Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en WetenschapStaatsblad 2011, 634Klein Koninklijk Besluit

Besluit van 13 december 2011, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 24 november 2011 tot wijziging van de Leerplichtwet 1969, de Wet educatie en beroepsonderwijs, de Wet op het onderwijstoezicht en de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met onder meer het toevoegen van niet-bekostigd onderwijs aan de systematiek van het persoonsgebonden nummer en het basisregister onderwijs

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van 8 december 2011, nr. WJZ/349786 (10161), directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Gelet op artikel VI van de Wet van 24 november 2011 tot wijziging van de Leerplichtwet 1969, de Wet educatie en beroepsonderwijs, de Wet op het onderwijstoezicht en de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met onder meer het toevoegen van niet-bekostigd onderwijs aan de systematiek van het persoonsgebonden nummer en het basisregister onderwijs;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Wet van 24 november 2011 tot wijziging van de Leerplichtwet 1969, de Wet educatie en beroepsonderwijs, de Wet op het onderwijstoezicht en de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met onder meer het toevoegen van niet-bekostigd onderwijs aan de systematiek van het persoonsgebonden nummer en het basisregister onderwijs treedt in werking met ingang van 1 januari 2012.

Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 13 december 2011

Beatrix

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

J. M. van Bijsterveldt-Vliegenthart

Uitgegeven de eenentwintigste december 2011

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I. W. Opstelten

NOTA VAN TOELICHTING

De wet treedt in werking met ingang van 1 januari, één van de vaste verandermomenten. Afgeweken wordt van de minimale invoeringstermijn van twee maanden. Op grond van het kabinetsbeleid voor VVM is een uitzondering mogelijk wanneer bedrijven, instellingen of anderen gebaat zijn bij een spoedige inwerkingtreding (Kamerstukken II, 2009/10, 29 515, nr. 309). Aangezien de niet-bekostigde onderwijsinstellingen en de Dienst Uitvoering Onderwijs gebaat zijn bij een snelle aansluiting op het basisregister onderwijs en het Digitaal Verzuimloket, doet deze uitzonderingsgrond zich hier voor. Het eenmalig digitaal aanleveren van gegevens ten behoeve van het basisregister onderwijs leidt tot een vermindering van administratieve lasten. De instellingen zijn over de nieuwe wettelijke maatregelen geïnformeerd. Voor het nieuwe schooljaar (1 augustus 2012) zullen alle niet-bekostigde instellingen de verplichte gegevensleveringen aan het basisregister onderwijs moeten kunnen doen en met het Digitaal Verzuimloket kunnen werken. De instellingen zullen hierin met informatiebijeenkomsten worden ondersteund.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

J. M. van Bijsterveldt-Vliegenthart