Besluit van 22 december 2011, houdende de vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wijzigingswet financiële markten 2012, alsmede twee andere wetten tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Financiën van 21 december 2011, FM/2011/10253 M, Generale Thesaurie, directie Financiële Markten, afdeling Institutioneel Beleid en Integriteit;

Gelet op artikel XI van de Wijzigingswet financiële markten 2012, artikel III van de Wet van 1 december 2011 tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met de introductie van een meldingsplicht voor bepaalde cash settled instrumenten (Stb. 2011, 611), en artikel XXI van de Wet van 22 december 2011 tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten ter implementatie van richtlijn nr. 2009/110/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de toegang tot, de uitoefening van en het prudentieel toezicht op de werkzaamheden van instellingen voor elektronisch geld, tot wijziging van de Richtlijnen 2005/60/EG en 2006/48/EG en tot intrekking van Richtlijn 2000/46/EG (PbEU L 267);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De volgende wetten treden met ingang van 1 januari 2012 in werking:

  • a. de Wijzigingswet financiële markten 2012 met uitzondering van artikel I, onderdelen B, C, onder 1, F tot en met I, L tot en met N, O, onder 2, P, Q, onder 1, R, onder 1 en 3, S, DD, SS tot en met XX, ZZ, CCC, XXX, AAAA, BBBB, CCCC, onder 6 tot en met 9, en DDDD, onder 6 tot en met 9, en de artikelen III, IV, VI, onderdelen C, onder 1, en D, onder 1, VII, VIII en IX, die in werking treden met ingang van 1 juli 2012;

  • b. de Wet van 1 december 2011 tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met de introductie van een meldingsplicht voor bepaalde cash settled instrumenten (Stb. 2011, 611);

  • c. de Wet van 22 december 2011 tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten ter implementatie van richtlijn nr. 2009/110/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de toegang tot, de uitoefening van en het prudentieel toezicht op de werkzaamheden van instellingen voor elektronisch geld, tot wijziging van de Richtlijnen 2005/60/EG en 2006/48/EG en tot intrekking van Richtlijn 2000/46/EG (PbEU L 267).

Onze Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 22 december 2011

Beatrix

De Minister van Financiën,

J. C. de Jager

Uitgegeven de negenentwintigste december 2011

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I. W. Opstelten

NOTA VAN TOELICHTING

De in het besluit genoemde wetten treden in werking met ingang van 1 januari 2011 met uitzondering van een aantal artikelen van de Wijzigingswet financiële markten 2012 die op 1 juli 2012 in werking treden. Voor de desbetreffende artikelen is nog uitvoeringsregelgeving nodig.

Het betreft de onderdelen van de Wijzigingwet financiële markten 2012 die betrekking hebben op het in de Wet op het financieel toezicht opnemen van de bepalingen aangaande wisselinstellingen en de daarmee samenhangende intrekking van de Wet op de geldtransactiekantoren, de bepalingen betreffende de biedingsregels, de emissierechten en het kader implementatie van verordeningen, alsmede de wijziging van de Wet toezicht trustkantoren.

De Minister van Financiën,

J. C. de Jager

Naar boven