Besluit van 8 maart 2012 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet wijziging ingangsdatum AOW-ouderdomspensioen en enkele artikelen van de Verzamelwet SZW 2012

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 2 maart 2012, nr. IVV/OOG/2012/3152,

Gelet op de artikelen XXII van de Wet wijziging ingangsdatum AOW-ouderdomspensioen en XXX van de Verzamelwet SZW 2012;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Met ingang van 1 april 2012 treden in werking:

  • a. de Wet wijziging ingangsdatum AOW-ouderdomspensioen;

  • b. de artikelen II, onderdelen OA en E, en III, onderdeel OA, van de Verzamelwet SZW 2012.

Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 8 maart 2012

Beatrix

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H. G. J. Kamp

Uitgegeven de twintigste maart 2012

De Minister van Veiligheid en Justitie, I. W. Opstelten

TOELICHTING

Dit besluit regelt de inwerkingtreding van de Wet wijziging ingangsdatum AOW-ouderdomspensioen en enkele artikelen van de Verzamelwet SZW 2012.

In de toelichting bij het Besluit van 12 december 2011 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van enkele artikelen van de Wet harmonisatie en vereenvoudiging socialezekerheidswetgeving en van de Verzamelwet SZW 2012 (Stb. 619) is reeds aangegeven dat de inwerkingtreding van de artikelen van de Verzamelwet SZW 2012 die betrekking hebben op het voorstel van Wet wijziging ingangsdatum AOW-ouderdomspensioen met de inwerkingtreding van die wet geregeld zou worden. Dit betreft de artikelen II, onderdelen OA en E, en III, onderdeel OA. Het gaat om wijziging van artikelen van de Algemene nabestaandenwet en de Algemene Ouderdomswet die destijds niet meer in het voorstel van Wet wijziging ingangsdatum AOW-ouderdomspensioen konden worden opgenomen, omdat dit wetsvoorstel al bij de Eerste Kamer in behandeling was.

Met de inwerkingtreding van de Wet wijziging ingangsdatum AOW-ouderdomspensioen treedt ook het Besluit van 9 februari 2012 tot aanpassing van diverse besluiten in verband met de Wet wijziging ingangsdatum AOW-ouderdomspensioen (Stb. 69) in werking. In artikel XV van dat besluit is namelijk bepaald dat dat besluit (met uitzondering van artikel XIV) in werking treedt op het tijdstip waarop de Wet wijziging ingangsdatum AOW-ouderdomspensioen in werking treedt.

Bij de vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding wordt afgeweken van de in de Aanwijzingen voor de regelgeving (Ar. 174) opgenomen vaste verandermomenten van 1 januari of 1 juli. Reden daarvoor is dat in het kader van de schriftelijke behandeling van het wetsvoorstel de beoogde inwerkingtreding per 1 januari 2012 drie maanden is uitgesteld om een zorgvuldige voorlichting richting betrokkenen mogelijk te maken en om sociale partners meer tijd te geven om de cao’s aan te passen. Dit uitstel levert al een besparingsverlies op van € 16 mln in 2012. Omdat het wetsvoorstel onderdeel uitmaakt van de maatregelen van het kabinet om de overheidsfinanciën weer gezond te maken en uitstel tot 1 juli een verder besparingsverlies zou opleveren, is daarvan afgezien.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H. G. J. Kamp

Naar boven