Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en SportStaatsblad 2011, 92Wet

Wet van 28 januari 2011 tot wijziging van de begrotingsstaten van Jeugd en Gezin (XVII) voor het jaar 2009 (slotwet)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de begrotingsstaten van Jeugd en Gezin (XVII) voor het jaar 2009;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De slotwetmutaties in de begrotingsstaat van Jeugd en Gezin (XVII) voor het jaar 2009 worden vastgesteld als volgt:

A. Begrotingsstaat (bedragen x € 1 000)

Art. nr.

Artikelomschrijving

Slotwetmutaties

Slotwetmutaties

Slotwetmutaties

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

1

Gezin en inkomen

33 783

33 783

105 713

2

Gezond opgroeien

– 25 289

– 6 422

865

3

Zorg en bescherming

– 4 963

– 6 647

6 229

98

Algemeen

– 8

– 8

0

99

Nominaal en onvoorzien

0

0

0

Artikel 2

  • 1. In afwijking van artikel 54, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2001 geldt voor het jaarverslag van Jeugd en Gezin voor het jaar 2009 dat het in dat artikellid bedoelde inzicht per beleidsartikel in de toelichting bij de verantwoordingsstaat beperkt kan blijven tot de onderdelen c, d en f van dat artikellid.

  • 2. In afwijking van artikel 54, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 wordt in het jaarverslag van Jeugd en Gezin voor het jaar 2009 de informatie, bedoeld in dat artikellid, niet per beleidsartikel opgenomen. Deze informatie wordt in het jaarverslag gekoppeld aan door Onze Minister voor Jeugd en Gezin aangewezen beleidsprioriteiten en vermeld in het beleidsverslag.

Artikel 3

In afwijking van artikel 54, tweede lid, van de Comptabiliteitswet 2001, zijn in dit jaarverslag naast de verantwoordingscijfers over 2009, de cijfers van 2008 opgenomen. Immers, de begroting 2008 was de allereerste begroting van Jeugd en Gezin.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.histnoot

Gegeven te ’s-Gravenhage, 28 januari 2011

Beatrix

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. I. Schippers

Uitgegeven de eerste maart 2011

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I. W. Opstelten


XHistnoot
histnoot

Kamerstuk 32 360 XVII