Wet van 1 december 2011 tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met introductie van een meldingsplicht voor bepaalde cash settled instrumenten

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de Wet op het financieel toezicht te wijzigen in verband met introductie van een meldingsplicht voor bepaalde cash settled instrumenten;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

In artikel 5:45 van de Wet op het financieel toezicht wordt onder vernummering van het tiende lid tot elfde lid een lid ingevoegd, luidende:

 • 10. Iemand wordt geacht te beschikken over de aandelen indien hij:

  • a. een financieel instrument houdt waarvan de waardestijging mede afhankelijk is van de waardestijging van aandelen of daaraan verbonden uitkeringen en op grond waarvan hij geen recht heeft op verwerving van een aandeel als bedoeld in artikel 5:33, eerste lid, onderdeel b;

  • b. op basis van een optie verplicht kan worden om aandelen als bedoeld in artikel 5:33, eerste lid, onderdeel b, te kopen; of

  • c. een ander contract heeft gesloten op grond waarvan hij een met een aandeel als bedoeld in artikel 5:33, eerste lid, onderdeel b, vergelijkbare economische positie heeft.

ARTIKEL II

 • 1. Een ieder die op het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet, naar hij weet of behoort te weten, beschikt over tenminste vijf procent van het kapitaal in een uitgevende instelling als bedoeld in artikel 5:33, eerste lid, onderdeel a, van de Wet op het financieel toezicht doet daarvan binnen vier weken na dat tijdstip melding aan de Stichting Autoriteit Financiële Markten:

  • a. indien hij daarvan niet eerder melding heeft gedaan; of

  • b. indien hij daarvan eerder melding heeft gedaan maar het aantal en de soort aandelen door de inwerkingtreding van deze wet gewijzigd zijn ten opzichte van de laatst gedane melding.

 • 2. De melding, bedoeld in het eerste lid, wordt gedaan overeenkomstig het Besluit melding zeggenschap en kapitaal belang in uitgevende instellingen Wft. Aan de verplichting op grond van het eerste lid is voldaan indien ter zake van hetzelfde feit een onverwijlde melding is gedaan op grond van de artikelen 5:38, eerste lid, 5:39, eerste lid, 5:40, 5:42, of 5:43, eerste of tweede lid, van de Wet op het financieel toezicht.

ARTIKEL IIA

1. Indien het bij koninklijke boodschap van 18 juli 2009 ingediende voorstel van wet tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet giraal effectenverkeer en het Burgerlijk Wetboek naar aanleiding van het advies van de Monitoring Commissie Corporate Governance Code van 30 mei 2007 (32 014), tot wet is of wordt verheven, en artikel I, onderdeel Ea, van die wet eerder in werking is getreden of treedt dan, onderscheidenlijk op dezelfde datum in werking treedt als, artikel I van deze wet, wordt in de aanhef van artikel I van deze wet de zinsnede «vernummering van het tiende lid tot elfde lid» vervangen door: vernummering van het tiende en elfde lid tot elfde en twaalfde lid.

2. Indien het bij koninklijke boodschap van 18 juli 2009 ingediende voorstel van wet tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet giraal effectenverkeer en het Burgerlijk Wetboek naar aanleiding van het advies van de Monitoring Commissie Corporate Governance Code van 30 mei 2007 (32 014), tot wet is of wordt verheven, en artikel I, onderdelen B, C, D en F, van die wet eerder in werking is getreden of treedt dan, onderscheidenlijk op dezelfde datum in werking treedt als, artikel II van deze wet, wordt in artikel II van deze wet de zinsnede «ten minste vijf procent» vervangen door: ten minste drie procent.

3. Indien het bij koninklijke boodschap van 18 juli 2009 ingediende voorstel van wet tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet giraal effectenverkeer en het Burgerlijk Wetboek naar aanleiding van het advies van de Monitoring Commissie Corporate Governance Code van 30 mei 2007 (32 014), tot wet is of wordt verheven, en artikel I, onderdeel Ea, van die wet later in werking treedt dan artikel I van deze wet, komt artikel I, onderdeel Ea, van die wet te luiden:

Ea

Aan artikel 5:45 wordt een lid toegevoegd, luidende:

 • 12. Het vijfde lid is niet van toepassing op een melding als bedoeld in artikel 5:43a.

ARTIKEL III

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.histnoot

Gegeven te ’s-Gravenhage, 1 december 2011

Beatrix

De Minister van Financiën,

J. C. de Jager

Uitgegeven de twintigste december 2011

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I. W. Opstelten


XHistnoot
histnoot

Kamerstuk 32 783

Naar boven