Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Sociale Zaken en WerkgelegenheidStaatsblad 2011, 99Wet

Wet van 28 januari 2011, houdende wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2009 (slotwet)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV), van de begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten van dit ministerie, alle voor het jaar 2009 en vastgesteld bij de wet van 29 januari 2009, Stb. 80, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 29 januari 2010, Stb. 77;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2009 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat inzake de diensten die een baten-lastenstelsel voeren voor het jaar 2009 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De vaststelling van de in de artikelen 1 en 2 bedoelde begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.histnoot

Gegeven te ’s-Gravenhage, 28 januari 2011

Beatrix

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

H. G. J. Kamp

Uitgegeven de eerste maart 2011

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I. W. Opstelten

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2009 (slotwet)

Departementale suppletore begrotingsstaat (slotwet) behorende bij de Wet van 28 januari 2011,Stb. 99

Begroting 2009

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV)

(x € 1 000)

  

(1)

(2)

(3)

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletore begroting

Mutaties (+ of –) 2e suppletore begroting

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

 

25 417 569

776 930

 

1 341 435

7 480

 

206 643

86 652

           
 

Beleidsartikelen

         

41

Inkomensbeleid

1 663

1 660

0

3 51

1 21

0

– 97

– 115

0

42

Arbeidsparticipatie

23 460

25 561

18 898

4 050

3 600

0

34 537

34 484

– 2 000

43

Arbeidsverhoudingen

26 091

26 418

1 228

– 563

– 1 088

0

– 1 767

– 2 110

 – 600

44

Arbeidsomstandigheden en verzuim

64 049

64 570

5 132

5 390

5 390

0

– 4 132

– 4 132

6 900

45

Pensioenbeleid

1 890

1 889

0

243

200

0

28

– 35

0

46

Inkomensbescherming met activering

6 537 347

6 539 047

0

83 690

83 590

150

159 206

162 464

46 620

47

Aan het werk: Bemiddeling en Re-integratie

2 314 152

2 316 152

223 470

1 913 247

– 88 537

45 436

4 497

4 685

5 432

48

Sociale werkvoorziening

2 436 693

2 436 693

522 706

77

77

– 38 106

148 185

73 453

22 300

49

Overige inkomensbescherming

347 520

347 520

0

12 217

12 217

0

11 676

11 676

0

50

Tegemoetkoming specifieke kosten

143 859

143 859

0

– 5 120

– 5 120

0

1 885

1 885

0

51

Rijksbijdragen aan sociale fondsen en spaarfonds AOW

13 288 012

13 288 012

0

1 227 450

1 227 450

0

57 095

57 095

0

           
 

Niet-beleidsartikelen

         

97

Aflopende regelingen

154

336

0

1 770

1 770

0

– 4

– 4

8 000

98

Algemeen

201 666

201 114

5 496

7 257

7 370

0

– 13 416

– 13 570

0

99

Nominaal en Onvoorzien

24 738

24 738

0

94 395

94 395

0

– 119 133

– 119 133

0

  

(4)=(1) +(2)+(3)

(5)

(6)=(5)–(4)

Art.

Omschrijving

Totaal geraamd

Realisatie

Slotwetmutaties (+ of –) (+ = tekortschietend geraamd bedrag)

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

 

26 965 647

871 062

 

26 900 617

913 399

 

– 65 030

42 337

           
 

Beleidsartikelen

         
           

41

Inkomensbeleid

1 917

1 666

0

1 722

1 359

0

– 195

– 307

0

42

Arbeidsparticipatie

62 047

63 645

16 898

31 664

33 310

20 624

– 30 383

– 30 335

3 726

43

Arbeidsverhoudingen

23 761

23 220

628

21 326

21 675

760

– 2 435

– 1 545

132

44

Arbeidsomstandigheden en verzuim

65 307

65 828

12 032

59 006

58 288

11 978

– 6 301

– 7 540

– 54

45

Pensioenbeleid

2 161

2 054

0

1 943

2 011

11

– 218

– 43

11

46

Inkomensbescherming met activering

6 780 243

6 785 101

46 770

7 510 742

6 767 571

57 268

730 499

– 17 530

10 498

47

Aan het werk: Bemiddeling en Re-integratie

4 231 896

2 232 300

274 338

4 065 838

2 228 175

290 344

– 166 058

– 4 125

16 006

48

Sociale werkvoorziening

2 584 955

2 510 223

506 900

2 578 336

2 503 787

509 690

– 6 619

– 6 436

2 790

49

Overige inkomensbescherming

371 413

371 413

0

386 214

386 214

2 410

14 801

14 801

2 410

50

Tegemoetkoming specifieke kosten

140 624

140 624

0

147 817

147 817

828

7 193

7 193

828

51

Rijksbijdragen aan sociale fondsen en spaarfonds AOW

14 572 557

14 572 557

0

14 561 020

14 561 020

1 955

– 11 537

– 11 537

1 955

           
 

Niet-beleidsartikelen

         

97

Aflopende regelingen

1 920

2 102

8 000

431

1 033

8 811

– 1 489

– 1 069

811

98

Algemeen

195 507

194 914

5 496

187 395

188 357

8 720

– 8 112

– 6 557

3 224

99

Nominaal en Onvoorzien

0

0

0

0

0

0

0

 

0

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2009 (slotwet)

Suppletore begrotingsstaat inzake de baten-lastendienst(en) (slotwet) behorende bij de Wet van 28 januari 2011,Stb. 99

Begroting 2009

Baten-lastendienst Agentschap SZW en Inspectie Werk en Inkomen

(x € 1 000)

 

(1)

(2)

(3)

(4)=(1)+(2)+(3)

(5)

(6)=(5)–(4)

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) eerste suppletore begroting

Mutaties (+ of –) tweede suppletore begroting

Totaal geraamd

Realisatie

Slotwetmutaties (+ of –) (+ = tekortschietend beschikbaar bedrag)

Agentschap SZW

      

Totaal baten

15 800

2 237

0

18 037

19 029

992

Totaal lasten

15 800

2 237

0

18 037

18 724

687

Saldo van baten en lasten

0

0

0

0

305

305

       

Totale kapitaalontvangsten

0

0

0

0

– 15

– 15

Totale kapitaaluitgaven

100

0

0

100

3

– 97

Inspectie Werk en Inkomen

      

Totale baten

22 234

0

– 3 579

18 655

22 685

4 030

Totale lasten

21 680

0

– 4 015

17 665

22 683

5 018

Saldo van baten en lasten

554

0

436

990

2

– 988

       

Totale kapitaalontvangsten

0

0

0

0

5 643

5 643

Totale kapitaaluitgaven

1 284

0

– 375

909

904

– 5


XHistnoot
histnoot

Kamerstuk 32 360 XV