Besluit van 11 februari 2011 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Reparatiewet BZK 2010

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 8 februari 2011, nr. 2011-2000017249, CZW/WSG;

Gelet op artikel XXIX, eerste lid, van de Reparatiewet BZK 2010;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

  • 1. De Reparatiewet BZK 2010 treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst, met uitzondering van de artikelen II, VIII, VIIIa, XIV, XIX en XXII.

  • 2. De artikelen VIII, met uitzondering van onderdeel A, en VIIIa treden in werking met ingang van 1 april 2011.

  • 3. Artikel XIV treedt in werking met ingang van 1 maart 2011.

Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 11 februari 2011

Beatrix

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J. P. H. Donner

Uitgegeven de tweeëntwintigste februari 2011

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I. W. Opstelten

Naar boven