfde lid.

W

In artikel 5:25s, eerste lid, vervalt de zinsnede «5:25f,».

ARTIKEL II

In artikel 1a, eerste lid, Wet toezicht financiële verslaggeving wordt «€ 50 000» vervangen door: € 100 000.

ARTIKEL III

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.histnoot

Gegeven te ’s-Gravenhage, 10 mei 2012

Beatrix

De Minister van Financiën, J. C. de Jager

Uitgegeven de vierentwintigste mei 2012

De Minister van Veiligheid en Justitie, I. W. Opstelten


XHistnoot
histnoot

Kamerstuk 33 023